Про кафедру

Кафедра природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін була заснована у 2017 році після реорганізації кафедри природничо-технічних дисциплін. Мета її створення - підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців морської галузі у сфері природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін, формування інформаційної культури здобувачів вищої освіти. Сучасний морський флот потребує фахівців, здатних розробляти, експлуатувати і обслуговувати сучасні суднові системи, електроенергетичні установки, системи радіозв’язку. Базові знання, уміння та навички, необхідні для розв’язування складних спеціалізованих професійних задач і практичних проблем з навігації і управління морськими суднами, управління технічними системами і комплексами морських суден, експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики забезпечують основні освітні компоненти кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін (Вища та прикладна математика, Інформаційні технології, Математичні обробка навігаційної інформації, Комп’ютерна графіка та 3D-моделювання, Матеріалознавство та технологія матеріалів, Фізика за професійним спрямуванням, Прикладна та теоретична механіка, Технічна термодинаміка та теплопередача, Суднові автоматизовані електроприводи, Суднові котельні та турбінні установки, Основи економіки морської галузі, Технології перевезення вантажів, Комерційна експлуатація судна, Судновий гвинто-рульовий комплекс, Екологія та охорона навколишнього середовища, Виживання в екстремальних умовах, Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та медичної допомоги тощо). Реалізація мети діяльності кафедри забезпечується шляхом інтеграції навчання і практики у викладанні природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які реалізують освітній процес відповідно до стандарту вищої освіти зі спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу. Кафедра природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін у своїй діяльності спирається на принципи взаємної відповідальності, постійного діалогу і співпраці з іншими суб’єктами освітньої діяльності Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій. Цілі діяльності кафедри узгоджуються з місією та стратегією ДУІТ. Одним із головних завдань кафедри є вдосконалення змісту освітніх компонентів, їх взаємопов’язаності, підпорядкованості певній логіці навчання і викладання. Особливу увагу у своїй діяльності кафедра природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін приділяє досягненню програмних результатів навчання, які корелюють із загальними та фаховими компетентностями (передбаченими ОП спеціалізацій та стандартом спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт»). Під час навчання майбутніх фахівців морського і внутрішнього водного транспорту кафедра забезпечує набуття знань та вмінь, необхідних для подальшої професійної діяльності, а також сприяє формуванню культури доброчесності академічного середовища. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно удосконалюють методики викладання через призму студентоцентризму в системі лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Основними напрямами професійної діяльності кафедри є: навчальна, наукова, методична, організаційна та виховна робота, що здійснюється у процесі викладання освітніх компонентів, передбачених освітніми програмами підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, навчальними планами університету та повсякденній діяльності кафедри. Велика увага викладачів кафедри приділяється якісній організації навчального процесу здобувачів вищої освіти. Науково-педагогічні працівники створюють навчально-методичний контент для формування такого освітнього середовища, за умов якого зміст освітніх програм в цілому та їхніх окремих компонентів зокрема, навчальна робота здобувачів вищої освіти, можливості та засоби навчання повністю відповідали б сучасним вимогам і програмним цілям підготовки майбутніх фахівців морської галузі. Складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін є створення силабусів освітніх компонентів, закріплених за кафедрою, що забезпечує інформаційні умови для формування цілісного уявлення здобувачів вищої освіти про якість освітніх компонентів.

Активна участь викладачів кафедри у науковій роботі суттєво підвищує не тільки їх професійний рівень, але й забезпечує більш якісну підготовку фахівців. Викладачі кафедри завжди прагнуть залучати здобувачів вищої освіти до участі у всіх видах наукової діяльності, результати яких використовуються у наукових публікаціях. Викладачі кафедри ведуть плідну наукову роботу: мають наукові публікації у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, приймають активну участь у наукових конференціях. Наукова діяльність науково-педагогічних працівників кафедри розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем природничо-математичного та інженерно-технічного профілів. Реалізується система організаційних i методичних заходів з метою збільшення цитування наукових праць співробітників кафедри, розширення присутності їх наукових публікацій у журналах i матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.).

Важливим елементом діяльності кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисципліні є методичні семінари, які за своєю сутністю є колективною формою науково-методичної роботи і мають на меті підвищення якості освітнього процесу за рахунок вдосконалення його методичного забезпечення та професійної майстерності викладачів. Методичні семінари дають змогу обговорити актуальні питання організації навчального процесу, виявити різноманітні підходи до розв’язання існуючих проблем, ознайомитися з передовими досягненнями у методиці викладання дисциплін, обмінятися досвідом та інформацією. Кафедрою згідно з планом наукової роботи ДІВТ ДУІТ ініційований загально-кафедральний напрямок науково-методичних семінарів - це «Формування фахових компетентностей майбутніх фахівців морського та внутрішнього водного транспорту при експлуатації суден» в межах освітніх компонентів, які закріплено за кафедрою. Під час спільного обговорення ключових питань забезпечення реалізації компетентністного підходу у професійній підготовці морських фахівців досягаються високі результати у навчально-виховній діяльності майбутніх моряків за рахунок синергії особистої мотивації здобувачів вищої освіти, націленості на їх інтереси і потреби, формування критичного мислення та уміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності. Участь викладачів кафедри у науково-методичних семінарах дозволяє завжди бути не просто обізнаними з останніми змінами і подіями в освіті й науці, а й використовувати отримані знання для удосконалення викладання освітніх компонентів та удосконалення їх навчально-методичного забезпечення.

На кафедрі природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін ДІВТ ДУІТ у межах робочого часу викладачів виконуються дві науково-дослідні роботи:

 1. Тема: «Сучасні проблеми безпеки судноплавства та охорони навколишнього середовища» (Керівник: Олена ДАКІ, д.т.н., проф.)
  Номер державної реєстрації НДР: 0121U107888
  Предмет дослідження – науково-методичні положення щодо вдосконалення системи безпеки судноплавства, безпечні методи, способи та засоби керування станом судна у надзвичайних умовах, вплив експлуатації суден на навколишнє природне середовище.
  Об’єкт дослідження – судно та екіпаж під час експлуатації.
  Мета виконання роботи – створення наукових основ, визначення шляхів вирішення сучасних проблем безпеки судноплавства та вдосконалення охорони навколишнього середовища під час навігації.

 2. Тема: «Проблеми контролю стану та розвиток засобів діагностики технічних систем на водному транспорті» (Керівник: Валерій ШТРИБЕЦЬ, к.т.н.).
  Номер державної реєстрації НДР: 0121U107887
  Предмет дослідження – ефективність контролю засобів діагностики технічних систем на водному транспорті.
  Об’єкт дослідження – засоби контролю та діагностики технічних систем на водному транспорті.
  Мета виконання роботи – створення наукових основ, визначення напрямів та методів для удосконалення сучасних діагностичних систем контролю стану технічного обладнання засобів водного транспорту.

Науково-педагогічний склад кафедри постійно підвищує свій професійний і загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність. Професійне зростання відбувається у різних формах підвищення кваліфікації. Викладачі беруть активну участь у закордонних стажуваннях, міжнародних конференціях, навчальних практикумах, семінарах, професійних тренінгах, тематичних вебінарах, майстер-класах тощо. Для забезпечення освітнього процесу і самостійної роботи здобувачів на кафедрі створені дві навчальні лабораторії - фізики та комп’ютерна, основними завданнями яких є сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» через поглиблення й закріплення теоретичних знань шляхом їхнього практичного опрацювання в лабораторних умовах, формування практичних навичок, вмінь та ключових для даної спеціальності компетентностей, а також підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні лабораторних, практичних, гурткових занять згідно з чинними робочими програмами освітніх компонентів кафедри, планами роботи студентських наукових гуртків і проблемних груп та методичними рекомендаціями щодо їхнього виконання. Кафедра створює умови для залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи, пропонує лабораторну базу для вивчення освітніх компонентів - фізики за професійним спрямуванням, технічної та прикладної механіки, технічної термодинаміки та теплопередачі, інформаційних технологій, комп’ютерної графіки та 3D-моделювання, нарисної геометрії та інженерної графіки.

На кафедрі діють науковий гурток здобувачів вищої освіти «Використання законів фізики в морській галузі» та проблемні групи «Сучасні проблеми безпеки судноплавства», «Математична студія». Щорічно викладачами кафедри проводяться різноманітні цікаві та корисні тематичні заходи, зокрема, тиждень фізики, безпеки життєдіяльності, тиждень математики, тиждень комерційної експлуатації флоту. Результативною є виховна робота кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін. Для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання викладачі кафедри проводять тематичні семінари щодо реалізації принципів академічної доброчесності «Академічна доброчесність: ініціативи здобувачів вищої освіти», заходи які спрямовані на розвиток Soft Skills тощо.

Науково-педагогічний склад кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін

Войченко Тетяна Олександрівна

В.о. завідувача кафедри ПМ та ІТД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Горьківський інститут інженерів водного транспорту, 1989 р.
  Спеціальність – «Експлуатація водного транспорту».
  Кваліфікація – «Інженер водного транспорту».

  Державний університет інфраструктури та технологій.
  Спеціальність – «Річковий та морський транспорт» спеціалізація 271.01 «Навігація і управління морськими суднами».
  Кваліфікація – «Молодший бакалавр за ОПП «Судноводіння».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат економічних наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  2019 – 2021 рр. – Державний університет інфраструктури та технологій. Здобуття кваліфікації: ступінь вищої освіти «Молодший бакалавр», галузь знань «Транспорт», спеціальність «Річковий та морський транспорт», спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднами за ОПП «Судноводіння».
  Диплом А 21 № 000470 від 30.06.21 р.

  2021 р. – Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за ОПП «Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів».
  Свідоцтво 35830447/2054-21 від 24.09.2021 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
  Сертифікат №90e353dcd44544cb83bb3ef2adc23779 від 14.09.21р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
  Сертифікат №15ee9f244ec0402597879597c471a89f від 08.10.21р.

  2018 р. – Українська асоціація досконалості та якості, внутрішній аудитор системи управління якістю ISO 9001:2015
  Свідоцтво № Т13/12-18 від 18.12.2018 р.

  2019 – 2021 рр. – Державний університет інфраструктури та технологій. Здобуття кваліфікації: ступінь вищої освіти «Молодший бакалавр», галузь знань «Транспорт», спеціальність «Річковий та морський транспорт», спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднами за ОПП «Судноводіння».
  Диплом А 21 № 000470 від 30.06.21 р.

  2021 р. – Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за ОПП «Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів».
  Свідоцтво 35830447/2054-21 від 24.09.2021 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
  Сертифікат №90e353dcd44544cb83bb3ef2adc23779 від 14.09.21р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
  Сертифікат №15ee9f244ec0402597879597c471a89f від 08.10.21р.

 4. Сфера наукових інтересів.

  Економіка водного транспорту.

  Ефективність експлуатації водного транспорту.

  Менеджмент і безпека судноплавства.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Комерційна експлуатація судна

  Основи економіки морського транспорту

  Судновий гвинто-рульовий комплекс

  Технології перевезення вантажів

 6. Науково-педагогічна робота.

  2000 – 2002 рр. – асистент кафедри економіки і менеджменту Київської державної академії водного транспорту;

  2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри економіки і менеджменту Київської державної академії водного транспорту;

  2005 – 2016 рр. – доцент кафедри економіки і менеджменту Київської державної академії водного транспорту;

  2017 – 2018 рр. – доцент кафедри управління та економіки водним транспортом Державного університету інфраструктури та технологій;

  2019 – 2021 рр. – завідувач кафедри експлуатації засобів транспорту на внутрішніх водних шляхах Державного університету інфраструктури та технологій;

  З 01.09.2021 р. по теперішній час – в.о. завідувача кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

 7. Практичний досвід:

  1989 – 2000 рр. – інженер лабораторії наукової організації праці Київського річкового порту;

  2018 – 2019 рр. – в.о. начальника навчально-методичного відділу Державного університету інфраструктури та технологій.

 8. Особливі заслуги:

  Член-кореспондент Транспортної академії України (з 2011 р.);

  за сумлінну працю і вагомий особистий внесок у забезпеченні підготовки фахівців водного транспорту має подяки від Київського міського Голови;

  подяки ректора Київської академії водного транспорту;

  подяки директора Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного;

  подяки ректора Державного університету інфраструктури та технологій.

 9. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Урум Наталя Степанівна

Доцент кафедри ПМ та ІТД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Одеський державний гідрометеорологічний інститут, 1996 р.
  Спеціальність – «Агрометеоролог».
  Кваліфікація – «Інженер-агрометеоролог».

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2017 р.
  Спеціальність – «Середня освіта».
  Кваліфікація – «Вчитель трудового навчання, технологій та предмета «Основи економіки»».

  Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2020 р.
  Спеціальність – «Транспортні технології (водний транспорт)».
  Кваліфікація – «Бакалавр з транспортних технологій».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат педагогічних наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  2019 р. – Міжнародне стажування «Менеджмент логістики та морського транспорту» («Logistics management and sea transport» which was organized by Educational Fundation IIASC in Cooperation with European Socio-Technical University in Radom (Poland) and Logistics Research and Application Center of Beykoz University (Turkey) Radom (Poland) та Beykoz University¸ м. Стамбул, Туреччина).
  Сертифікат №021|0107.

  2020 р. – Підвищення кваліфікації за програмою «Використання сервісів Google для організації і підтримки електронного навчального курсу».

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
  Сертифікат №acd34a4d62e744ca9b8e2eaae4f4d521 від 13.10.21 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
  Сертифікат №610bec8cceb14d2e8655e3ed90644913 від 13.10.21 р.

  2021 р. -Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн -курсів PROMETHEUS
  Онлайн-курс "Академічна доброчесність"
  Сертифікат № acd34a4d62e744ca968e2eaae4f4d521 від 13.10.2021 р.

  2021 р. - Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн- курсів PROMETHEUS
  Онлайн-курс "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти."
  Сертифікат № 610bec8ccebl4d2e8655e3ed90644913 від 13.10.2021 р.

  2021 р. - Підвищення кваліфікації в Науково-видавничому центрі «Sci-conf.com.ua».
  Сертифікат за участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції “RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT”, 14-16 листопада 2021р., Мадрид, Іспанія.
  Сертифікат від 16.11.2021 р.

  2022 р. -Підвищення кваліфікації в Науково-видавничому центрі «Sci-conf.com.ua».
  на IV Міжнародній науково-практичній конференції "MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS", 10-12 січня 2022 р. Стокгольм, Швеція.
  Сертифікат від 12.01.2022 р.

  2022 р. - Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн -курсів PROMETHEUS
  Онлайн-курс "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості."
  Сертифікат № c2fac05538084e9a9aec075a36f30f0d22 від 14.10.2022 р.

  Онлайн-курс "Інформаційна гігієна під час війни."
  Сертифікат № e137630538ff4a14b4ac907b92fef103 від 14.10.2022 р.>

  2022 р. - Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн -курсів PROMETHEUS за темою «Базова психологічна допомога в умовах війни».
  Сертифікат № 691edc88ebb34e4eb5fa42cc1797f005 від 14.10.2022 р.

  2022 р. - Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн -курсів PROMETHEUS за темою «Критичне мислення для освітян».
  Сертифікат№ 47398d52ca904d488faad3e22707dcd4 від 19.10.2022 р.

  2022 р. – Підвищення кваліфікації на Форумі академічної доброчесності від Unicheck та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
  Сертифікат № 3552 від 04.10.2022 р.

  2023 р. - Підвищення кваліфікації на базі Полтавського університету економіки і торгівлі. Участь у вебінарі "Якість вищої освіти – світовий досвід."
  Сертифікат № СТ № 381/210223 від 21.02.2023 р.

  2023 р. - Підвищення кваліфікації в Науково-видавничому центрі «Sci-conf.com.ua» на VII Міжнародній науково-практичній конференції “PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 29-31 березня 2023 року, Бостон, США.
  Сертифікат від 31.03.2023 р.

  2023 р. – Підвищення кваліфікації на круглому столі «Цифрова трансформація наукової діяльності у закладах вищої освіти в умовах євроінтеграції».
  Сертифікат № 20230131/143 від 31.01.2023 р.

  2023 р. - Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн -курсів PROMETHEUS за темою «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях».
  Сертифікат № 336/210223 від 21.02.2023 р.

  2023 р. - Підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу закладів освіти для підтвердження збереження професійної компетентності моряків (відповідно до вимог Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядку їх присвоєння)». Навчально-науковий Київський тренажерний центр підготовки та підвищення кваліфікації фахівця водного транспорту. З 02.10-05.11.2023.
  Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП53/23 ПК

 4. Сфера наукових інтересів.

  Безпека життєдіяльності, екологічна культура, охорона навколишнього середовища, життя, здоров’я та цивільного захисту на водному транспорті.
  Ефективність стандартизації.
  Гідрометеорологічні науки для безпечного плавання судна.
  Методи й засоби астрономічних досліджень.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та медичної допомоги.

  Виживання в екстремальних умовах.

  Екологія та охорона навколишнього середовища.

  Метеорологія та океанографія.

  Технічна хімія за професійним спрямуванням.

 6. Науково-педагогічна робота.

  2000 – 2016 рр. – старший викладач Ізмаїльського державного гуманітарного університету;

  З 2017 р. по теперішній час – доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

 7. Персональні наукові профілі:

 8. Особливі заслуги

  Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва». Свідоцтво №1231371 (з 2023 р.).

  Членкиня Educators and Scholars International Foundation (громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян») (з 2024 р.)

  Посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки. Реєстраційний №17 від 14.03.2024 р.

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Дорофєєва Зоя Яківна

Старший викладач кафедри ПМтаІТД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, 1998 р.
  Спеціальність − «Математика».
  Кваліфікація − «Математика, викладач математики та інформатики».

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2003 р.
  Спеціальність − «Педагогіка і методика середньої освіти».
  Кваліфікація − «Магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання».

 2. Підвищення кваліфікації.

  10.01.2017 р. – 24.02.2017 р. – стажування на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, довідка № 1-7/131 від 28.02.2017 р.

  2020 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Медіаграмотність для освітян».
  Сертифікат № 54e7aa0e77344106ba289cd88f41dc58 від 10.04.2020 р.

  2020 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Освітні інструменти критичного мислення».
  Сертифікат №b422040ead0347ff9ed39e336eafd62c від 22.04.2020 р.

  2020 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
  Сертифікат № 9bfd671205994ec4b5555abdcc4e070d від 15.05.2020 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі КНП «Освітня агенція міста Києва». Курс «Мистецтво викладання». Сертифікат №17523689 від 28.02.2021 р. 2021 р. – Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» No0031.
  Сертифікат № 0006.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність : онлайн-курс для викладачів».
  Сертифікат №34ee52151ddc4cb296379e704cb4e549 від 19.09.2021 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Наукова комунікація в цифрову епоху».
  Сертифікат №1761632b5f6b4ad485cf3da4e6a32921 від 20.09.2021 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Критичне мислення для освітян».
  Сертифікат №5f39fbac9ee64f31bd5e4053da031e53 від 20.09.2021 р.

  2021 р. - Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS; Берлін, Германія; 24-26 жовтня 2021 року.

  2021 р. – Участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT; 14-16 листопада 2021 року; Мадрид, Іспанія

  2021 р. – Участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, Берлін, Германія; 21-23 листопада 2021 року

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі КНП «Освітня агенція міста Києва». Курс «Мистецтво викладання».
  Сертифікат №17523689 від 28.02.2021 р.

  2021 р. – Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» No0031.
  Сертифікат № 0006.

  2022 р. - Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Базова психологічна допомога в умовах війни».
  Сертифікат № 41f0c45a53eb41429954e5935ca39c24 від 12.10.2022 року

  2022 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: нові вимоги і можливості».
  Сертифікат №18b1f313039c47d7bc64f312ba7b1f94 від 12.10.2022 року.

  2022 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Базова психологічна допомога в умовах війни».
  Сертифікат №41f0c45a53eb41429954e5935ca39c24 від 12.10.2022 року

  2023 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS за темою «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні».
  Сертифікат № 0a03cfc4c22b4d3dad4675dd9aad54a8 від 07.02.2023 р.

  2023 р. - Підвищення кваліфікації від ГО «Прогресильні» за темою «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти».
  Сертифікат № ПВ 0021 від 01.05.2023 р.

  2023 р. - Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях».
  Сертифікат № ea39a761b92048e0bbd61d2e14d08c57 від 05.05.23 р.

  2023 р. - з 20.10.2023 по 09.12.2023 р. прийняла участь у XVIII Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки , а також педагогічних та науково педагогічних працівників «Разом із видатними Лідерами Сучасності та Нобелевськими Лауреатами : Цінності, Досвід, Знання, Компетентності та Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу».
  Сертифікат № 18185 від 09 грудня 2023 року

  2023 р. - Підвищення кваліфікації від ГО «Прогресильні» за темою «Штучний інтелект майбутнє освіти» 07.11.2023 – 23.11.2023р.

 3. Сфера наукових інтересів.

  Математичні моделі та аналіз навігаційної інформації, автоматика водного транспорту.

 4. Освітні компоненти, які викладає

  Комп'ютерна графіка та 3D-моделювання

  Математична обробка навігаційної інформації

  Інформаційні технології

  Вища та прикладна математика

  Теорія автоматичного управління та автоматизація суднових енергетичних установок

  Нарисна геометрія та інженерна графіка

 5. Науково-педагогічна робота.

  1998 – 2000 рр. – вчитель математики та інформатики Ізмаїльської школи-інтернат;

  2000 – 2003 рр. – викладач вищої математики Ізмаїльського технікуму економіки і права;

  2003 – 2005 рр. – викладач кафедри економіки підприємства Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2005 – 2006 рр. – викладач кафедри обліку, аудиту та підприємництва Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2006 – 2008 рр. – старший викладач кафедри обліку і аудиту та підприємництва Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2008 – 2011 рр. – старший викладач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2011 – 2015 рр. – старший викладач кафедри організації перевезень і управління на водному транспорті Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2015 – 2017 рр. – старший викладач кафедри гуманітарних та природничо-технічних дисциплін Дунайського факультету морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного;

  З 2017 р. по теперішній час – старший викладач кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

 6. Персональні наукові профілі:

 7. Особливі заслуги

  Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва»

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: «Деякі аспекти математичної статистики, як складової професійної підготовки студентів морських спеціальностей», договір № 123-19-НТ від 28.06.2019р.

 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір:«Математичне моделювання енергетичних процесів. Методичні рекомендації до контрольної роботи», договір № 124-19-НТ від 28.06.2019р.

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Якусевич Юрій Геннадійович

Доцент кафедри ПМ та ІТД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, 1976 р.
  Спеціальність – «Фізика з додатковою спеціальністю математика».
  Кваліфікація – «Вчитель фізики і математики середньої школи».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат технічних наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  2018 р. − стажування на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, тема: «Методика вищої школи, формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді».
  Свідоцтво № ПК 02125467/000008-18.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
  Сертифікат №514c0a34978640b5bbfc7b04bea20f48 від 15.10.2021 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
  Сертифікат №3f47c6004d78428dbf91cf2caba206ac від 15.10.2021 р.

  2021 р. - Підвищення кваліфікації в Науково-видавничому центрі «Sci-conf.com.ua» у XI Міжнародній науково-практичній конференції “MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 21-23 листопада 2021 року, Берлін, Німеччина.
  Сертифікат від 23.10.2021 р.

  2021 р. - Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн -курсів PROMETHEUS. Онлайн-курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості».
  Сертифікат № 13533ae13c4348e083297d6f8daa3bca від 10.10.2022 р.

  2022 р. - Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS
  Онлайн-курс «Критичне мислення для освітян»
  Сертифікат № 6a02fbc31f1544479247b6bea14e76a9 від 12.10.2022 р.

  2022 р. - Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS
  Онлайн-курс «Інформаційна гігієна під час війни».
  Сертифікат № 97b314619e314b238e5073b124d3726b від 11.10.2022 р.

  2023 р. - Підвищення кваліфікації в Науково-видавничому центрі «Sci-conf.com.ua» на XIII Міжнародній науково-практичній конференції “EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS”, 22-24 січня 2023 року, Барселона, Іспанія.
  Сертифікат від 24.01.2023 р.

  2023 р. - Підвищення кваліфікації в Науково-видавничому центрі «Sci-conf.com.ua» на VII Міжнародній науково-практичній конференції “SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS”, 3-5 квітня 2023 року, Мюнхен, Німеччина.
  Сертифікат від 05.04.2023 р.

  2023 р. - Підвищення кваліфікації в Науково-видавничому центрі «Sci-conf.com.ua» на VI Міжнародній науково-практичній конференції “SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 6-8 квітня 2023 року, Торонто, Канада.
  Сертифікат від 08.04.2023 р.

  2023 р. - Підвищення кваліфікації в Науково-видавничому центрі «Sci-conf.com.ua» на IV Міжнародній науково-практичній конференції “INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE”, 10-12 квітня 2023 року, Стокгольм, Швеція.
  Сертифікат від 12.04.2023 р.

 4. Сфера наукових інтересів.

  Моделювання ефективності та оптимізації технічних процесів управління транспортними системами, автоматичне управління та автоматизація суднових енергетичних установок.

 5. Освітні компоненти, які викладає

  Технічна термодинаміка та теплопередача

  Суднові автоматизовані електроприлади

  Фізика за професійним спрямуванням

 6. Науково-педагогічна робота.

  2005 – 2000 рр. – старший викладач кафедри математики та інформатики Ізмаїльського державного педагогічного інституту;

  2000 – 2011 рр. – доцент кафедри математики та інформатики Ізмаїльського державного гуманітарного університету;

  2009 – 2015 рр. – доцент Навчально-консультаційного центру Київської державної академії водного транспорту у м. Ізмаїл;

  2015 – 2018 рр. – доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Державного університету інфраструктури та технологій;

  2018 – 2019 рр. – завідувач кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Державного університету інфраструктури та технологій;

  З 2019 р. по теперішній час – доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

 7. Практичний досвід:

  2003 – 2009 рр. – начальник відділу з інформаційних технологій та міжнародних зв’язків Ізмаїльського державного гуманітарного університету;

  2002 – 2003 рр. – робота за кордоном за спеціальністю програмування чіпів для пеленгаторів (м. Афіни, Греція).

 8. Особливі заслуги:

  Нагороджений медаллю «Будівничий України» від Всеукраїнського Товариства «ПРОСВІТА» ім. Тараса Шевченка за вагомий особистий внесок у справу українського національного відродження, розбудову та зміцнення Української держави. Посвідчення №756 від 25.11.2013р.

  Обраний АКАДЕМІКОМ (дійсним членом) Міжнародної Кадрової Академії. АТЕСТАТ №731 від 31 жовтня 2016 року.

 9. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Гімпель Роман Михайлович

Доцент кафедри ПМ та ІТД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Миколаївський кораблебудівельний інститут ім. адмірала Макарова, 1969 р.
  Спеціальність – «Турбінобудування».
  Кваліфікація – «Інженер-механік».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат технічних наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  2021 р. – Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проєкту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» № 0031, з 13 по 20 травня 2021 р.
  Сертифікат № 0021.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
  Сертифікат № 5869c833d05043189de277cdf6a0366e від 15.10.2021 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
  Сертифікат № cf41867897ef4b6098019fa9d295c692c від 15.10.2021 р.

  2021 р. – Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, Берлін, Германія. Форма: дистанційна, 25-27 вересня 2021 р.

  2021 р. – Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION, Харків. Форма: дистанційна, 03-05 жовтня 2021 р.

  2021 р. – Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE, Ванкувер, Канада. Форма: дистанційна, 06-08 жовтня 2021 р.

  2021 р. – Участь у I Міжнародній науково-практичній конференції MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS, Стокгольм, Швеція. Форма: дистанційна, 10-12 жовтня 2021 р.

  2021 р. - Підвищення кваліфікації в Науково-видавничому центрі «Sci-conf.com.ua» на ІІI Міжнародній науково-практичній конференції “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION”, 3-5 жовтня 2021, Харків
  Сертифікат від 5.10. 2021 р.

  2023 р. - Підвищення кваліфікації на базі Poltava university of economics and trade.Тема: «Якість вищої освіти - світовий досвід»
  Сертифікат № 282/21022023 від 21.02.2023 р.

 4. Сфера наукових інтересів.

  Конструювання та будова суден: обґрунтування оптимізації запасів міцності на надійність суднових конструкцій з урахуванням економічних чинників.
  Розробка алгоритмів та програм оптимального проєктування конструкцій.

 5. Освітні компоненти, які викладає.

  Комерційна експлуатація судна

  Основи економіки морського транспорту

  Судновий гвинто-рульовий комплекс

  Технології перевезення вантажів

  Експлуатація засобів водного транспорту

 6. Науково-педагогічна робота.

  1972 – 1977 рр. – молодший науковий співробітник кафедри гідромеханіки Миколаївського кораблебудівельного інституту ім. адмірала Макарова;

  1977 – 2015 рр. – старший викладач, доцент (з 1981р.) кафедри вищої та прикладної математики Миколаївського кораблебудівельного інституту ім. адмірала Макарова;

  2016 – 2018 рр. – завідувач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;

  2018 – 2020 рр. – завідувач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;

  З 2021 р. по теперішній час – доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021 р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

 7. Практичний досвід:

  1963 – 1965 рр. – судновий слюсар-складальник, завод ім. 61 комунара (м. Миколаїв);

  1969 – 1972 рр. – інженер-конструктор технологічного відділу будування турбін Південного турбінного заводу «Заря» (м. Миколаїв).

 8. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Маннапова Оксана Володимирівна

Доцент кафедри ПМ та ІТД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Одеська державна академія будівництва та архітектури, 1996 р.
  Факультет – «Гідротехнічне будівництво».
  Спеціальність – «Інженер-гідротехнік».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат технічних наук.

 3. Науковий ступінь, звання.

  2023 р. – Курс підвищення кваліфікації на платформі Міністерства трансформації України від ГО «Прогресильні» за темою «Штучний інтелект майбутнє освіти» з 07.11.2023 по 23.11.2023 р.30 годин/1 кредит ЄКТС.
  Сертифікат ШІ-1152 від 23.11.2023 р.

  2024 р. - Підвищення кваліфікації за програмою вебінару «Академічна доброчесність: виклики, проблеми та перспективи».
  Сертифікат АР №2452/0612-24 від 06.03.2024 р.

  2024 р. - Підвищення кваліфікації на VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України». 15 квітня 2024 р.
  Сертифікат від 15.04.2024 р.

 4. Сфера наукових інтересів.

  Довговічність поршневих кілець ДВЗ.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Теоретична механіка

  Прикладна механіка

  Матеріалознавство і технологія матеріалів

 6. Науково-педагогічна робота.

  1999 – 2005рр. – викладач технічної механіки Одеського морехідного училища ім. О.І. Марінеска;

  2005 – 2016рр. – старший викладач кафедри фізики та матеріалознавства Одеської національної академії харчових технологій;

  2022р. – доцент кафедри природно-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

 7. Персональні наукові профілі:

 8. Особливі заслуги

  Членкиня Educators and Scholars International Foundation (громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян») (з 2024 р.)