Про кафедру

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін була створена у 2017 році після реорганізації кафедри гуманітарних дисциплін. Навчальний процес, який здійснює кафедра, організований з урахуванням можливостей сучасних інноваційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку у соціально-культурній сфері. Робота кафедри спрямована на удосконалення існуючих форм і видів занять зі здобувачами вищої освіти у відповідності із сучасними вимогами до підготовки фахівців та досягнення інтегральних результатів у навчанні з метою формування ключових компетентностей.

Викладання дисциплін на кафедрі забезпечує висококваліфікований викладацький склад. Основним завданням, яке ставлять перед собою науково-педагогічні працівники кафедри, є надання здобувачам вищої освіти необхідного для сучасного фахівця морського та річкового флоту обсягу соціально-гуманітарних знань відповідно до запитів і потреб суспільства; формування гнучкості й системності мислення, толерантності, тих soft skills (соціальних навичок), що допомагають випускникам інституту бути успішними на своєму робочому місці; стимулювання прагнення до здорового способу життя.

Так, викладачами кафедри налагоджена робота «Клубу англійської мови», наукових гуртків здобувачів вищої освіти «Business English», «English Club for Navigators», спортивних секцій з волейболу, баскетболу, настільного тенісу.

Щорічно проводяться тематичні тижні української писемності та мови, історії рідного краю, англійської мови, місячник фізкультури та спорту. Регіонального масштабу набули такі традиційні заходи, як «English Party», «Офіцерський турнір». Здобувачі вищої освіти Дунайського інституту водного транспорту активні учасники та призери міської спортивної Універсіади.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін має повне методичне забезпечення дисциплін: робочі програми, силабуси, курси лекцій, плани практичних занять, матеріали для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, навчально-методичні посібники.

Науково-педагогічні працівники кафедри демонструють стійкий професійний розвиток. Нові знання та професійні навички викладачів формуються під час стажування, підвищення кваліфікації шляхом формальної, неформальної, інформальної, позапланової освіти на базі вітчизняних та зарубіжних установ. Участь у тематичних тренінгах та вебінарах таких, як «Секрети ідеального курсу з вивчення англійської з урахуванням індивідуальних потреб здобувачів вищої освіти», «Сучасні методи та технології викладання в університеті», «Метод проектів – ефективна технологія навчання», «Комунікативні стратегії англійської мови», «Реалізація компетентнісного підходу у викладанні англійської мови» та ін. стали запорукою розвитку рефлексивних умінь викладачів через переосмислення рівня своєї професійності у сфері самоосвіти.

Колектив кафедри бере активну участь у роботі наукових конференцій, круглих столів та семінарів різного рівня. Результати наукових досліджень викладачів друкуються у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Принципи діяльності кафедри: неперервності і наступності освіти; науковості; поєднання національних освітніх традицій та найкращого світового досвіду; гнучкості у реагуванні на суспільні зміни; студентоцентризму; іноваційності; саморозвитку; гуманізму; демократизму; колегіальності та гласності в обговоренні питань; персональної й колективної відповідальності.

В організації навчально-методичної, наукової діяльності кафедра керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Кодексом академічної доброчесності Державного університету інфраструктури та технологій та іншими нормативно-правовими документами, які регулюють суспільні відносини у галузі освіти та виробництва і конкретизують їх вимоги стосовно особливостей сфери соціально-економічної життєдіяльності суспільства, сучасних вимог світового, європейського та вітчизняного досвіду актуалізації нових форм і методів навчання та виховання відповідно до глобалізаційних викликів, виховання всебічно і гармонійно розвинених особистостей з притаманними рисами високої моральності, плюралістичного світогляду та відданості інтересам України.

Науково-педагогічний склад кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Байрамова Олена Вікторівна

В.о. завідувача кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2002 р.
  Спеціальність – «Початкове навчання».
  Кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки».

  Придунайська філія Міжрегіональної академії управління персоналом, 2019 р.
  Спеціальність – «Економіка».
  Спеціалізація – «Економіка та управління підприємствами».
  Кваліфікація – «Магістр економіки та управління підприємствами».

  Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2019 р.
  Спеціальність – «Транспортні технології (водний транспорт)».
  Кваліфікація – «Бакалавр з транспортних технологій».

