Про кафедру

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін була створена у 2017 році після реорганізації кафедри гуманітарних дисциплін. Навчальний процес, який здійснює кафедра, організований з урахуванням можливостей сучасних інноваційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку у соціально-культурній сфері. Робота кафедри спрямована на удосконалення існуючих форм і видів занять зі здобувачами вищої освіти у відповідності із сучасними вимогами до підготовки фахівців та досягнення інтегральних результатів у навчанні з метою формування ключових компетентностей.

Викладання дисциплін на кафедрі забезпечує висококваліфікований викладацький склад. Основним завданням, яке ставлять перед собою науково-педагогічні працівники кафедри, є надання здобувачам вищої освіти необхідного для сучасного фахівця морського та річкового флоту обсягу соціально-гуманітарних знань відповідно до запитів і потреб суспільства; формування гнучкості й системності мислення, толерантності, тих soft skills (соціальних навичок), що допомагають випускникам інституту бути успішними на своєму робочому місці; стимулювання прагнення до здорового способу життя.

Так, викладачами кафедри налагоджена робота «Клубу англійської мови», наукових гуртків здобувачів вищої освіти «Business English», «English Club for Navigators», спортивних секцій з волейболу, баскетболу, настільного тенісу.

Щорічно проводяться тематичні тижні української писемності та мови, історії рідного краю, англійської мови, місячник фізкультури та спорту. Регіонального масштабу набули такі традиційні заходи, як «English Party», «Офіцерський турнір». Здобувачі вищої освіти Дунайського інституту водного транспорту активні учасники та призери міської спортивної Універсіади.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін має повне методичне забезпечення дисциплін: робочі програми, силабуси, курси лекцій, плани практичних занять, матеріали для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, навчально-методичні посібники.

Науково-педагогічні працівники кафедри демонструють стійкий професійний розвиток. Нові знання та професійні навички викладачів формуються під час стажування, підвищення кваліфікації шляхом формальної, неформальної, інформальної, позапланової освіти на базі вітчизняних та зарубіжних установ. Участь у тематичних тренінгах та вебінарах таких, як «Секрети ідеального курсу з вивчення англійської з урахуванням індивідуальних потреб здобувачів вищої освіти», «Сучасні методи та технології викладання в університеті», «Метод проектів – ефективна технологія навчання», «Комунікативні стратегії англійської мови», «Реалізація компетентнісного підходу у викладанні англійської мови» та ін. стали запорукою розвитку рефлексивних умінь викладачів через переосмислення рівня своєї професійності у сфері самоосвіти.

Колектив кафедри бере активну участь у роботі наукових конференцій, круглих столів та семінарів різного рівня. Результати наукових досліджень викладачів друкуються у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Принципи діяльності кафедри: неперервності і наступності освіти; науковості; поєднання національних освітніх традицій та найкращого світового досвіду; гнучкості у реагуванні на суспільні зміни; студентоцентризму; іноваційності; саморозвитку; гуманізму; демократизму; колегіальності та гласності в обговоренні питань; персональної й колективної відповідальності.

В організації навчально-методичної, наукової діяльності кафедра керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Кодексом академічної доброчесності Державного університету інфраструктури та технологій та іншими нормативно-правовими документами, які регулюють суспільні відносини у галузі освіти та виробництва і конкретизують їх вимоги стосовно особливостей сфери соціально-економічної життєдіяльності суспільства, сучасних вимог світового, європейського та вітчизняного досвіду актуалізації нових форм і методів навчання та виховання відповідно до глобалізаційних викликів, виховання всебічно і гармонійно розвинених особистостей з притаманними рисами високої моральності, плюралістичного світогляду та відданості інтересам України.

Науково-педагогічний склад кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Байрамова Олена Вікторівна

В.о. завідувача кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002 р.
  Спеціальність – «Початкове навчання».
  Кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки».

  Придунайська філія Міжрегіональної академії управління персоналом, 2019 р.
  Спеціальність – «Економіка».
  Спеціалізація – «Економіка та управління підприємствами».
  Кваліфікація – «Магістр економіки та управління підприємствами».

  Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2019 р.
  Спеціальність – «Транспортні технології (водний транспорт)».
  Кваліфікація – «Бакалавр з транспортних технологій».

 2. Наукова ступінь, звання.

  Кандидат філософських наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  1. 2020 – Scientific and pedagogic intership «Professional development and pedagogical excellence of lectures in technical sciences»: Intership proceedings, August 3 – September 11, 2020. Wloclawek (Republic of Poland). 180 годин (6 кр.)

  2. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Навчальні курси «Додатки Google в освітній діяльності» з 01.06.2020 по 01.07.2020.
   Сертифікат № БЦ-С-5754 від 01.липня 2020 р. 60 годин (2 кр.)

  3. Сумський державний університет, назва програми підвищення кваліфікації «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти» з 22.03.2021 по 26.03.2021.
   Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП№054008289/0969 від 26.03.2021 р. 30 годин (1 кр.)

  4. Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» No 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP, з 13 по 20 травня 2021 р.
   Сертифікат №0006. 60 годин (2 кр.)

  5. Центр освітніх ініціатив «Толока». Навчальний курс «Soft skills – м’яки навички для успішної кар’єри» з 04.08.2021 по 17.08.2021 р.
   Сертифікат №06-08/21. 30 годин (1 кр.)

  6. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
   Сертифікат від 18.08.2021 р. 60 годин (2 кр.)

  7. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
   Сертифікат №c9ec2d85db274c20b31b19f95746a3b8 від 11.10.21. 80 годин (2,6 кр.)

  8. Сертифікат за участь у V Міжнародній науково-практичній конференції MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. 24-26 жовтня 2021 року Берлін, Германія. 24 години (0,8 кр.)

  9. Сертифікат за участь у V Міжнародній науково-практичній конференції MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. 24-26 жовтня 2021 року Берлін, Германія. 24 години (0,8 кр.)

  10. Сертифікат за участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції “RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT”. 17-19 жовтня 2021року Мадрид, Іспания. 24 години (0,8 кр.)

 4. Сфера наукових інтересів.

  Реформування української системи вищої освіти, розвиток Soft-skills у здобувачів вищої освіти, економіка та управління у сфері морської галузі, сучасні транспортні технології.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Soft skills для моряків

  Етико-релігійна толерантність у багатонаціональних екіпажах

  Логіка та критичне мислення

  Суспільно-політичні студії

  Університетські студії

  Філософія

  Філософія науки і техніки

 6. Науково-педагогічна робота.

  2006 – 2007 рр. – асистент кафедри гуманітарних та природничо-наукових дисциплін Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2007 – 2009 рр. – старший викладач кафедри гуманітарних та природничо-наукових дисциплін Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2009 – 2015 рр. – виконуючий обов’язки доцента кафедри гуманітарних та природничо-наукових дисциплін Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2015 – 2016 рр. – зав. кафедрою суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»»

 7. 2016р. – 2021рр. – доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. - Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.
 8. 2021 по теперішній час – в.о. зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Зайцева Діна Олексіївна

Старший викладач кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998 р.
  Спеціальність – «Англійська та німецька мови».
  Кваліфікація − «Вчитель англійської та німецької мов».

 2. Підвищення кваліфікації.

  1. Стажування на базі кафедри англійської мови та перекладу факультету іноземних мов Ізмаїльського державного гуманітарного університету. ПК 021256 від 23.11.2018р. 90 годин (3 кр.)

  2. Курси підвищення кваліфікації на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Тема: «Англійська мова у сучасному навчально-педагогічному дискурсі». 13.01-24.01.20.
   Свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК 021225467/000031-20, №3120. 60 годин (2 кр.).

  3. Тренінг. «Сучасні методи та технології викладання в університеті». МАУП, тренінгів центр T-Update. 13-14.03.2020р.
   Сертифікат № 99/2020. 18 годин.

  4. Підвищення кваліфікації. «The best European practices for the water security to achieve the goals of sustainable development: challenges for Ukraine». Erasmus+Чорноморський національний університет імені Петра Могили. 17-18.06.21р. 18 годин.

  5. Американський учбовий саміт «What matters now. The heart and science of teaching today». Освітня онлайн платформа Course Hero. 06.08.21р. 20 годин.

  6. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
   Сертифікат № 31d96225b3ef4df795e63e2aa040677d від 11.10.21. 80 годин (2,6 кр.)

  7. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
   Сертифікат № 30f83626a879487f9149f4f35fa01522від 18.08.2021 р. 60 годин (2 кр.)

  8. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Бізнес-англійська».
   Сертифікат від 22.09.22 р.

  9. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах».
   Сертифікат від 22.09.22 р. 4,5 годин

  10. Міністерство цифрової трансформації України. НАДС. Базовий курс «Онлайн-сервіси для вчителів». 24.11.2021р. (0,1 кр.).

  11. Міністерство цифрової трансформації України. НАДС. Базовий курс «Інтерактивне навчання». 24.11.2021р. (0,2 кр.).

 3. Сфера наукових інтересів.

  Інноваційні методичні засади викладання англійської мови для майбутніх фахівців морського та річкового флоту.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Англійська мова за професійним спрямуванням

 5. Науково-педагогічна робота.

  1998 – 1999рр. – м. Ізмаїл, СЗОШ № 1, вчитель англійської мови.

  1999 – 2005рр. – м. Київ, освітня школа підготовки та навчання персоналу, викладач англійської мови.

  2012 – 2018рр. – м. Ізмаїл, ДПТНЗ “Ізмаїльське вище професійне училище”, викладач англійської та німецької мов.

  2018р. по теперішній час – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Медведєва Олена Юріївна

Доцент кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1991 р.
  Спеціальність – «Російська мова і література».
  Кваліфікація – «Учитель російської мови і літератури».

 2. Наукова ступінь, звання.

  Кандидат філологічних наук, доцент.

 3. Сфера наукових інтересів.

  Орфоепічні, орфографічні, акцентуаційні, лексико-граматичні, стилістичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Українська мова за професійним спрямуванням

 5. Науково-педагогічна робота.

  1995 – 2017рр. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, доцент;

  2017р. по теперішній час – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Майданевич Сніжана Борисівна

Доцент кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2009 р.
  Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія».
  Кваліфікація – «Бакалавр педагогічної освіти, вчитель історії».

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2010 р.
  Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія».
  Кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти, викладач історії».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат наук.

 3. Підвищення кваліфікації

  1. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
   Сертифікат №727e7c4aa7514ea2b4a1fa97fe3fe3a8 від 21.09.202, 80 годин (2,6 кр.)

  2. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
   Сертифікат №055ad4278f1d49ee9fb54c918987557e від 23.09.2021, 60 годин (2 кр.)

 4. Сфера наукових інтересів.

  Міжнародно-правова система регулювання суспільних відносин в сфері використання вод та ресурсних потужностей Світового океану. Міжнародно-правові аспекти регламентації міжнародного торговельного судноплавства. Технології формування толерантної міжособистісної взаємодії в багатонаціональних морських екіпажах. Історія виникнення та розвитку світового мореплавства та суднобудування.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Етико-релігійна толерантність у багатонаціональних екіпажах

  Історія мореплавства та океанографії

  Історія України та української культури

  Суспільно-політичні студії

 6. Науково-педагогічна робота.

  2015-2018 рр. – викладач кафедри історії та соціальних наук Ізмаїльського державного університету.

  2018-2021 рр. – старший викладач кафедри історії та соціальних наук Ізмаїльського державного гуманітарного університету (з 2020 р. – кафедра історії та методики її навчання).

