Студентський науковий гурток
«BUSINESS ENGLISH»

Студентський науковий гурток є добровільним некомерційним об’єднанням здобувачів освіти ДІВТ ДУІТ за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт, що займаються творчою роботою у позанавчальний час. Гурток створений на підставі спільності навчальних інтересів та діє з 2017 р. З 2021 року керівником гуртком є старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Леонтьєва Ірина Олексіївна.

Науковий гурток являє собою творчий колектив здобувачів вищої освіти, об’єднаних задля розвитку мовних компетентностей фахівців флоту.

Основними завданнями наукового гуртка є наступне:

 • забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного матеріалу;

 • розширення кругозору та поглиблення знань з навчальної дисципліни «Ділова англійська мова»;

 • стимулювання активної творчої праці здобувачів освіти у процесі навчання і оволодіння спеціальністю;

 • виявлення серед них найбільш обдарованих;

 • створення умов для їх творчого зростання.

Мета наукового гуртка – покращити чотири вміння здобувачів освіти – слухати, розмовляти, читати та писати, на базі належних знань з граматики та широкої лексичної бази, включаючи технічну та морську лексику. Тематика засідань гуртка та методика їх проведення сприяють формуванню у здобувачів професійно-комунікативних компетентностей, що відповідають рівню В2 за європейською шкалою оцінки рівнів володіння англійською мовою. Тобто, міра володіння англійською мовою на цьому рівні повинна забезпечити усне та письмове мовлення у зв’язку з професійною діяльністю, спілкування з опонентами, вміння виступати на конференціях, участь в професійних дискусіях.

Науковий керівник гуртка регламентують його роботу в наступній діяльності:

 • виконує консультативно-дорадчі функції, сприяючи діяльності наукового гуртка;

 • сприяє поширенню інформації про науковий гурток;

 • відповідає за планування роботи та звітування, організацію і якісне проведення засідань гуртка, розгляд на них актуальних проблем зі спеціальності;

 • проводить індивідуальні співбесіди з членами гуртка, виявляючи коло їх творчих інтересів і рівень підготовки, розподіляють тематику наукових досліджень та надають відповідну допомогу;

 • організовує участь членів гуртка в науково-практичних студентських конференціях, круглих столах, у тижнях англійської мови та інших заходах;

 • надає допомогу здобувачам у пошуку необхідної наукової і спеціальної літератури та інших джерел інформації; в підготовці тез виступів і доповідей та участі в наукових заходах;

 • надає різноманітні завдання, пов’язані з набуттям та вдосконаленням навичок та вмінь користування англомовною інформацією з метою виконання творчих завдань.

Основними формами роботи наукового гуртка є наступні:

 • засідання наукового гуртка;

 • участь у наукових і методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та тижнях англійської мови;

 • заслуховування доповідей здобувачів за запропонованими темами;

 • обговорення тез доповідей, які рекомендуються до друку.