 2. Наукова ступінь, звання.

  Кандидат філософських наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації.

  1. 2020 – Scientific and pedagogic intership «Professional development and pedagogical excellence of lectures in technical sciences»: Intership proceedings, August 3 – September 11, 2020. Wloclawek (Republic of Poland). 180 годин (6 кр.)

  2. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Навчальні курси «Додатки Google в освітній діяльності» з 01.06.2020 по 01.07.2020.
   Сертифікат № БЦ-С-5754 від 01.липня 2020 р. 60 годин (2 кр.)

  3. Сумський державний університет, назва програми підвищення кваліфікації «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти» з 22.03.2021 по 26.03.2021.
   Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП№054008289/0969 від 26.03.2021 р. 30 годин (1 кр.)

  4. Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» No 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP, з 13 по 20 травня 2021 р.
   Сертифікат №0006. 60 годин (2 кр.)

  5. Центр освітніх ініціатив «Толока». Навчальний курс «Soft skills – м’яки навички для успішної кар’єри» з 04.08.2021 по 17.08.2021 р.
   Сертифікат №06-08/21. 30 годин (1 кр.)

  6. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
   Сертифікат від 18.08.2021 р. 60 годин (2 кр.)

  7. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
   Сертифікат №c9ec2d85db274c20b31b19f95746a3b8 від 11.10.21. 80 годин (2,6 кр.)

  8. Сертифікат за участь у V Міжнародній науково-практичній конференції MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. 24-26 жовтня 2021 року Берлін, Германія. 24 години (0,8 кр.)

  9. Сертифікат за участь у V Міжнародній науково-практичній конференції MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. 24-26 жовтня 2021 року Берлін, Германія. 24 години (0,8 кр.)

  10. Сертифікат за участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції “RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT”. 17-19 жовтня 2021року Мадрид, Іспания. 24 години (0,8 кр.)

  11. з 06.04. по 31.05.2023 р. пройшла навчання у Friendly Avia Support, International Infrastructure Development Institute (Vilnius, Lithuania) «Infrastructure development training» та отримала сертифікат, який це підтверджує (обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС);

  12. з 07.04. по 27.05.2023 р. взяла участь у XII Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» від International Historical Biographical Institute та отримала міжнародний сертифікат № 12234 від 27 травня 2023 р., який це підтверджує (обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС), з них 15 годин інклюзивної освіти (0,5 кредиту ЄКТС));

  13. з 24. 07. по 31.07. 2023 року взяла участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації у Інституті Науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку «Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського союзу та Україні» м. Люблін (Республіка Польща) та отримала міжнародний сертифікат ES№15092 обсягом 1,5 кредити ЄКТС (45 години).

  14. з 07. 08. по 14. 08. 2023 року взяла участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації у Інституті Науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку «Академічна доброчесність та тайм-менеджмент при підготовці наукових робіт: зарубіжний та вітчизняний досвід» у м. Люблін (Республіка Польща) та отримала міжнародний сертифікат обсягом 1,5 кредити ЄКТС (45 годин);

  15. з 28.08. по 04 09. 2023 року взяла участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації у Інституті Науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку «Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці здобувачів освіти технічних спеціальностей в країнах Європейського союзу та Україні» у м. Люблін (Республіка Польща) та отримала міжнародний сертифікат ES№15468 обсягом 1,5 кредити ЄКТС (45 годин);

  16. 12.10-13.10.2023 р. пройшла навчання за програмою форуму «Навички майбутнього. Україна» та отримала сертифікат АР №1255/015-23, який це підтверджує (обсягом 15 годин (0,5 кредити ЄКТС);

  17. 05.03.2024 р. взяла участь у тренінгу з циклу «Прокачаємо «м’які» та «мета» навички» на тему «Організуємо ефективну командну роботу» та отримала сертифікат SS №2825, який це підтверджує обсягом 3 години (0,1 кредиту ЄКТС).

 4. Сфера наукових інтересів.