  2021 р. по теперішній час – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Бєлоброва Тетяна Анатоліївна

Доцент кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998р.
  Спеціальність – «Українська мова і література» гуманітарний університет.
  Кваліфікація – «Вчитель української мови і літератури».

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002р.
  Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (українська мова).
  Кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти, викладач, української мови та літератури».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат філологічних наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості»
  Сертифікат 06.10.2022р. 15 годин (0,5 кредитів ЄКТС)

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus Курс « Базова психологічна допомога в умовах війни»
  Сертифікат 06.10.2022

 4. Сфера наукових інтересів.

  Українська мова як іноземна, теорія літератури, літературознавство, герменевтика, лінгводидактика, методика викладання української мови.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Українська мова за професійним спрямуванням

  Університетські студії

 6. Науково-педагогічна робота.

  1998-2002 рр. – вчитель української мови та літератури в загальноосвітній школі №11 м.Ізмаїл;

  2002-2005 рр. – аспірант Ізмаїльського державного гуманітарного університету (далі ІДГУ);

  2006р-2013 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри зарубіжної літератури та кафедри української літератури ІДГУ;

  2013-2015рр. – доцент кафедри української мови і літератури та кафедри зарубіжної літератури ІДГУ;

  2015-2017 рр. – доцент кафедри загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури ІДГУ;

  2018 -2022рр. – доцент кафедри лінгводидактики Одеського національного політехнічного університету;

  2022р. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту.

 7. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Леонтьєва Ірина Олексіївна

Старший викладач кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1990 р.
  Спеціальність – «Іноземні мови».
  Кваліфікація – «Учитель англійської та німецької мов».

  Придунайська філія Міжрегіональної академії управління персоналом, 2012 р.
  Спеціальність – «Управління навчальним закладом».
  Кваліфікація – «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання» (ступінь магістра).

 2. Підвищення кваліфікації.

  1. Підвищення кваліфікації на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.
   Посвідчення №27214, з 12.03-24.03.2018 р., обсяг - 92 години (3,06 кр.).

  2. Підвищення кваліфікації на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету, свідоцтво № ПК 02125467/000030-20 від 31.01.2020 р., обсяг 60 годин (2 кр.).

  3. Підвищення кваліфікації на базі ДЗВО «Університет вищої освіти», Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, свідоцтво № ПК-35946459/002872-20 від 05.06.2020 р., обсяг 150 годин (5 кр.).

  4. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн курсів PROMETHEUS «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
   Сертифікат № 0c6b60137b6f4c5c8812afaaf3a57135. 60 годин (2 кредити).

  5. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн курсів PROMETHEUS «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
   Сертифікат №7135a8d9826640f28dd2b7da2a705f54. 80 годин (2,6 кредитів).

  6. Підвищення кваліфікації. Міжнародна літня школа. «The best European practices for the water security to achieve the goals of sustainable development: challenges for Ukraine».
   Сертифікат №13-17/2021. 18 годин (0,6 кредитів).

  7. V Міжнародна науково-практична конференція MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. 24-26 жовтня 2021 року Берлін, Германія. 24 години (0,8 кредити).

  8. II Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS». 7-9 листопада 2021 року Стокгольм, Швеція. 24 години (0,8 кредити).

  9. ІV Міжнародна науково-практична конференція TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION. 1-3 листопада 2021 року Харків Україна. 24 години.(0,8 кредити).

 3. Сфера наукових інтересів.

  Норми використання сучасної англійської мови у професійному спілкуванні в сфері водного транспорту. Особливості управління персоналом воднотранспортного підприємства.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Англійська мова (за професійним спрямуванням).

 5. Науково-педагогічна робота.

  1999 – 2003 рр. – м. Київ, Центр підготовки та навчання персоналу «ІВС», начальник відділу навчання;

  2003 – 2007 рр. – м. Київ, ТОВ «Інформаційні програмні системи», начальник відділу підготовки кадрів;

  2009 р. – м. Київ, Підприємство з іноземними інвестиціями «ВІП-РЕНТ», фахівець з координації роботи;

  1990 – 1991 рр. – м. Миколаїв, середня школа №2, вчитель англійської мови;

  1991 – 1998 рр. – м. Ізмаїл, Ізмаїльський державний педагогічний інститут, старший викладач кафедри англійської мови;

  1998 – 1999 рр. – м. Київ, Київський інститут «Слов’янський університет», старший викладач кафедри іноземної філології;

  2010 р. – теперішній час – м. Ізмаїл, ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне училище», викладач, голова методичної комісії викладачів іноземних мов та комерційної діяльності;

  2020 р. по теперішній час – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021 р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Строєнко Наталія Георгіївна

Старший викладач кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаільський державний гуманітарний университет, 2007.
  Спеціальність - «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література( англійська, французька)».
  Кваліфікація - Вчитель англійської та французької мов і зарубіжної літератури.

  Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет», 2009р.
  Спеціальність - «Мова та література (англійська).
  Кваліфікація - Магістр філології. Викладач англійської мови та літератури.

 2. Підвищення кваліфікації.

  1. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
   Сертифікат від 23.09.21 р., 80 годин (2,6 кр.).

  2. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
   Сертифікат від 23.09.2021 р. 60 годин (2 кр.)

  3. Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» No 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP з 13 по 20 травня 2021 р.
   Сертифікат № 0142. 60 годин (2 кр.)

 3. Сфера наукових інтересів.

  Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення професійної підготовки викладачів.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Англійська мова за професійним спрямуванням

 5. Науково-педагогічна робота.

  2007 – 2009 рр. – вчитель англійської мови в ЗОШ № 5 м. Арциз.

  2009 – 2011 рр. – викладач англійської мови в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

  2011 – 2021 рр. – спеціаліст відділу аналізу та прогнозування економічного розвитку міста управління економіки Ізмаїльської міської ради.

  Лютий 2021р – 31 червня 2021 р – викладач англійської мови Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. - Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

  Вересень 2021р. по теперішній час – викладач англійської мови за професійним спрямуванням Дунайського інституту водного транспорту.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Швайка Микола Олександрович

Старший викладач кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2009 р.
  Спеціальність − «Фізичне виховання».
  Кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти, викладач фізичного виховання».

 2. Підвищення кваліфікації.

  У 2018 р. пройшов стажування на базі кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

 3. Сфера наукових інтересів.

  Проблеми теоретико-методичного забезпечення розвитку фізичних здібностей студентів, як біологічного фундаменту для формування та удосконалення особистості.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Морально-вольова та фізична підготовка

 5. Науково-педагогічна робота.

  2008 – 2009 рр. – Татарбунарський район, с. Лиман, ЗОШ, вчитель фізичної культури.

  2009 – 2011рр. – Татарбунарський район, с. Вишневе, НВК, вчитель фізичної культури.

  2012 р. по теперішній час – м. Ізмаїл, Ізмаїльське ВПУ, викладач фізичної культури (за сумісництвом).

  2015 р. по теперішній час – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Катрич Альона Валентинівна

Старший викладач кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2004.
  Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)».
  Кваліфікація – вчитель англійської та німецької мов і зарубіжної літератури.

 2. Підвищення кваліфікації.

  1. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
   Сертифікат від 06.09.2021, 60 годин (2 кр.).

  2. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
   Сертифікат від 21.09.2021, 80 годин (2,6 кр.).

  3. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Критичне мислення для освітян».
   Сертифікат від 19.10.2021, 30 годин (1 кр.).

 3. Сфера наукових інтересів.

  Розвиток комунікативної компетенції з англійської мови за професійним спрямуванням.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Англійська мова

 5. Науково-педагогічна робота.

  2004 – 2017 рр. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, викладач англійської мови.

  З вересня 2021 р. по теперішній час – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. - Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах: