Про кафедру

Кафедра природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін була заснована у 2017 році після реорганізації кафедри природничо-технічних дисциплін. Мета її створення - підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців морської галузі у сфері природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін, формування інформаційної культури здобувачів вищої освіти. Сучасний морський флот потребує фахівців, здатних розробляти, експлуатувати і обслуговувати сучасні суднові системи, електроенергетичні установки, системи радіозв’язку. Базові знання, уміння та навички, необхідні для розв’язування складних спеціалізованих професійних задач і практичних проблем з навігації і управління морськими суднами, управління технічними системами і комплексами морських суден, експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики забезпечують основні дисципліни кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін (Вища та прикладна математика, Матеріалознавство та технологія матеріалів, Прикладна механіка, Теоретичні основи електротехніки, Технологія використання робочих речовин, Комп'ютерна графіка та 3Д моделювання, Інформаційні технології, Екологія та охорона навколишнього середовища тощо). Реалізація мети діяльності кафедри забезпечується шляхом інтеграції навчання і практики у викладанні природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які реалізують освітній процес відповідно до стандарту вищої освіти зі спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» для першого (бакалаврського) рівня та нормативних документів з організації освітнього процесу. Кафедра природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін у своїй діяльності спирається на принципи взаємної відповідальності, постійного діалогу і співпраці з іншими суб’єктами освітньої діяльності Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій. Цілі діяльності кафедри узгоджуються з місією та стратегією ДУІТ. Одним із головних завдань кафедри є вдосконалення змісту освітніх компонентів, їх взаємопов’язаності, підпорядкованості певній логіці навчання і викладання. Особливу увагу кафедра природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін у своїй діяльності приділяє досягненню програмних результатів навчання, які корелюють із загальними та фаховими компетентностями (передбаченими ОП спеціалізацій та стандартом спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт»). Під час навчання майбутніх бакалаврів морського і річкового транспорту кафедра забезпечує набуття знань та вмінь, необхідних для подальшої професійної діяльності, а також сприяє формуванню культури доброчесності академічного середовища. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно удосконалюють методики викладання через призму студентоцентризму в системі лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти .

Основними напрямами професійної діяльності кафедри є: навчальна, наукова, методична, організаційна та виховна робота, що здійснюється у процесі викладання навчальних дисциплін, передбачених освітніми програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, навчальними планами університету та повсякденній діяльності кафедри. Велика увага викладачів кафедри приділяється якісній організації навчального процесу здобувачів вищої освіти. Науково-педагогічні працівники створюють навчально-методичний контент для формування такого освітнього середовища, за умов якого зміст освітніх програм в цілому та їхніх окремих компонентів зокрема, навчальна робота здобувачів вищої освіти, можливості та засоби навчання повністю відповідали б сучасним вимогам і програмним цілям підготовки майбутніх фахівців морської галузі. Складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін є створення силабусів навчальних дисциплін закріплених за кафедрою, що забезпечує інформаційні умови для формування цілісного уявлення здобувачів вищої освіти про якість освітніх компонентів.

Активна участь викладачів кафедри у науковій роботі суттєво підвищує не тільки їх професійний рівень, але й забезпечує більш якісну підготовку фахівців. Викладачі кафедри завжди прагнуть залучати здобувачів вищої освіти до участі у всіх видах наукової діяльності, результати яких використовуються у наукових публікаціях. Викладачі кафедри ведуть плідну наукову роботу: мають наукові публікації у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, приймають активну участь у наукових конференціях. Наукова діяльність науково-педагогічних працівників кафедри розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем природничо-математичного та інженерно-технічного профілів. Реалізується система організаційних i методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць співробітників кафедри, розширення присутності їx наукових публікацій у журналах i матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.).

Науково-педагогічний склад кафедри постійно підвищує свій професійний і загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність. Професійне зростання відбувається у різних формах підвищення кваліфікації. Викладачі беруть активну участь у закордонних стажуваннях, міжнародних конференціях, навчальних практикумах, семінарах, професійних тренінгах, тематичних вебінарах, майстер-класах тощо. Кафедра створює умови для залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи, пропонує лабораторну базу для вивчення дисциплін технічної механіки, нарисної геометрії та інженерної графіки.

На кафедрі діють наукові гуртки здобувачів вищої освіти «Використання законів фізики в морській галузі», «Радіоелектронне обладнання та засоби автоматики» та проблемні групи «Сучасні проблеми безпеки судноплавства», «Математична студія». Щорічно викладачами кафедри проводяться різноманітні цікаві та корисні тематичні заходи, зокрема, тиждень фізики, безпеки життєдіяльності, тиждень нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та електроніки, тиждень математики. Результативною є виховна робота кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін. Для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання викладачі кафедри проводять тематичні семінари щодо реалізації принципів академічної доброчесності «Академічна доброчесність: ініціативи здобувачів вищої освіти», заходи які спрямовані на розвиток Soft Skills тощо.

Науково-педагогічний склад кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін

Войченко Тетяна Олександрівна

В.о. завідувача кафедри ПМ та ІТД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Горьківський інститут інженерів водного транспорту, 1989 р.
  Спеціальність – «Експлуатація водного транспорту».
  Кваліфікація – «Інженер водного транспорту».

  Державний університет інфраструктури та технологій.
  Спеціальність – «Річковий та морський транспорт» спеціалізація 271.01 «Навігація і управління морськими суднами».
  Кваліфікація – «Молодший бакалавр за ОПП «Судноводіння».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат економічних наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  2018 р. – Українська асоціація досконалості та якості, внутрішній аудитор системи управління якістю ISO 9001:2015
  Свідоцтво № Т13/12-18 від 18.12.2018 р.

  2019 – 2021 рр. – Державний університет інфраструктури та технологій. Здобуття кваліфікації: ступінь вищої освіти «Молодший бакалавр», галузь знань «Транспорт», спеціальність «Річковий та морський транспорт», спеціалізація 271.01 Навігація і управління морськими суднами за ОПП «Судноводіння».
  Диплом А 21 № 000470 від 30.06.21 р.

  2021 р. – Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за ОПП «Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів».
  Свідоцтво 35830447/2054-21 від 24.09.2021 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
  Сертифікат №90e353dcd44544cb83bb3ef2adc23779 від 14.09.21р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
  Сертифікат №15ee9f244ec0402597879597c471a89f від 08.10.21р.

 4. Сфера наукових інтересів.

  Економіка водного транспорту.

  Ефективність експлуатації водного транспорту.

  Менеджмент і безпека судноплавства.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Комерційна експлуатація судна

  Основи економіки морського транспорту

  Судновий гвинто-рульовий комплекс

  Технології перевезення вантажів

 6. Науково-педагогічна робота.

  2000 – 2002 рр. – асистент кафедри економіки і менеджменту Київської державної академії водного транспорту;

  2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри економіки і менеджменту Київської державної академії водного транспорту;

  2005 – 2016 рр. – доцент кафедри економіки і менеджменту Київської державної академії водного транспорту;

  2017 – 2018 рр. – доцент кафедри управління та економіки водним транспортом Державного університету інфраструктури та технологій;

  2019 – 2021 рр. – завідувач кафедри експлуатації засобів транспорту на внутрішніх водних шляхах Державного університету інфраструктури та технологій;

  З 01.09.2021 р. по теперішній час – в.о. завідувача кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

 7. Практичний досвід:

  1989 – 2000 рр. – інженер лабораторії наукової організації праці Київського річкового порту;

  2018 – 2019 рр. – в.о. начальника навчально-методичного відділу Державного університету інфраструктури та технологій.

 8. Особливі заслуги:

  Член-кореспондент Транспортної академії України (з 2011 р.);

  за сумлінну працю і вагомий особистий внесок у забезпеченні підготовки фахівців водного транспорту має подяки від Київського міського Голови;

  подяки ректора Київської академії водного транспорту;

  подяки директора Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного;

  подяки ректора Державного університету інфраструктури та технологій.

 9. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Урум Наталя Степанівна

Доцент кафедри ПМ та ІТД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Одеський державний гідрометеорологічний інститут, 1996 р.
  Спеціальність – «Агрометеоролог».
  Кваліфікація – «Інженер-агрометеоролог».

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2017 р.
  Спеціальність – «Середня освіта».
  Кваліфікація – «Вчитель трудового навчання, технологій та предмета «Основи економіки»».

  Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2020 р.
  Спеціальність – «Транспортні технології (водний транспорт)».
  Кваліфікація – «Бакалавр з транспортних технологій».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат педагогічних наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  2019 р. – Міжнародне стажування «Менеджмент логістики та морського транспорту» («Logistics management and sea transport» which was organized by Educational Fundation IIASC in Cooperation with European Socio-Technical University in Radom (Poland) and Logistics Research and Application Center of Beykoz University (Turkey) Radom (Poland) та Beykoz University¸ м. Стамбул, Туреччина).
  Сертифікат №021|0107.

  2020 р. – Підвищення кваліфікації за програмою «Використання сервісів Google для організації і підтримки електронного навчального курсу».

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
  Сертифікат №acd34a4d62e744ca9b8e2eaae4f4d521 від 13.10.21 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
  Сертифікат №610bec8cceb14d2e8655e3ed90644913 від 13.10.21 р.

 4. Сфера наукових інтересів.

  Безпека життєдіяльності, екологічна культура, охорона навколишнього середовища, життя, здоров’я та цивільного захисту на водному транспорті.
  Ефективність стандартизації.
  Гідрометеорологічні науки для безпечного плавання судна.
  Методи й засоби астрономічних досліджень.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та медичної допомоги.

  Виживання в екстремальних умовах.

  Екологія та охорона навколишнього середовища.

  Метеорологія та океанографія.

  Технічна хімія за професійним спрямуванням.

 6. Науково-педагогічна робота.

  2000 – 2016 рр. – старший викладач Ізмаїльського державного гуманітарного університету;

  З 2017 р. по теперішній час – доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

 7. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Дорофєєва Зоя Яківна

Старший викладач кафедри ПМтаІТД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, 1998 р.
  Спеціальність − «Математика».
  Кваліфікація − «Математика, викладач математики та інформатики».

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2003 р.
  Спеціальність − «Педагогіка і методика середньої освіти».
  Кваліфікація − «Магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання».

 2. Підвищення кваліфікації.

  10.01.2017 р. – 24.02.2017 р. – стажування на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, довідка № 1-7/131 від 28.02.2017 р.

  2020 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Медіаграмотність для освітян».
  Сертифікат № 54e7aa0e77344106ba289cd88f41dc58 від 10.04.2020 р.

  2020 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Освітні інструменти критичного мислення».
  Сертифікат №b422040ead0347ff9ed39e336eafd62c від 22.04.2020 р.

  2020 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
  Сертифікат № 9bfd671205994ec4b5555abdcc4e070d від 15.05.2020 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі КНП «Освітня агенція міста Києва». Курс «Мистецтво викладання».
  Сертифікат №17523689 від 28.02.2021 р.

  2021 р. – Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» No0031.
  Сертифікат № 0006.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність : онлайн-курс для викладачів».
  Сертифікат №34ee52151ddc4cb296379e704cb4e549 від 19.09.2021 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Наукова комунікація в цифрову епоху».
  Сертифікат №1761632b5f6b4ad485cf3da4e6a32921 від 20.09.2021 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Критичне мислення для освітян».
  Сертифікат №5f39fbac9ee64f31bd5e4053da031e53 від 20.09.2021 р.

 3. Сфера наукових інтересів.

  Математичні моделі та аналіз навігаційної інформації, автоматика водного транспорту.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Вища та прикладна математика

  Інформаційні технології

  Комп'ютерна графіка та 3D-моделювання

  Комп'ютерна графіка та 3D-моделювання

 5. Науково-педагогічна робота.

  1998 – 2000 рр. – вчитель математики та інформатики Ізмаїльської школи-інтернат;

  2000 – 2003 рр. – викладач вищої математики Ізмаїльського технікуму економіки і права;

  2003 – 2005 рр. – викладач кафедри економіки підприємства Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2005 – 2006 рр. – викладач кафедри обліку, аудиту та підприємництва Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2006 – 2008 рр. – старший викладач кафедри обліку і аудиту та підприємництва Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2008 – 2011 рр. – старший викладач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2011 – 2015 рр. – старший викладач кафедри організації перевезень і управління на водному транспорті Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2015 – 2017 рр. – старший викладач кафедри гуманітарних та природничо-технічних дисциплін Дунайського факультету морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного;

  З 2017 р. по теперішній час – старший викладач кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Якусевич Юрій Геннадійович

Доцент кафедри ПМ та ІТД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, 1976 р.
  Спеціальність – «Фізика з додатковою спеціальністю математика».
  Кваліфікація – «Вчитель фізики і математики середньої школи».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат технічних наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  2018 р. − стажування на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, тема: «Методика вищої школи, формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді».
  Свідоцтво № ПК 02125467/000008-18.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
  Сертифікат №514c0a34978640b5bbfc7b04bea20f48 від 15.10.2021 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
  Сертифікат №3f47c6004d78428dbf91cf2caba206ac від 15.10.2021 р.

 4. Сфера наукових інтересів.

  Моделювання ефективності та оптимізації технічних процесів управління транспортними системами, автоматичне управління та автоматизація суднових енергетичних установок.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Фізика за професійним спрямуванням.

  Теоретична механіка.

  Прикладна механіка.

  Суднові автоматизовані електроприводи.

  Теорія автоматичного управління та автоматизація суднових енергетичних установок.

 6. Науково-педагогічна робота.

  2005 – 2000 рр. – старший викладач кафедри математики та інформатики Ізмаїльського державного педагогічного інституту;

  2000 – 2011 рр. – доцент кафедри математики та інформатики Ізмаїльського державного гуманітарного університету;

  2009 – 2015 рр. – доцент Навчально-консультаційного центру Київської державної академії водного транспорту у м. Ізмаїл;

  2015 – 2018 рр. – доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Державного університету інфраструктури та технологій;

  2018 – 2019 рр. – завідувач кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Державного університету інфраструктури та технологій;

  З 2019 р. по теперішній час – доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

 7. Практичний досвід:

  2003 – 2009 рр. – начальник відділу з інформаційних технологій та міжнародних зв’язків Ізмаїльського державного гуманітарного університету;

  2002 – 2003 рр. – робота за кордоном за спеціальністю програмування чіпів для пеленгаторів (м. Афіни, Греція).

 8. Особливі заслуги:

  Нагороджений медаллю «Будівничий України» від Всеукраїнського Товариства «ПРОСВІТА» ім. Тараса Шевченка за вагомий особистий внесок у справу українського національного відродження, розбудову та зміцнення Української держави. Посвідчення №756 від 25.11.2013р.

  Обраний АКАДЕМІКОМ (дійсним членом) Міжнародної Кадрової Академії. АТЕСТАТ №731 від 31 жовтня 2016 року.

 9. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Гімпель Роман Михайлович

Доцент кафедри ПМ та ІТД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Миколаївський кораблебудівельний інститут ім. адмірала Макарова, 1969 р.
  Спеціальність – «Турбінобудування».
  Кваліфікація – «Інженер-механік».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат технічних наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  2021 р. – Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проєкту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» № 0031, з 13 по 20 травня 2021 р.
  Сертифікат № 0021.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
  Сертифікат № 5869c833d05043189de277cdf6a0366e від 15.10.2021 р.

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
  Сертифікат № cf41867897ef4b6098019fa9d295c692c від 15.10.2021 р.

  2021 р. – Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, Берлін, Германія. Форма: дистанційна, 25-27 вересня 2021 р.

  2021 р. – Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION, Харків. Форма: дистанційна, 03-05 жовтня 2021 р.

  2021 р. – Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE, Ванкувер, Канада. Форма: дистанційна, 06-08 жовтня 2021 р.

  2021 р. – Участь у I Міжнародній науково-практичній конференції MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS, Стокгольм, Швеція. Форма: дистанційна, 10-12 жовтня 2021 р.

 4. Сфера наукових інтересів.

  Конструювання та будова суден: обґрунтування оптимізації запасів міцності на надійність суднових конструкцій з урахуванням економічних чинників.
  Розробка алгоритмів та програм оптимального проєктування конструкцій.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Суднові котельні та турбінні установки

 6. Науково-педагогічна робота.

  1972 – 1977 рр. – молодший науковий співробітник кафедри гідромеханіки Миколаївського кораблебудівельного інституту ім. адмірала Макарова;

  1977 – 2015 рр. – старший викладач, доцент (з 1981р.) кафедри вищої та прикладної математики Миколаївського кораблебудівельного інституту ім. адмірала Макарова;

  2016 – 2018 рр. – завідувач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;

  2018 – 2020 рр. – завідувач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;

  З 2021 р. по теперішній час – доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021 р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

 7. Практичний досвід:

  1963 – 1965 рр. – судновий слюсар-складальник, завод ім. 61 комунара (м. Миколаїв);

  1969 – 1972 рр. – інженер-конструктор технологічного відділу будування турбін Південного турбінного заводу «Заря» (м. Миколаїв).

 8. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Маннапова Оксана Володимирівна

Доцент кафедри ПМ та ІТД


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Одеська державна академія будівництва та архітектури, 1996 р.
  Факультет – «Гідротехнічне будівництво».
  Спеціальність – «Інженер-гідротехнік».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат технічних наук.

 3. Сфера наукових інтересів.

  Довговічність поршневих кілець ДВЗ.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Теоретична механіка

  Прикладна механіка

  Матеріалознавство і технологія матеріалів

 5. Науково-педагогічна робота.

  1999 – 2005рр. – викладач технічної механіки Одеського морехідного училища ім. О.І. Марінеска;

  2005 – 2016рр. – старший викладач кафедри фізики та матеріалознавства Одеської національної академії харчових технологій;

  2022р. – доцент кафедри природно-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

 6. Персональні наукові профілі: