Академічна доброчесність у ДІВТ

Ми дбаємо про якість і розвиток освіти, яку отримують наші здобувачі!

Інтеграція академічної доброчесності в систему освіти є запорукою покращення якості освіти в Україні. Принципи академічної доброчесності в освітньому процесі, в свою чергу, формують відповідальний та самостійний підхід до навчання, критичне мислення та вміння аналізувати. Ми живемо у глобалізованому світі, світі fake news та пост-правди, тому саме вміння критично мислити є життєвою необхідністю в сьогоденні. Якісна освіта формує цінності та інтелектуальний потенціал людини. Інституційно закріпивши принципи академічної доброчесності в систему середньої та вищої освіти, ми створимо якіснішу та ефективнішу освітню сферу в Україні, яка виховуватиме професіоналів із цінностями та проактивною та свідомою громадянською позицією.

Що таке академічна доброчесність?

Стаття 42 Проєкту Закону «Про освіту» визначає академічну доброчесність як «сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень».

Академічна доброчесність покликана боротися із:

 • плагіатом як актом шахрайства в студентських роботах, дисертаціях, наукових статтях та монографіях;
 • фабрикацією та фальсифікацією результатів наукових досліджень;
 • обманом, списуванням, хабарництвом.

Принципи академічної доброчесності

Академічна доброчесність базується на згоді усіх учасників академічного процесу дотримуватися правил та виконувати покладені на них обов’язки. На жаль, непорозуміння між викладачами та здобувачами вищої освіти часто призводять до взаємної неприязні.Доброчесність є необхідною й важливою складовою будь-якого істинного досвіду освіти – доброчесність з боку як викладача, так і здобувача вищої освіти.Міжнародний центр академічної доброчесності при Ратлендському інституті етики, Університет Клемсон в Південній Кароліні, розробив документ «Фундаментальні цінності академічної доброчесності» (Fishman2012). За цим підходом, академічна доброчесність – це відданість академічної спільноти, навіть перед лицем труднощів, шести фундаментальним цінностям: чесності, довірі, справедливості, повазі, відповідальності й мужності.
Чесність Академічні спільноти доброчесності просувають пошук істини й знання через інтелектуальну та особисту чесність у процесі навчання, викладання, наукових досліджень і надання сервісів по дорученню адміністрації
Довіра Академічні спільноти доброчесності стимулюють і покладаються на клімат взаємної довіри. Клімат довіри заохочує і підтримує вільний обмін ідеями, який у свою чергу дає можливість науковим пошукам реалізуватися найповнішою мірою
Справедливість Академічні спільноти доброчесності встановлюють чіткі й прозорі очікування, стандарти для підтримання справедливості у стосунках між здобувачами вищої освіти, викладачами та адміністративним персоналом
Повага Академічні спільноти доброчесності цінують інтерактивну, кооперативну та партисипативну природу навчання і пізнання. Вони поважають та вважають за належне розмаїття думок та ідей
Відповідальність Академічні спільноти доброчесності покладаються на принципи особистої відповідальності, що підсилюється готовністю окремих осіб і груп подавати приклад відповідальної поведінки. Підтримують взаємно узгоджені стандарти, а також вживають належних заходів у випадку їхнього недотримання
Мужність Для розбудови й підтримання академічних спільнот доброчесності потрібно більше, ніж просто вірити в фундаментальні цінності. Трансформація цінностей від розмов про них до відповідних дій, їхнє відстоювання в умовах тиску і труднощів потребує рішучості, цілеспрямованості і мужності

Академічній доброчесності протиставляється категорія академічної недоброчесності (academicmisconduct, dishonesty), основні прояви якої знаходимо у таких видах діяльності:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема, під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти;
 • хибне співавторство – внесення до списку авторів наукової чи навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту.

Наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, співробітники, здобувачі вищої освіти та інші особи, що беруть участь в освітньому процесі в Дунайському інституті водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, зобов’язуються дотримуватися правил і норм, спираючись на принципи:

 1. Законності та верховенства права;
 2. Свободи та людської гідності;
 3. Патріотизму та служіння українському народові;
 4. Професіоналізму та компетентності;
 5. Чесності і порядності;
 6. Справедливості та толерантності;
 7. Партнерства і взаємодопомоги;
 8. Поваги та взаємної довіри;
 9. Відкритості і прозорості;
 10. Колегіальності та демократичності;
 11. Самовдосконалення і саморозвитку;
 12. Персональної відповідальності та роботи на результат;
 13. Формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
 14. Формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 15. Формування громадянської культури;
 16. Нетерпимості щодо недотримання правил і норм Кодексу академічної доброчесності.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання, атестації;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Для здобувачів вищої освіти та інших осіб, що беруть участь в освітньому процесі є гідним:

 1. Поважати честь і гідність інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від ваших.
 2. Відповідально ставитись до своїх обов’язків, вчасно та добросовісно виконувати завдання, передбачені навчальними планами.
 3. Активно займатись самостійною роботою, використовуючи методичні посібники, рекомендації викладачів, додатково опрацьовуючи нову літературу, використовуючи всі можливості для отримання необхідних знань.
 4. Ефективно розподіляти час на пошук і вивчення матеріалів, необхідних для отримання якісної освіти.
 5. Чесно та відповідально готуватись до поточного, підсумкового контролю, атестації докладаючи зусиль до своєчасного виконання всіх завдань.
 6. Використовувати в освітній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та посилатися на них.
 7. Подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами.
 8. У разі виникнення труднощів під час виконання навчальних чи дослідницьких завдань звертатись до інших за допомогою, яка є у межах прийнятного тощо.

Заходи ДІВТ ДУІТ щодо поширення принципів та вимог академічної доброчесності у 2021-2022 рр.

Дунайський інститут водного транспорту значну увагу приділяє дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньому процесі. Впровадження принципів академічної доброчесності означає, що всі учасники освітнього процесу мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.

З метою поширення практичних знань і навичок у впровадженні основних принципів академічної доброчесності, покращення обізнаності здобувачів вищої освіти, викладачів та адміністрації ДІВТ ДУІТ щодо політик та кращих практик українських, світових закладів вищої освіти у запобіганні та протидії порушенням академічної доброчесності у 2021-2022 році було передбачено наступні заходи та процедури:

 • Підписання Декларації про академічну доброчесність всіма учасниками освітнього процесу на початку навчального року;
 • Викладання навчальної дисципліни «Університетські студії» (з окремими темами «Академічна доброчесність», «Основи академічного письма»);
 • Проведення тренінгів, лекцій стейкхолдерами (роботодавцями, випускниками, фахівцями морської галузі) з тематики переваг чесного навчання, виконання академічних та професійних обов’язків;
 • Організація та проведення науково-методичних семінарів (знайомство з методичним та нормативно-правовим забезпеченням щодо аспектів якості освіти, інституційних політик академічної доброчесності);
 • Проведення інформаційних та просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення рівня академічної культури;
 • Здобуття неформальної освіти науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти на онлайн-курсах з питань академічної доброчесності з отриманням відповідного сертифікату (онлайн-курси «Академічна доброчесність в університеті» на платформі громадської освіти ВУМ online; «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» на платформі Prometheus);
 • Знайомство з серією інформаційних бюлетенів «Академічна доброчесність Infobulletin»;
 • Проведення опитування науково-педагогічних працівників щодо стану академічної доброчесності у ДІВТ ДУІТ;
 • Проведення опитування здобувачів освіти щодо стану академічної доброчесності у ДІВТ ДУІТ;
 • Участь в освітніх вебінарах від Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project - SAIUP), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні
  https://saiup.org.ua/vebinari-akademichna-dobrochesnist/
  https://www.youtube.com/channel/UC9c5TDYVD_NIjiNcqZCGcdQ
 • Участь здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у всеукраїнських науково-практичних заходах щодо розвитку культури академічної доброчесності у закладах освіти (з публікацією тез доповідей, наукових статей та отримання сертифікатів);
 • Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи зі здобувачами першого курсу щодо положень Законів України «Про вищу освіту», «Про авторське право і суміжні права» про важливість і необхідність дотримання принципів академічної доброчесності;
 • Моніторинг кращих національних та міжнародних практик забезпечення академічної доброчесності в ЗВО;
 • Організація роботи студентської ради інституту щодо проведення просвітницької кампанії з академічної доброчесності серед здобувачів освіти.

Ознайомитися з усіма актуальними подіями щодо впровадження в ДІВТ ДУІТ академічної доброчесності можна за цим посиланням.

Нормативне регулювання академічної доброчесності

Нормативні документи ДУІТ про академічну доброчесність

Цикл вебінарів «Академічна доброчесність» (Проєкт SAIUP)

https://academiq.org.ua/vebinari-akademichna-dobrochesnist/

https://www.youtube.com/channel/UC9c5TDYVD_NIjiNcqZCGcdQ

Навчання на освітніх онлайн-платформах

Онлайн-курс «Академічна доброчесність в університеті» на ВУМ online

Онлайн-курс «Академічна доброчесність для вчителів» на EdEra (Для вчителів школи, педагогів закладів професійної та вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями академічної доброчесності)

Інформаційні бюлетені «Академічна доброчесність Infobulletin» (Проект SAIUP)

Інформаційний бюлетень. Випуск 13. Березень 2021 р.

«ЯК ПРОТИДІЯТИ НЕПРАВДИВОМУ АВТОРСТВУ?»

Інформаційний бюлетень. Випуск 12. Лютий 2021 р.

«ЯК ПОСИЛИТИ ПОЛІТИКУ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗВО?»

Інформаційний бюлетень. Випуск 11.

«Як підготувати якісний силабус?»

Інформаційний бюлетень. Випуск 10. Липень 2020 р.

«Як формулювати результати навчання?»

Інформаційний бюлетень. Випуск 9. Квітень 2020 р.

«ЯК ПОЛІПШИТИ (НЕ)ДИСТАНЦІЙНЕ ВИКЛАДАННЯ?»

Інформаційний бюлетень Випуск 8. Квітень 2020 р.

«ЯК ПІДТРИМАТИ ЧЕСНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ?»

Інформаційний бюлетень. Випуск 7. Квітень 2020 р.

«ЯК ПІДВИЩИТИ ЯКІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ?»

Інформаційний бюлетень. Випуск 6. Лютий 2020 р.

«СТУДЕНТСЬКИЙ ПЛАГІАТ, ЧАСТИНА 2. ЩО РОБИТИ?»

Інформаційний бюлетень. Випуск 5. Лютий 2020 р.

«СТУДЕНТСЬКИЙ ПЛАГІАТ, ЧАСТИНА 1. ХТО ВИНЕН?»

Інформаційний бюлетень. Випуск 4. Грудень 2019 р.

«СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ МОЖНА?»

Інформаційний бюлетень. Випуск 3. Грудень 2019 р.

«ЯК ВИЖИТИ БЕЗ САМОПЛАГІАТУ?»

Інформаційний бюлетень. Випуск 2. Листопад 2019 р.

«ПЛАГІАТ = ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ?»

Інформаційний бюлетень. Випуск 1. Листопад 2019 р.

«ЯК МЕНІ ПИСАТИ БЕЗ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ?»

Перевірка на плагіат

Договір ДУІТ з ТОВ «АНТИПЛАГІАТ» про використання сервісу UNICHECK

Рекомендовані онлайн-ресурси пошуку плагіату

Корисна інформація

Приклади оформлення посилань за ДСТУ 8302:2015 у списку використаних джерел

Основи академічного письма: методичні рекомендації та програма курсу

Навчання студентів академічної доброчесності у бібліотеці ВНЗ: методичні поради/ Л.Савенкова, С.Чуканова. К.: УБА, 2016.

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (StrengtheningAcademicIntegrityinUkraineProject–SAIUP)

Фейсбук: група "Академічна доброчесність та плагіат"

Побажання з приводу реалізації принципів академічної доброчесності надсилати на електронну пошту: [email protected]

Декларація про академічну доброчесність науково-педагогічного, педагогічного працівника, співробітника Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

Тиждень академічної доброчесності 26 – 29 квітня 2021 р.

Повідомити про факт порушення академічної доброчесності