Про кафедру

Кафедра судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті є випускаючою кафедрою Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій. Вона забезпечує теоретичну, практичну підготовку та атестацію здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» за спеціалізаціями «Навігація і управління суднами», «Управління судновими технічними системами і комплексами» та «Експлуатація суднового електрообладнання і автоматика суден».

Метою діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців, які можуть займати керівні посади як на флоті, так і в берегових організаціях річкового і морського транспорту, формування спеціальних (фахових) компетентностей у випускників та досягнення результатів навчання передбачених стандартом вищої освіти за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» та освітніми програмами.

Кафедра судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті укомплектована висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. Всі викладачі кафедри мають вищу освіту відповідно до профілю кафедри. На кафедрі працюють доктори технічних наук, кандидати наук, капітани далекого плавання, судномеханіки та суднові електромеханіки з великим досвідом практичної роботи, а також діючі фахівці, які працюють на сучасних суднах різноманітних судноплавних компаній світу.

Успішна діяльність науково-педагогічних працівників кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті дозволяє сформувати високий рівень знань, умінь та інших компетентностей здобувачів вищої освіти, необхідних для зайняття посад осіб командного складу морських та річкових суден (за спеціалізаціями), роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту, управління рухом суден тощо, а також продовжити навчання на другому рівні вищої освіти. Викладацький склад кафедри вдало використовує інноваційні технології в галузі вищої морської освіти та реалізовує освітню діяльність відповідно до Міжнародних вимог з підготовки морських фахівців. Проведення практичних та лабораторних занять здійснюється на основі сучасних стендів та комп’ютерних технологій з використанням в навчальному процесі імітаційного моделювання, сучасних симуляторів.

Кафедра постійно підтримує зворотній зв'язок із стейкхолдерами-роботодавцями Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, з керівниками підприємств портової та промислової діяльності морського транспорту, з крюїнговими компаніями, що максимально сприяє працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників за фахом.

Активна участь науково-педагогічних працівників кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті у науковій роботі суттєво підвищує не тільки їх професійний рівень, але й забезпечує більш якісну підготовку майбутніх фахівців морської галузі. Викладачі кафедри ведуть плідну наукову роботу: мають наукові публікації у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, приймають активну участь у наукових конференціях. Реалізується система організаційних i методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць співробітників кафедри, розширення присутності їx наукових публікацій у журналах i матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.).

Велика увага викладачів кафедри приділяється якісній організації навчального процесу здобувачів вищої освіти. Науково-педагогічні працівники створюють навчально-методичний контент для формування такого освітнього середовища, за умов якого зміст освітніх програм в цілому та їхніх окремих компонентів зокрема, навчальна робота здобувачів вищої освіти, можливості та засоби навчання повністю відповідали б сучасним вимогам і програмним цілям підготовки майбутніх фахівців морської галузі. Складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті є створення силабусів навчальних дисциплін закріплених за кафедрою, що забезпечує інформаційні умови для формування цілісного уявлення здобувачів вищої освіти про якість освітніх компонентів.

Викладачі кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті беруть активну участь у закордонних стажуваннях, міжнародних конференціях, навчальних практикумах, семінарах, професійних тренінгах, тематичних вебінарах, майстер-класах тощо. Постійне підвищення кваліфікації у різних формах сприяє професійному розвитку та удосконаленню педагогічної майстерністі.

Результативною є виховна робота кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті. На кафедрі діють проблемні групи «Управління судном та використання МППЗС-72 у різноманітних умовах плавання», «Сучасні напрями розвитку навігаційно-інформаційних систем», «Інноваційні методи ремонту та технічного обслуговування суднових корпусів, механізмів й систем», науковий гурток здобувачів вищої освіти «ЗD технології».

Виконання поставлених завдань та заходів кафедри, створює умови, за яких кафедра здійснює свою профільну діяльність на рівні світових освітніх стандартів, а саме виконує підготовку кваліфікованих та конкурентно-спропоможних фахівців, що володіють необхідними навичками та компетенціями для їх практичної діяльності на морському та річковому флоті.

Науково-педагогічний склад кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті

Дакі Олена Анатоліївна

Професор кафедри СВ та ЕТС на ВТ, директор ДІВТ ДУІТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
  Спеціальність – «Судноводіння».
  Кваліфікація – «Спеціаліст судноводіння».

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
  Кваліфікація – «Вчитель української мови й літератури, англійської мови та зарубіжної літератури».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Доктор технічних наук (спеціальність 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»), професор.

 3. Підвищення кваліфікації.

  У жовтні 2020 пройшла Міжнародне стажування для викладачів «Європейська та польська системи вищої освіти: практика, досвід, інноваційні методи навчання» Університет економіки в Бидгощі (Польща).

  З 15.03. – 19.04.2023 г. – Громадська організація «Прогресильні» курс «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти». Сертифікат від 01.05.2023 р. – 30 годин (1 кр.)

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях». Сертифікат від 05.05.2023 р. 30 годин (1 кр).

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Сертифікат від 12.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Базова психологічна допомога в умовах війни». Сертифікат від 12.10.2022 р.

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Інформаційна гігієна під час війни». Сертифікат від 12.10.2022 р.

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Критичне мислення для освітян». Сертифікат від 12.10.2022 р. 30 годин (1 кр.)

 4. Сфера наукових інтересів.

  Експлуатація та ремонт засобів водного транспорту, експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики, інтегровані навігаційні системи, навігація та управління морськими суднами, лінгвістика, англійська мова за професійним спрямуванням.

  Член Робочої групи з технічних питань Дунайської комісії (м. Будапешт)

 5. Дисципліни, які викладає.

  Електричні пропульсивні установки

  Електроніка і схемотехніка

  Електротехніка та електрообладнання суден

  Метрологія, стандартизація, управління якістю

  Основи метрології та електричні вимірювання

  Силова електроніка та перетворювальна техніка

  Суднова холодильна техніка

  Суднові електричні пропульсивні установки

  Суднові електроенергетичні установки та системи управління

 6. Науково-педагогічна робота.

  2005 – 2014 р. – викладач Ізмаїльського державного гуманітарного університету

  2014 р. – по теперішній час на посаді доцента, професора кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Трофименко Ірина Валеріївна

В.о. завідувача кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
  Спеціальність – «Менеджмент організацій».
  Кваліфікація – «Транспортний менеджмент».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат технічних наук (спеціальність 05.22.13 «Навігація та управління рухом»).

 3. Сфера наукових інтересів.

  Навігація та управління морськими суднами, експлуатація та ремонт засобів водного транспорту, радіотехнічні системи засобів водного транспорту.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Забезпечення навігаційної безпеки плавання

  Міжнародні правила попередження зіткнення суден, використання радіолокаційних систем та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки

  Навігаційно-інформаційні картографічні системи

  Радіонавігаційні прилади та системи

  Стандарти Міжнародної морської організації

 5. Науково-педагогічна робота.

  2018 р. – асистент кафедри судових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

  2019 р. – викладач вищої категорії Кілійського транспортного фахового коледжу Державного університету інфраструктури та технологій.

  2020 р. – старший викладач кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації Державного університету інфраструктури та технологій.

  2020 – старший викладач кафедри електрообладнання та автоматики водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

  2021р. – доцент кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

 6. Підвищення кваліфікації.

  Київський центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного транспорту. Свідоцтво фахівця № 24375. Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки всіх моряків від 03.11.17 р.

  «Головний навчально-методичний центр ДЕРЖПРАЦІ», посвідчення № 103-16-24, від 18.03.2016 р.

  З 26-28 березня 2023 р. участь у роботі I International Scientific and Practical Conference «Modern problems of science, education and society» з отриманням відповідного сертифікату на 24 години (0,8 кр. ЄКТС).

  З 29-31 березня 2023 р. участь у роботі VII International Scientific and Practical Conference «Progressive research in the modern world» з отриманням відповідного сертифікату на 24 години (0,8 кр. ЄКТС).

  З 3-5 квітня 2023 р. участь у роботі VII International Scientific and Practical Conference «Scientific progress: innovations, achievements and prospects» з отриманням відповідного сертифікату на 24 години (0,8 кр. ЄКТС).

  З 6-8 квітня 2023 р. участь у роботі VI International Scientific and Practical Conference «Scientific research in the modern world» з отриманням відповідного сертифікату на 24 години (0,8 кр. ЄКТС).

 7. Персональні наукові профілі:

 8. Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

  1. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів.
   Сертифікат виданий: 11.10.2021.

  2. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти. Сертифікат виданий: 11.10.2021.

  3. Участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT», 14-16 листопада 2021 року, Мадрид, Іспанія.

  4. Участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS», 21-23 листопада 2021 року, Берлін, Німеччина.

Чередник Володимир Миколайович

Доцент кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Київський національний університет будівництва і архітектури, 2006 р.
  Спеціальність – «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання».
  Кваліфікація – «Інженер-механік».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат технічних наук.

 3. Підвищення кваліфікації.

  2017 р. − Operational Training Course. ERS Simulator 5000, Kyiv, Ukraine.

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Сертифікат від 14.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Критичне мислення для освітян». Сертифікат від 17.10.2022 р. 30 годин (1 кр.)

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Інформаційна гігієна під час війни». Сертифікат від 18.10.2022 р.

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Базова психологічна допомога в умовах війни». Сертифікат від 18.10.2022 р.

  З 15.03. – 19.04.2023 г. – Громадська організація «Прогресильні» курс «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти». Сертифікат від 01.05.2023 р. – 30 годин (1 кр.)

 4. Сфера наукових інтересів.

  Покращення працездатності днопоглиблювального флоту. Перспективи розвитку суднових двигунів внутрішнього згорання. Тренажерна підготовка студентів-моряків.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Тренажерна підготовка

 6. Науково-педагогічна робота.

  2006 – 2017рр. – викладач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

  2017 – 2020рр. – старший викладач кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації Державного університету інфраструктури та технологій;

  2020р. по теперішній час – доцент кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Трофименко Анастасія Олегівна

Доцент кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
  Диплом магістра за спеціальністю «Облік і аудит» (2016).

  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
  Диплом магістра за спеціальністю «Правознавство» (2017).

  Державний університет інфраструктури та технологій.
  Диплом доктора філософії за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» (2021).

 2. Науковий ступінь, звання.

  Доктор філософії за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт».

 3. Сфера наукових інтересів.

  Експлуатація та ремонт засобів водного транспорту.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Електронавігаційні прилади

  Суднові допоміжні установки та системи

  Теорія і будова судна й основи суднової енергетики

  Теорія та будова судна

 5. Науково-педагогічна робота.

  З 2016 р. – по 2020 р. на посаді методиста, асистента, старшого викладача Державного університету інфраструктури та технологій.

  З 2021 р. – по теперішній час – на посаді доцента кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту.

 6. Підвищення кваліфікації.

  Свідоцтво фахівця №24374 «Початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки всіх моряків» (03.11.2017).

  З 3-5 квітня 2023 р. участь у роботі VII International Scientific and Practical Conference «Scientific progress: innovations, achievements and prospects» з отриманням відповідного сертифікату на 24 години (0,8 кр. ЄКТС).

 7. Персональні наукові профілі:

 8. Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

  1. Участь у Міжнародній конференції «Водний транспорт: сучасний стан та перспективи розвитку», 16-17 травня 2019 р.

  2. Участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT», 14-16 листопада 2021 року, Мадрид, Іспанія.

  3. Участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS», 7-9 листопада 2021 року, Стокгольм, Швеція.

  4. Участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION», 1-3 листопада 2021 року, Харків, Україна.

  5. Участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS», 21-23 листопада 2021 року, Берлін, Німеччина.

Кириченко Олександр Сергійович

Доцент кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2004 р.
  Спеціальність – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».
  Кваліфікація – «Магістр з електромеханіки».
  Диплом магістра МК №23680321.

  Інститут післядипломної освіти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2005 р.
  Спеціальність – «Фінанси».
  Кваліфікація – «Спеціаліст з фінансів».
  Диплом спеціаліста ДСК № 048183.

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат технічних наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  2017 р. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, 20.02 – 22.09.2017 р.
  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1920-17 від 22.09.2017 р. (7 кредитів / 210 год)

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Медіаграмостність для освітян».
  Сертифікат № 3f57689839304aa9b4b292b186fb9bb1 від 24.09.21р. (2 кредити / 60 годин)
  Автентичність сертифікату може бути перевірена за адресою: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/3f57689839304aa9b4b292b186fb9bb1

  2021 р. – Соціальний інноваційний проєкт "Освітній хаб міста Києва" є структурним підрозділом КНП "Освітня агенція міста Києва" Київської міської державної адміністрації. Курс «Мистецтво викладання».
  Сертифікат № 86109781 від 29.09.21р. (1 кредит / 30 годин)
  Автентичність сертифікату може бути перевірена за адресою: https://eduhub.in.ua/certificates/86109781

  2021 р. – Соціальний інноваційний проєкт "Освітній хаб міста Києва" є структурним підрозділом КНП "Освітня агенція міста Києва" Київської міської державної адміністрації. Курс «SCORM Новий український правопис».
  Сертифікат № 32379798 від 29.09.21р. (2 години)
  Автентичність сертифікату може бути перевірена за адресою: https://eduhub.in.ua/certificates/32379798

  2021 р. – Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
  Сертифікат № 65013d2ab06b4427ae9fbf21e38f60ef від 01.10.21р. (2 кредити / 60 годин)
  Автентичність сертифікату може бути перевірена за адресою: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/65013d2ab06b4427ae9fbf21e38f60ef

  З 14-17 березня 2023 р. участь у роботі X International Scientific and Practical Conference «Modern methods of applying scientific theories» (Лісабон, Португалія) з отриманням відповідного сертифікату на 24 години (0,8 кр. ЄКТС).

 4. Сфера наукових інтересів.

  Моделювання електрообладнання та автоматика водного транспорту.

  Термоелектричне обладнання суднової енергетики.

  Системи керування автоматизованими електроприводами.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Експлуатація суднового електричного та електронного обладнання

  Надійність та діагностика електричного обладнання

  Теоретичні основи електротехніки

  Теорія автоматичного управління

 6. Науково-педагогічна робота.

  01.09.2004 – 01.09.2007 – аспірант кафедри автоматики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

  2007 – 2013 рр. – асистент кафедри автоматики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

  2013 – 2018 рр. – доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Миколаївського національного аграрного університету;

  2018 – 2019 рр. – доцент кафедри теоретичної електротехніки і електронних систем Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

  2019 – 2021 рр. – доцент кафедри автоматики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

  З 08.09.2021 р. по теперішній час – доцент кафедри електрообладнання та автоматики водного транспорту Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій, за сумісництвом доцент кафедри СВ та ЕТС на ВТ Дунайського інституту водного транспорту.

 7. Практичний досвід

  13.11.2000 – 01.03.2004 рр. – технік І категорії Обчислювальний центр Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова;

  01.03.2004 – 31.08.2004 р. – інженер ІІ категорії, Обчислювальний центр Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова.

 8. Особливі заслуги.

  Подяка від Приазовського державного технічного університету за якісну підготовку студента-переможця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика», 2018 р.

  Подяка від Дніпровського державного технічного університету за активну участь в підготовці та проведенні підсумкової конференції «Електротехніка та електромеханіка – 2019», 2019 р.

  Грамота від Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації за підтримку, особистий внесок та високі результати у роботі з обдарованою учнівською молоддю, 2020 р.

  Подяка від Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації за високий рівень організації та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 2020 р.

  Грамота від Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації за вагомий вклад у вітчизняну науку і значні досягнення в розвитку кораблебудівної освіти, успіхи у професійній діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів та з нагоди 100-річчя від дня заснування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020 р.

 9. Персональні наукові профілі:

Колесник Василь Васильович

Доцент кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Київський технологічний інститут легкої промисловості.
  Спеціальність – автоматизація виробництв.
  Спеціальність – автоматизація виробництв.

  Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка.
  Кваліфікація – Математик зі спеціалізацією «Теорія ймовірностей та математична статистика».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності теорія систем, теорія автоматичного регулювання та керівництва та системним аналізом.

 3. Сфера наукових інтересів.

  Електрообладнання та автоматика водного транспорту.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Електроматеріалознавство

  Монтаж, наладка та ремонт електрообладнання

  Суднові автоматизовані електроенергетичні установки та системи

 5. Науково-педагогічна робота.

  1962р. – навчальний майстер кафедри машин і апаратів Київського технологічного інституту легкої промисловості;

  1962 – 1988рр. – робота в Інституті кібернетики Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки на посадах молодшого наукового співробітника, інженера, старшого інженера, провідного інженера, старшого наукового співробітника;

  1988 – 1999рр. – робота в Інституті газу Національної Академії наук України на посадах провідного наукового співробітника, завідувача відділу системних досліджень.

  1999 – 2014рр. – доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

  2014 – 2015рр. – в.о. завідувача кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;

  2015 – 2017рр. – доцент кафедри суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;

  2017р. по теперішній час – доцент кафедри електрообладнання та автоматики водного транспорту Київського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;

  2017р. по теперішній час – за сумісництвом доцент кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

 6. Персональні наукові профілі:

 7. Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

  1. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів. Сертифікат виданий: 12.10.2021 р.

  2. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів PROMETHEUS. Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти. Сертифікат виданий: 13.10.2021 р.

  3. Участь у III Міжнародній науково-практичній конференції TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION. 3-5 жовтня 2021 року, Харків, Україна.

  4. Участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. 25-27 вересня 2021 року, Берлін, Німеччина.

  5. Участь у ІI Міжнародній науково-практичній конференції "INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE". 6-8 жовтня 2021. Ванкувер, Канада.

  6. Участь у I Міжнародній науково-практичній конференції “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 10-12 жовтня 2021року, Стокгольм, Швеція.

Тараненко Сергій Володимирович

Доцент кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  ЧВВМУ ім. П.С.Нахімова, м. Севастополь, 1990 р.
  Спеціальність – озброєння кораблів.
  Кваліфікація – інженер-електромеханік.

  СВМІ, м. Севастополь, 1999 р.
  Спеціальність – бойове застосування та управління діями частин Військово-Морських Сил.
  Кваліфікація – офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня.

  НАОУ, м. Київ, 2005 р.
  Спеціальність – управління діями з’єднань та об’єднань Збройних Сил.
  Кваліфікація – магістр державного військового управління.

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат технічних наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  Центр забезпечення якості освіти НаУКМА, Сертифікат від 11.08.2021 р., курс Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів, 60 годин.

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Інформаційна гігієна під час війни». Сертифікат від 22.03.2023 р. 15 годин (0,5 кр.).

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях». Сертифікат від 22.03.2023 р. 30 годин (1 кр).

 4. Сфера наукових інтересів.

  Судновий електропривід.

  Якість електроенергопостачання.

  Інтелектуальні системи управління.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Електричні апарати

  Електричні машини

 6. Науково-педагогічна робота.

  2006 – 2007 рр. – начальник кафедри ВМС НУОУ, м. Київ;

  2007 – 2010 рр. – начальник СВМІ ім. П.С. Нахімова, м. Севастополь;

  2011 – 2016 рр. – доцент кафедри суднового електрообладнання СГУ, м. Севастополь;

  2016 – 2018 рр. – завідуючий кафедрою суднового електрообладнання СГУ, м. Севастополь;

  2018 р. – по теперішній час – завідувач кафедри електрообладнання та автоматики водного транспорту КІВТ ДУІТ; за сумісництвом доцент кафедри СВ та ЕТС на ВТ ДІВТ.

 7. Практичний досвід

  1983 – 2010 рр. – служба на кораблях та в частинах Збройних Сил.

 8. Особливі заслуги.

  Академік Академії наук з прикладної радіоелектроніки з 2007 року.

 9. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Іваненко Віталій Миколайович

Cтарший викладач кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Одеське вище інженерно-морське училище імені Ленінського комсомолу, 1982 р.
  Спеціальність – «Судноводіння на морських шляхах».
  Кваліфікація – «Інженер-судноводій».
  Капітан далекого плавання – диплом № 12776/2015/01 виданий на підставі положень Міжнародної конвенції про підготовку та несення вахти 1978 року, з поправками, та національного законодавства.

 2. Підвищення кваліфікації

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях». Сертифікат від 08.05.2023 р. 30 годин (1 кр).

 3. Сфера наукових інтересів.

  Суднові системи управління рухом нового покоління. Комплексна обробка навігаційної інформації в судноплавстві.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Використання суднових ресурсів, несення вахти та охоронні заходи

  Виробничо-плавальна практика

  Забезпечення морехідних якостей судна

  Забезпечення навігаційної безпеки плавання

  Інтегровані системи судноводіння

  Міжнародні правила попередження зіткнення суден, використання радіолокаційних систем та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки

  Морехідна астрономія

  Навігаційно-інформаційні картографічні системи

  Навігаційно-інформаційні картографічні системи та інтегровані системи судноводіння

  Основи морської справи

  Управління судном

 5. Практичний досвід.

  1982 – 1995рр. – м. Ізмаїл, Українське Дунайське Пароплавство, робота на посадах 3-го, 2-го та старшого помічника капітана на таких суднах як «Петя Шитиков», «Сергей Васильев», «Козельск», «Янка Купала», «Георгій Васильев», «Вилково»;

  1995 – 1997рр. – робота на посаді старшого помічника капітана на суднах під іноземним прапором таких як “Nils R”, “Anna Buck”;

  1997 – 2017рр. – робота на посаді капітана далекого плавання на суднах під іноземним прапором таких як “Anna Buck”, “Laila”, “Linda Buck”, “Rolf Buck”, “Hansiatic Spring”, “Hansiatic Swan”, “Ida”, “Westwind II”, “Lantau Bee”, “Lantau Breeze”. На останньому судні “Lantau Breeze” працював останні 7 років. Контейнеровоз – 1049 TEU, 142,7 м довжини, 12700 тон дедвейт. Лінія – Японія, Південна Корея, Китай, Тайвань, В’єтнам, Гонг Конг.

 6. Науково-педагогічна робота.

  2017р. по теперішній час – старший викладач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Федунов Валерій Миколайович

Старший викладач кафедри СВ ЕТС ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Херсонське морське училище імені лейтенанта П.П. Шмідта, 1980р.
  Спеціальність – «Радіотехніка».
  Кваліфікація – «Радіотехніка».

  Херсонський морський коледж, 1999р.
  Спеціальність – «Судноводіння».
  Кваліфікація – «Молодший спеціаліст».

  Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2010р.
  Спеціальність – «Судноводіння».
  Кваліфікація – «Спеціаліст з судноводіння».

  Капітан далекого плавання – диплом № 10736/2016/01, виданий на підставі Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національного законодавства.

 2. Сфера наукових інтересів.

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Критичне мислення для освітян». Сертифікат від 05.10.2022 р. 30 годин (1 кр.)

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Сертифікат від 12.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях». Сертифікат від 06.05.2023 р. 30 годин (1 кр).

  6.05. – 31.05. 2023 – Friendly Avia Support «Infrastructure development training». Сертифікат 31.05.2023 р.180 годин (6 кр.)

  З 4.09.2023 – 06.10.2023 р. ХДМА стажування «Сучасні методи та технології викладання та тренування при підготовці фахівців морської галузі».

 3. Сфера наукових інтересів.

  Суднові системи управління рухом нового покоління. Комплексна обробка інформації в судноплавстві.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Виробничо-плавальна практика на суднах вище 500 рег.т

  Глобальний морський зв'язок для забезпечення безпеки мореплавства, пошуку та рятування

  Електронавігаційні прилади

  Навігація і лоція

  Практика несення штурманської вахти та управління ресурсами навігаційного містка

  Радіонавігаційні прилади та системи

 5. Практичний досвід.

  1981 – 2000рр. – м. Ізмаїл, Українське Дунайське Пароплавство, робота на на посаді Начальника радіостанції;

  2000 – 2003рр. – м. Ізмаїл, Українське Дунайське Пароплавство, робота на на посадах 3 і 2 помічника капітана;

  2003 – 2006рр. – працював у Німецькій компанії на посаді старшого помічника капітана( m/v “ Rolf Buck “, “Linda Buck “ ,”Laila “);

  2007 – 2011рр. – працював у в Норвезькій компанії на посаді старшого помічника капітана на контейнерних суднах ( m/v “ Jan-D “,Green Fast”, 5404 р.т. m/v “ Enforcer “ 7642 p.t);

  2011 – 2017рр. – працював у в Німецькій компанії на посаді старшого помічника капітана на контейнерних суднах (m/v Maas Trader” 9981 p.т. “Dintel Trader “ 6701 р.т.,“ m/v “ Runa “ 6743 p.т.);

  2017 – 2020рр. – працював у Німецькій компанії на посаді капітана далекого плавання на контейнерних суднах (m/v “Runa “ 6743 р.т.).

 6. Науково-педагогічна робота.

  З 2021р. по теперішній час – старший викладач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Штрибець Валерій Валерійович

Старший викладач кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Київська державна академія водного транспорту імені Петра Коношевича-Сагайдачного, 2012 р.
  Спеціальність – «Експлуатація суднових енергетичних установок».
  Кваліфікація – «Спеціаліст з експлуатації суднових енергетичних установок».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат технічних наук.

 3. Підвищення кваліфікації.

  2020 р. – захист кандидатської дисертації.

 4. Сфера наукових інтересів.

  Методи та моделі підвищення достовірності діагностичного контролю двигунів, засобів водного транспорту.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Виробничо-плавальна практика

  Виробничо-плавальна практика на суднах з головною руховою установкою потужністю 750 кВт або більше

  Гідромеханіка, судновий гідро- та пневмопривід

  Навчально-плавальна практика

  Суднові двигуни внутрішнього згоряння

  Суднові двигуни внутрішнього згоряння та технологія використання робочих речовин

  Теорія і будова судна й основи суднової енергетики

  Теорія та будова судна

  Технологічна практика

 6. Практичний досвід.

  2000 – 2001рр. – м. Ізмаїл, Асоціація комерційного флоту «Аскофлот», матрос-моторист 1 класу;

  2004 – 2009рр. – м. Ізмаїл, Українське Дунайське Пароплавство, робота на посадах 3-го, 2-го механіка;

  2009 – робота на посаді другого механіка на суднах під іноземним прапором;

  2013 – по теперішній час – робота на посаді старшого механіка на суднах під іноземним прапором.

 7. Науково-педагогічна робота.

  2020р. по теперішній час – старший викладач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації

Рященко Оксана Іванівна

Cтарший викладач кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Одеська національна морська академія.
  Спеціальність – «Експлуатація суднових енергетичних установок».
  Кваліфікація – інженер-механік.

  Ізмаїльський державній гуманітарний університет.
  Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».
  Кваліфікація – «Вчитель трудового навчання, основ інформатики, креслення і безпеки життєдіяльності».

 2. Сфера наукових інтересів.

  Експлуатація та ремонт засобів водного транспорту, STEM-STEAM-STREAM-освіта, Game Design in Robotics.

 3. Дисципліни, які викладає.

  Гідромеханіка, судновий гідро- та пневмопривід

  Суднові двигуни внутрішнього згоряння

  Суднові двигуни внутрішнього згоряння та технологія використання робочих речовин

 4. Науково-педагогічна робота.

  З 2003 по теперішній час – м. Ізмаїл, ЗОШ № 10 І-ІІІ ступенів вчитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання учитель-методист (основне місце роботи);

  З 2017 по теперішній час – викладач, старший викладач кафедри СВ та ЕТС на ВТ Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

 5. Підвищення кваліфікації.

  2018-2019 рр. – Міжнародний проект Erasmus+KA2 "GameHub: університетсько-підприємницьке співробітництво в ігровій індустрії в Україні". Напрям роботи: гейміфікація STEM-освіти.

  2019 р. – Міжнародне стажування «Менеджмент логістики та морського транспорту»; в Beykoz University¸ м. Стамбул, Туреччина.

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Сертифікат від 12.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  Офіс підтримки вченого «Цифрова трансформація наукової діяльності у закладах вищої освіти в умовах євроінтеграції». Сертифікат 31.01.2023 р. – 3 години (0,1 кр.).

  З 15.03. – 19.04.2023 г. – Громадська організація «Прогресильні» курс «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти». Сертифікат від 01.05.2023 р. – 30 годин (1 кр.)

 6. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Тришин Вячеслав Валентинович

Cтарший викладач кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Державний університет інфраструктури та технологій.
  Спеціальність – 271 «Річковий та морський транспорт».
  Спеціалізація – «271.03 Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики».
  Кваліфікація – «Судновий електромеханік».

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
  Спеціальність − «Педагогіка і методика середньої освіти».
  Кваліфікація − «Трудове навчання. Магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання».

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет
  Спеціальність − «Педагогіка і методика середньої освіти».
  Кваліфікація − «Трудове навчання; вчитель трудового навчання та основ інформатики, креслення та безпеки життєдіяльності».

  Ізмаїльський технікум автоматизації виробництва
  Спеціальність – «Радіоапаратобудування».
  Кваліфікація – «Радіотехнік».

 2. Підвищення кваліфікації.

  У 2018 році пройшов стажування на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

  У 2021 році пройшов підвищення кваліфікації в Державному університеті інфраструктури та технологій в рамках проекту Erasmus+. Тема: «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг».

  У 2021 році пройшов підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн курсів PROMETHEUS. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів.

  У 2021 році пройшов підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн курсів PROMETHEUS. Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти.

  UNICHECK «Форум академічної доброчесності». Сертифікат 04.10.2022 р. 3 години (0,1 кр.)

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Базова психологічна допомога в умовах війни». Сертифікат від 10.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Інформаційна гігієна під час війни». Сертифікат від 11.10.2022 р.

  З 15.03. – 19.04.2023 г. – Громадська організація «Прогресильні» курс «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти». Сертифікат від 01.05.2023 р. – 30 годин (1 кр.)

  6.05. – 31.05. 2023 – Friendly Avia Support «Infrastructure development training». Сертифікат 31.05.2023 р. 180 годин (6 кр.)

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях». Сертифікат від 11.05.2023 р. 30 годин (1 кр).

 3. Сфера наукових інтересів.

  Дослідження в сфері електротехніки та електроніки.

  Дослідження і аналіз сучасних електронних систем вимірювання, перетворення та автоматизованого управління.

  Дослідження в сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

  Дослідження операційних систем, програмного забезпечення та комп’ютерних мереж.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Виробничо-плавальна практика

  Виробничо-плавальна практика на суднах з головною руховою установкою потужністю 750 кВт або більше

  Електроматеріалознавство

  Електроніка і схемотехніка

  Електротехніка та електрообладнання суден

  Монтаж, наладка та ремонт електрообладнання

  Навчально-плавальна практика

  Силова електроніка та перетворювальна техніка

  Суднова холодильна техніка

  Суднові автоматизовані електроенергетичні установки та системи

  Суднові електроенергетичні установки та системи управління/p>

  Суднові інформаційно-вимірювальні системи, внутрішньосудновий зв'язок та сигналізація

  Теорія автоматичного управління

  Техніка високих напруг та суднове високовольтне обладнання

  Технічне обслуговування та ремонт суднового електрообладнання і засобів автоматики

  Технологічна практика

 5. Науково-педагогічна робота.

  2003 – 2017 рр. – старший викладач кафедри математики та інформатики Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

  2017 – 2020 рр. – старший викладач кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

  З 2021 р. – старший викладач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

 6. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Пліта Леонід Леонідович

Cтарший викладач кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії, 2009 р.
  Спеціальність – Експлуатація електрообладнання і автоматики суден.
  Кваліфікація – молодший спеціаліст електромеханік.

  Київський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, 2018 р.
  Спеціальність – Річковий та морський транспорт.
  Спеціалізація – Судноводіння.
  Кваліфікація – спеціаліст з річкового та морського транспорту.

  Київський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, 2022 р.
  Диплом доктора філософії за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт.

 2. Науковий ступінь, звання.

  Доктор філософії за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт.

 3. Підвищення кваліфікації.

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Сертифікат від 13.03.2023 р. 15 годин (0,5 кр.)

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Сертифікат від 13.03.2023 р.

  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям?». Сертифікат від 13.03.2023 р.

 4. Сфера наукових інтересів.

  Безпека судноводіння, навігація і лоція, теорія та будова судна.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Теорія та будова судна.

  Виробничо-плавальна практика.

 6. Науково-педагогічна робота.

  З 2009 р. по 2012 р. – електромеханік на суднах типу танкер-газовіз.

  З 2012 р. по 2019 р. – вахтовий помічник капітана на суднах типу танкер-газовіз.

  З 2019 р. – капітан на суднах типу танкер-газовіз.

 7. Науково-педагогічна робота.

  З 2022 р. – старший викладач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту ДУІТ.

 8. Персональні наукові профілі:

Шевченко Антон Петрович

Cтарший викладач кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2014 р.
  Спеціальність – Експлуатація суднових енергетичних установок.
  Спеціалізація – Експлуатація суднових енергетичних установок спеціалізованих суден.
  Кваліфікація – інженер-механік.

  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2012 р.
  Спеціальність – Морський та річковий транспорт.
  Спеціалізація – Експлуатація суднових енергетичних установок.
  Кваліфікація – бакалавр з суднової енергетики.

 2. Науковий ступінь, звання.

  Доктор філософії, спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт».

 3. Сфера наукових інтересів.

  Теорія та будова судна, морехідні якості судна, експлуатація суднових енергетичних установок.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Використання суднових ресурсів та охоронні заходи.

  Використання суднових ресурсів, несення вахти та охоронні заходи.

  Морехідні якості судна.

  Основи морської справи.

  Стандарти Міжнародної морської організації.

 5. Практичний досвід.

  З 2011 р. по 2012 р. – четвертий механік на іноземних суднах комерційного флоту.

  З 2012 р. по 2015 р. – третій механік в компанії Anthony Veder.

  З 2015 р. по 2019 р. – другий механік на іноземних суднах комерційного флоту.

  З 2019 р. по теперішній час – старший механік на іноземних суднах комерційного флоту.

 6. Науково-педагогічна робота.

  З 2023 р. – старший викладач кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту ДУІТ.

 7. Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах.

  1. Підвищення кваліфікації в Київській державній академії водного транспорту. Сертифікат виданий: 01.02.2013 р.

  2. Підвищення кваліфікації в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Сертифікат виданий: 12.08.2016 р.

  3. Підвищення кваліфікації в Державному університеті інфраструктури та технологій. Сертифікат виданий: 22.06.2018 р.

 8. Персональні наукові профілі:

Лісовський Сергій Віталійович

Асистент кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Одеська національна морська академія, 2014 р.
  Напрям підготовки – Морський та річковий транспорт.
  Кваліфікація – Бакалавр з суднової енергетики.

  Коледж морського і річкового флоту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2007 р.
  Спеціальність – Експлуатація суднових енергетичних установок.
  Кваліфікація – Молодший спеціаліст-судномеханік.

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002 р.
  Спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання.
  Кваліфікація – Вчитель трудового навчання та основ інформатики, креслення та безпеки життєдіяльності.

 2. Дисципліни, які викладає.

  Суднова енергетика.

  Новітні технології у галузі використання палива та мастила.

  Випробування та монтаж суднових енергетичних установок.

 3. Дисципліни, які викладає.

  Основи морської справи.

  Суднові палубні та вантажні механізми.

  Суднові допоміжне обладнання, палубні та вантажні механізми.

  Використання суднових ресурсів та охоронні заходи.

  Використання суднових ресурсів, несення вахти та охоронні заходи.

  Виробничо-плавальна практика.

  Суднові допоміжні установки та системи.

 4. Практичний досвід.

  2005 – 2007 рр. – слюсар-судноремонтник на Базі технічного обслуговування флоту ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».

  2007 – 2009 рр. – 4-й механік морської групи суден ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».

  2009 – 2022 рр. – 4-й, 3-й механік на суднах іноземних судновласників.

 5. Науково-педагогічна робота.

  З 2023 р. – асистент кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

 6. Персональні наукові профілі:

Клименко Олександр Федотович

Асистент кафедри СВ та ЕТС на ВТ


Детальніше
 1. Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Одеське вище інженерне морське училище, 1978 р.
  Спеціальність – Експлуатація суднового електрообладнання.
  Кваліфікація – інженер-електромеханік.

 2. Сфера наукових інтересів.

  Експлуатація суднових електроенергетичних установок.

 3. Дисципліни, які викладає.

  Монтаж, наладка та ремонт електрообладнання.

  Технічне обслуговування та ремонт суднового електрообладнання і засобів автоматики.

  Виробничо-плавальна практика на суднах з головною руховою установкою потужністю 750 кВт або більше.

  Виробничо-плавальна практика.

  Навчально-плавальна практика.

  Технологічна практика.

 4. Практичний досвід.

  З 1979 р. по 1996 р. – електромеханік на суднах ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».

  З 1996 р. по 2018 р. – електромеханік на іноземних суднах комерційного флоту.

 5. Науково-педагогічна робота.

  З 2023 р. – асистент кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті Дунайського інституту водного транспорту ДУІТ.