  Реформування української системи вищої освіти, розвиток Soft-skills у здобувачів вищої освіти, економіка та управління у сфері морської галузі, сучасні транспортні технології.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Soft skills для моряків

  Етико-релігійна толерантність у багатонаціональних екіпажах

  Логіка та критичне мислення

  Суспільно-політичні студії

  Університетські студії

  Філософія

  Філософія науки і техніки

 6. Науково-педагогічна робота.

  2006 – 2007 рр. – асистент кафедри гуманітарних та природничо-наукових дисциплін Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2007 – 2009 рр. – старший викладач кафедри гуманітарних та природничо-наукових дисциплін Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2009 – 2015 рр. – виконуючий обов’язки доцента кафедри гуманітарних та природничо-наукових дисциплін Ізмаїльського інституту водного транспорту;

  2015 – 2016 рр. – зав. кафедрою суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»»

 7. 2016р. – 2021рр. – доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. - Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.
 8. 2021 по теперішній час – в.о. зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Медведєва Олена Юріївна

Доцент кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1991 р.
  Спеціальність – «Російська мова і література».
  Кваліфікація – «Учитель російської мови і літератури».

 2. Наукова ступінь, звання.

  Кандидат філологічних наук, доцент.

 3. Наукова ступінь, звання.

  1. UNICHECK «Форум академічної доброчесності». Сертифікат 04.10.2022 р. 3 години

  2. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Сертифікат від 13.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  3. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Базова психологічна допомога в умовах війни». Сертифікат від 13.10.2022 р.

  4. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння». Сертифікат від 13.10.2022 р. 30 годин (1 кр)

  5. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Перша домедична допомога в умовах війни». Сертифікат від 14.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  6. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів». Сертифікат від 18.10.2022 р. 30 годин (1 кр.)

  7. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Жінки та чоловіки: гендер для всіх». Сертифікат від 19.10.2022 р. 60 годин (2 кр.)

  8. 20 – 21 грудня 2022 р. – Науково – методичний центр вищої та фахової передвищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». Сертифікат від 11.01.2023 р. 8 годин (0,2 кр.)

  9. Офіс підтримки вченого «Цифрова трансформація наукової діяльності у закладах вищої освіти в умовах євроінтеграції». Сертифікат 31.01.2023 р. 3 години.

  10. З 15.03. – 19.04.2023 г. – Громадська організація «Прогресильні» курс «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти». Сертифікат від 01.05.2023 р. – 30 годин (1 кр.)

  11. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях». Сертифікат від 05.05.2023 р. 30 годин (1 кр).

  12. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Стрес-менеджмент для освітян». Сертифікат від 13.10.2023 р.

  13. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Найбайдужі: базові емоційні потреби та соціальні взаємодія». Сертифікат від 13.10.2023 р. 15 годин (0,5 кр.)

  14. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Безпека в інтернеті під час війни: практичний курс». Сертифікат від 18.10.2023 р.

  15. З 07.11. – 23.11.2023 г. – Громадська організація «Штучний інтелект майбутнє освіти». Сертифікат від 23.11.2023 р. – 30 годин (1 кр.)

  16. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Освітні інструменти критичного мислення». Сертифікат від 22.11.2023 р. 60 годин (2 кр.)

  17. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Травмообізнані: практики для вихователів та вчителів». Сертифікат від 18.12.2023 р. 3 годин

  18. 06.03.2024 р. – Запорізька політехніка «Академічна доброчесність: виклики, проблеми та перспективи». Сертифікати від 06.03.2024р. 15 год (0,5 кр)

 4. Сфера наукових інтересів.

  Орфоепічні, орфографічні, акцентуаційні, лексико-граматичні, стилістичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Українська мова за професійним спрямуванням

 6. Науково-педагогічна робота.

  1995 – 2017рр. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, доцент;

  2017р. по теперішній час – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Майданевич Сніжана Борисівна

Доцент кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2009 р.
  Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія».
  Кваліфікація – «Бакалавр педагогічної освіти, вчитель історії».

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2010 р.
  Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія».
  Кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти, викладач історії».

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат наук.

 3. Підвищення кваліфікації

  1. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
   Сертифікат №727e7c4aa7514ea2b4a1fa97fe3fe3a8 від 21.09.202, 80 годин (2,6 кр.)

  2. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
   Сертифікат №055ad4278f1d49ee9fb54c918987557e від 23.09.2021, 60 годин (2 кр.)

  3. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Критичне мислення для освітян». Сертифікат від 13.10.2022 р. 30 годин (1 кр.)

  4. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Інформаційна гігієна під час війни». Сертифікат від 15.10.2022 р.

  5. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Сертифікат від 22.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  6. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях». Сертифікат від 10.05.2023 р. 30 годин (1 кр.)

 4. Сфера наукових інтересів.

  Міжнародно-правова система регулювання суспільних відносин в сфері використання вод та ресурсних потужностей Світового океану. Міжнародно-правові аспекти регламентації міжнародного торговельного судноплавства. Технології формування толерантної міжособистісної взаємодії в багатонаціональних морських екіпажах. Історія виникнення та розвитку світового мореплавства та суднобудування.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Етико-релігійна толерантність у багатонаціональних екіпажах

  Історія мореплавства та океанографії

  Історія України та української культури

  Суспільно-політичні студії

 6. Науково-педагогічна робота.

  2015-2018 рр. – викладач кафедри історії та соціальних наук Ізмаїльського державного університету.

  2018-2021 рр. – старший викладач кафедри історії та соціальних наук Ізмаїльського державного гуманітарного університету (з 2020 р. – кафедра історії та методики її навчання).

  2021 р. по теперішній час – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Чиж Світлана Георгіївна

Доцент кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998 р.
  Спеціальність – Українська мова і література та англійська мова.
  Кваліфікація – Учитель української мови і літератури та англійської мови.

 2. Науковий ступінь, звання.

  Кандидат педагогічних наук, доцент.

 3. Підвищення кваліфікації

  1. Nicola Vaptsarov Naval Academy (м. Варна, Болгарія). Сертифікат № 0175. International internship. Maritime education and training innovations in the European higher education area. 29.12.2020 р. (4 кредити ЄКТС, 120 год.)

  2. Batumi State Maritime Academy (м. Батумі, Грузія). Сертифікат № 021080721. International internship. Maritime education in the context of internationalization. 24.05.- 08.07.2021. (6 кредитів ЄКТС, 180 год.)

  3. Institute of Criminal Sciences and Aplplied Criminology. Chisinau, Moldova. Certificate № 50/11/22. International Postgraduate Practical Internship Programme "Innovations in Education, Training and Research in the European Higher Education Area". 25 July, 2022 - 25 November, 2022. (6 кредитів ЄКТС, 180 годин).

  4. Ізмаїльський державний гуманітарний університет. (м. Ізмаїл, Україна). Свідоцтво № ПК 02125467/000003-22. Розвиток професійної компетентності вчителів англійської мови в умовах дистанційного навчання.19.10.2022 р. (6 кредитів ЄКТС,180 год.)

  5. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Сертифікат від 12.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  6. Офіс підтримки вченого «Цифрова трансформація наукової діяльності у закладах вищої освіти в умовах євроінтеграції». Сертифікат 31.01.2023 р. 3 години.

  7. З 15.03. – 19.04.2023 г. - Громадська організація «Прогресильні» курс «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти». Сертифікат від 01.05.2023 р. – 30 годин (1 кр.)

 4. Сфера наукових інтересів.

  Реформування української системи вищої освіти, розвиток комунікативних навичок у здобувачів вищої освіти, англійська мова у сфері морської галузі.

 5. Дисципліни, які викладає.

  Англійська мова за професійним спрямуванням

 6. Науково-педагогічна робота.

  2001 – 2003 рр. – викладач, старший викладач кафедри іноземної філології Київського інституту «Слов’янський університет».

  2003 – 2006 рр. – доцент кафедри іноземної філології Київського славістичного університету.

  2006 – 2007 рр. – доцент кафедри германської філології Київського міжнародного університету.

  2007 – 2011 рр. – доцент кафедри сучасних європейських мов Національного університету державної податкової служби України.

  2011 – 2016 рр. – доцент кафедри англійської мови та перекладу Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

  2016 – 2017 рр. – доцент кафедри германських мов та перекладу Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

  2017 – 2020 рр. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

  З 2020 р. – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія».

  З 2023 р. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту ДУІТ.

 7. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Строєнко Наталія Георгіївна

Старший викладач кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаільський державний гуманітарний университет, 2007.
  Спеціальність - «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література( англійська, французька)».
  Кваліфікація - Вчитель англійської та французької мов і зарубіжної літератури.

  Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет», 2009р.
  Спеціальність - «Мова та література (англійська).
  Кваліфікація - Магістр філології. Викладач англійської мови та літератури.

 2. Підвищення кваліфікації.

  1. Підвищення кваліфікації на платформі масових онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
   Сертифікат від 23.09.21 р., 80 годин (2,6 кр.).

  2. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
   Сертифікат від 23.09.2021 р. 60 годин (2 кр.)

  3. Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» No 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP з 13 по 20 травня 2021 р.
   Сертифікат № 0142. 60 годин (2 кр.)

  4. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Сертифікат від 14.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  5. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Інформаційна гігієна під час війни». Сертифікат від 15.10.2022 р.

  6. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Критичне мислення для освітян». Сертифікат від 16.10.2022 р. 30 годин (1 кр.)

  7. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Базова психологічна допомога в умовах війни». Сертифікат від 18.10.2022 р.

  8. 20 – 21 грудня 2022 р. – Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». Сертифікат від 11.01.2023 р. 8 годин (0,2 кр.)

  9. Полтавський університет економіки і торгівлі курс «Якість вищої освіти – світовий досвід». Сертифікат 21.02.2023 р. 6 годин (0,2 кр.)

  10. З 15.03. – 19.04.2023 г. – Громадська організація «Прогресильні» курс «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти». Сертифікат від 01.05.2023 р. – 30 годин (1 кр.)

  11. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях». Сертифікат від 08.05.2023 р. 30 годин (1 кр).

  12. З 07.11. – 23.11.2023 г. – Громадська організація «Штучний інтелект майбутнє освіти». Сертифікат від 23.11.2023 р. – 30 годин (1 кр.)

 3. Сфера наукових інтересів.

  Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення професійної підготовки викладачів.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Англійська мова за професійним спрямуванням

 5. Науково-педагогічна робота.

  2007 – 2009 рр. – вчитель англійської мови в ЗОШ № 5 м. Арциз.

  2009 – 2011 рр. – викладач англійської мови в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

  2011 – 2021 рр. – спеціаліст відділу аналізу та прогнозування економічного розвитку міста управління економіки Ізмаїльської міської ради.

  Лютий 2021р – 31 червня 2021 р – викладач англійської мови Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. - Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

  Вересень 2021р. по теперішній час – викладач англійської мови за професійним спрямуванням Дунайського інституту водного транспорту.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Швайка Микола Олександрович

Старший викладач кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2009 р.
  Спеціальність − «Фізичне виховання».
  Кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти, викладач фізичного виховання».

 2. Підвищення кваліфікації.

  1. У 2018 р. пройшов стажування на базі кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

  2. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Сертифікат від 05.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  3. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Критичне мислення для освітян». Сертифікат від 16.10.2022 р. 30 годин (1 кр.)

  4. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Нова Фізична Культура». Сертифікат від 06.10.2022 р. 30 годин (1 кр.)

  5. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Інформаційна гігієна під час війни». Сертифікат від 06.10.2022 р.

  6. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Базова психологічна допомога в умовах війни». Сертифікат від 15.10.2022 р.

  7. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях». Сертифікат від 05.05.2023 р. 30 годин (1 кр).

  8. З 08.05.2023 – 12.05.2023 р. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет курс «Сучасні тенденції у творчій діяльності вчителя фізичної культури». Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 12.05.2023 р. 30 годин.

 3. Сфера наукових інтересів.

  Проблеми теоретико-методичного забезпечення розвитку фізичних здібностей студентів, як біологічного фундаменту для формування та удосконалення особистості.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Морально-вольова та фізична підготовка

 5. Науково-педагогічна робота.

  2008 – 2009 рр. – Татарбунарський район, с. Лиман, ЗОШ, вчитель фізичної культури.

  2009 – 2011рр. – Татарбунарський район, с. Вишневе, НВК, вчитель фізичної культури.

  2012 р. по теперішній час – м. Ізмаїл, Ізмаїльське ВПУ, викладач фізичної культури (за сумісництвом).

  2015 р. по теперішній час – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. – Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Катрич Альона Валентинівна

Старший викладач кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2004.
  Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)».
  Кваліфікація – вчитель англійської та німецької мов і зарубіжної літератури.

 2. Підвищення кваліфікації.

  1. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів».
   Сертифікат від 06.09.2021, 60 годин (2 кр.).

  2. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
   Сертифікат від 21.09.2021, 80 годин (2,6 кр.).

  3. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Критичне мислення для освітян».
   Сертифікат від 19.10.2021, 30 годин (1 кр.).

  4. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Інформаційна гігієна під час війни». Сертифікат від 06.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  5. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Базова психологічна допомога в умовах війни». Сертифікат від 11.10.2022 р.

  6. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Сертифікат від 04.10.2022 р. 15 годин (0,5 кр.)

  7. З 03.01 – 15.01. 2023 р. – ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» базовий рівень. Сертифікат від 15.01.2023 р. 30 годин (1 кр.)

  8. З 16.01 – 22.01. 2023 р. – ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» середній рівень. Сертифікат від 22.01.2023 р. 15 годин (0,5 кр.)

  9. 20 – 21 грудня 2022 р. – Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». Сертифікат від 11.01.2023 р. 8 годин (0,2 кр.)

  10. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях». Сертифікат від 10.05.2023 р. 30 годин (1 кр.)

  11. З 15.03. – 19.04.2023 г. – Громадська організація «Прогресильні» курс «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти». Сертифікат від 01.05.2023 р. – 30 годин (1 кр.)

  12. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». Сертифікат від 02.11.2023 р.

 3. Сфера наукових інтересів.

  Розвиток комунікативної компетенції з англійської мови за професійним спрямуванням.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Англійська мова

 5. Науково-педагогічна робота.

  2004 – 2017 рр. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, викладач англійської мови.

  З вересня 2021 р. по теперішній час – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту (до 19.02.2021р. - Дунайський факультет морського та річкового транспорту) Державного університету інфраструктури та технологій.

Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Романовська Ольга Романівна

Старший викладач кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1998 р.
  Спеціальність - англійська та німецька мова.
  Кваліфікація - вчитель англійської та  німецької мов.

 2. Сфера наукових інтересів.

  Методика викладання англійської мови з урахуванням особливостей професійної підготовки здобувачів вищої освіти морської галузі.

 3. Дисципліни, які викладає.

  Англійська мова за професійним спрямуванням

 4. Науково-педагогічна робота.

  1. 1999 – 2001 рр. – викладач кафедри практичного курсу англійської мови Ізмаїльського державного педагогічного інституту.

  2. 2001–2004 рр. – аспірант Ізмаїльського державного педагогічного інституту.

  3. 2004 – 2009 рр. – викладач кафедри практичного курсу англійської мови Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

  4. 2009 р. по теперішній час – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія».

  5. 2023 – по теперішній час – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

 5. Підвищення кваліфікації.

  1. Institute of Criminal Sciences and Applied Criminology. Chisinau, Moldova. Certificate № 46/11/22. International Postgraduate Practical Internship Programme Innovations in Education, Training and Research in the European Higher Education Area. 25 July, 2022 - 25 November, 2022.

  2. Підвищення кваліфікації на кафедрі англійської мови № 2 Національного університету «Одеська морська академія» (01.05.2023 р. - 01.06.2023 р.).

  3. О. Р. Романовська, А.Г. Данилян, Н.Б.Тірон-Воробйова, Н.П.Биковець, М.М. Чумаченко. Знезараження та очищення баластної води морських суден: підвищення рівня екологічної безпеки. Матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції «Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг» / уклад.: Д. Орачевська, Н. Вронська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD). С. 246-247.

  4. Tiron-Vorobiova N.B., Romanovska O.R., Stetsenko T.V. New Approaches In The Management Of Water Resources. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту, м. Ізмаїл,12-14 грудня 2019. С. 222-225. https://cutt.ly/JNzyfBM

  5. Romanovska Оlha. Tіron-Vorobyova Nataliіa. Pros and Cons of Distance Learning during Quarantine. IV Міжнародна науково-практична конференція. інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення .24 квітня 2020 р., Ізмаїл. С.152-155. https://cutt.ly/KNzylup

  6. Н. Тірон-Воробйова, А. Данилян, О. Романовська. Екологічна безпека світових морських ресурсів: «реформування” систем управління водним баластом. Матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2020 / / (12-15 лютого 2020 року, Львів-Славське, Україна). Львів, 2020. 1 електронний оптичний диск (DVD), (Ізмаїл, УКРАЇНА). С. 233-234, 12-15 лютого 2020 р. / http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2019/19110/importantdoc/sdev2020proceedings.pdf5.

  7. Участь у фінальному пітчингу проєкту BWTS (підприємницька трьохмісячна програма-інтенсив стартапів YEP!Starter) за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) під керівництвом держсекретаря США, Агенства Естонії з розвитку кооперації, МОН України, Мінцифри та Комітету цифрової трансформації України. Команда успішно пройшла інкубаційну програму YEP!Starter і отримала приз у вигляді Personal Mentorship, та пропозицію взяти участь у наступному етапі – Pre Acceleration Program, включаючи підтримку ментора Vaido Mikheim (Project manager at Tartu Science Park, Estonia) для подальшої роботи й розвитку проекту щодо інвестування. Активно приймала участь у підготовці всіх запланованих Worksheet YEP!Starter. (сертифікат) 2020 р.

  8. Romanovska O., Tiron-Vorobiova N., Danilyan A. Reducing corrosion level: using of austenitic steel – resistance to hard seawater conditions. XV Міжнародна конференція "Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів, примітка на сайті: http://www.ipm.lviv.ua/corrosion2020/index.html 2020 р.

  9. Романовська О. Р., Тірон-Воробйова Н. Б., Данилян А. Г., Маслов І. З. Електрокоронний розряд для знезараження і очищення баластових вод відповідно до міжнародних вимог стандарту D-2 IMO. 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020 р. С. 74. URL: http://nrat.ukrintei.ua/ii-mizhnarodnyj-forum-molodyh-naukovcziv-ta-doslidnykiv-science-and-study-2020/

  10. Ольга Романовська, Наталія Тірон-Воробйова, Анатолій Данилян. Пандемія: наслідки, сучасні виклики Матеріали ІІ Міжнародного форуму молодих науковців та дослідників «Science and Study 2020» (кращі доповіді), 17-18 вересня 2020 року, Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ», Київ, Україна, 116 с. с. 104 URL: https://ecolog-ua.com/events/vi-mizhnarodnyy-kongres-stalyy-rozvytok-zahyst-navkolyshnogo-seredovyshcha-energooshchadnist

  11. Romanovska Оlha. Tіron-Vorobyova Nataliіa, Danilyan Anatolii. The 7th IMarEST Ballast Water Technology Conference of the Institute of Marine Engineering, Science and Technology. 17-18 March 2021 (certificate)

  12. Romanovska O.R. Some rules of etiquette for seafarers on voyage. Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення. Тези V Міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 28-29 червня 2021 року), Запоріжжя, 2021. 444 с. С. 275-277. url: https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Збірник-червень-2021.pdf

  13. Romanovska O. R. Seafarers’ depression on board Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту Матеріали XIІ Міжн. наук.-практ. конф. Ізмаїл, 9-10 грудня 2021 р. 536 с. С. 381-384. url: https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/ver-1-14-12-Матеріали-конференції-ДІ-НУ-ОМА-2021.pdf

  14. Romanovska O.R. Fighting seafarers’ depression depending on the level Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення: Матеріали VІ Міжн.наук.-практ. конф. Ізмаїл, 21 квітня 2022 р. - Запоріжжя: АА Тандем, 2022. 399 с.. С. 165-169 url: https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/zbirnyk22042022.pdf ISBN 978-966-488-219-1

  15. Romanovska Olha Training future seafarers in English cultural terminology. XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical and science bases of actual tasks», 14-17 червня,2022 р. Лісабон, Португалія ISBN – 979-8-88680-833-9

  16. Romanovska Olha. Сollages when teaching foreign language communication to future seаsfarers XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice». 21-24 червня 2022 р., Мадрид, Іспанія ISBN – 979-8-88680-822-3

  17. Romanovska O. R. Role-playing games in teaching English to future seafarers for business communication during voyages Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту Матеріали XIІI Міжн. наук.-практ. конф. Ізмаїл, 9-10 грудня 2022 р. 446 с. С. 282-283. url: https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/conf20122022.pdf

  18. Romanovska O. R. Role-playing games in teaching English to future seafarers for business communication during voyages, Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту : матеріали XIІІ Міжн. наук.-практ. конф. Ізмаїл, 8-9 грудня 2022р. Запоріжжя : АА Тандем, 2022. 445 с. С. 282-283. DOI: 10.13140/RG.2.2.16687.41120 ISBN 978-966-488-254-2

  19. Romanovska O.R. Role games in teaching future navigators the topic anchoring in professional English classes, Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення: матеріали VІІ Міжн.наук.-практ. конф. Ізмаїл, 21 квітня 2023р. - Запоріжжя: АА Тандем, 2023. 395 с. С. 231-233 DOI: ISBN 978-966-488-219-1

  20. Olha Romanovska Tanzer Satir, Nataliia Tiron-Vorobiova Decarbonization of the maritime industry: future challenges and opportunities 13th International Istanbul scientific research congress on life, engineering, and applied sciences on April 29-30, 2023 in Istanbul, Turkey, С. 500-502. ISBN:978-605-72563-8-6

  21. 23.04 – 24.04.2020 - INNOVATIVE APPROACHES TO THE ACQUIREMENT OF COMPETENT QUALITIES OF SPECIALISTS IN THE CONDITIONS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT. Сертифікат від 24.04.2020 р.

  22. To success through widening. Сертифікат від 2020р.

  23. Web of Science Group «Критерії та процедура відбору видань до Web of Science GroupCollection». Сертифікат від 03.06.2020 р.

  24. 28.06 – 29.06.2021 - INNOVATIVE APPROACHES TO THE ACQUIREMENT OF COMPETENT QUALITIES OF SPECIALISTS IN THE CONDITIONS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT. Сертифікат від 29.06.2021 р.

  25. Dinternal Education online «Міжнародна сертифікація викладачів від компанії Майкрософт – не мрія, а реальність!». Сертифікат від 14.09.2020, 2 години.

  26. 17.03.-18.03. 2021 - the 7th IMarEST Ballast Water Technology Conference

  27. Kherson State Maritime Academy and Mykolas Romeris University Topic: Augmented reality and gamification application in higher education. Сертифікат від 05.05.2021 р., 2 години.

 6. Персональні наукові профілі:

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах:

Коротка Наталія Володимирівна

Старший викладач кафедри СГД


Детальніше
 1. Освіта (назва ЗВО, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

  Київський державний педагогічний університет іноземних мов, 1986 р.
  Спеціальність – іноземні мови (дві мови).
  Кваліфікація – вчитель іноземних мов (англійська та французька).

 2. Підвищення кваліфікації.

  1. З 27.06 – 07.08.2022 р. «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни». Сертифікат від 07.08.2022 р., 180 годин (6 кр).

  2. Національний Університет «Острозька академія» «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації». Сертифікат від 27.04.2023 р. , 60 годин (2 кр).

 3. Сфера наукових інтересів.

  Особливості онлайн-навчання, впровадження сучасних технік дистанційного навчання з метою підвищення результативності.

 4. Дисципліни, які викладає.

  Англійська мова за професійним спрямуванням.

 5. Науково-педагогічна робота.

  Науково-педагогічний стаж – 34 роки.

  Стаж роботи в ДУІТ – з 2000 р.

  З 2023 р. – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дунайського інституту водного транспорту ДУІТ.

 6. Підвищення кваліфікації.

  Центр українсько-європейського наукового співробітництва, третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №ADV-270703-VNU від 07.08.2022. Навчальне навантаження становить 180 годин – 6 кредитів ЄКТС.

 7. Особливі заслуги, винагороди.

  Членкиня громадської організації “Асоціація викладачів англійської мови “TESOL-Ukraine”

 8. Персональні наукові профілі.

  ORCID

  Google Scholar

Підвищення кваліфікації та участь у наукових заходах: