Науково-методичний семінар «Формування фахових компетентностей майбутніх фахівців морського та внутрішнього водного транспорту при експлуатації суден»

Благодійна акція «Офіцери дарують добро»
19.12.2022
День відкритих дверей в ДІВТ ДУІТ
27.12.2022
Благодійна акція «Офіцери дарують добро»
19.12.2022
День відкритих дверей в ДІВТ ДУІТ
27.12.2022

Науково-методичний семінар «Формування фахових компетентностей майбутніх фахівців морського та внутрішнього водного транспорту при експлуатації суден»

19 грудня 2022 р. в Дунайському інституті водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій відбувся науково-методичний семінар «Формування фахових компетентностей майбутніх фахівців морського та внутрішнього водного транспорту при експлуатації суден», який проводився за ініціативи кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін. Модератором заходу була член Ради з якості вищої освіти ДІВТ ДУІТ, член комісії внутрішніх аудиторів системи управління якістю ISO 9001:2015 КІВТ ДУІТ, старший викладач кафедри Дорофєєва З.Я.

В семінарі також взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті. У вступній частині семінару виступила директор Дунайського інституту водного транспорту, доктор технічних наук, професор кафедри СВ та ЕТС на ВТ, гарант освітньо-професійної програми «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» спеціальності 271 Морський та внутрішній водний транспорт Дакі Олена Анатоліївна, яка акцентувала увагу на тому, що важливим елементом діяльності кафедри у вищому навчальному закладі є методичні семінари, які за своєю сутністю є колективною формою науково-методичної роботи і мають на меті підвищення якості освіти та професійної майстерності викладачів. Дакі О.А. підкреслила, що науково-методична робота Інституту зорієнтована на створення нових принципів і методів ефективного управління процесом навчання здобувачів, і саме науково-методичні семінари дають змогу обговорити актуальні питання організації навчального процесу, виявити різноманітні підходи до розв’язання існуючих проблем, ознайомитися з передовими досягненнями у методиці викладання дисциплін, обмінятися досвідом та інформацією. Науково-методичні семінари проводяться кафедрами Інституту на постійній основі та створюють можливості для обміну науково-методичними напрацюваннями, оволодіння сучасними технологіями навчання та їх творчого застосування з метою активізації та підвищення успішності навчання здобувачів.

Дорофєєва З.Я. ознайомила колег з метою науково-методичного семінару, а саме - обговорення ключових проблем професійної підготовки майбутніх фахівців водного транспорту, і напрямами роботи семінару:

  1. Внутрішня енергія та кількість теплоти у фізиці як розділи формування фахових компетентностей у майбутніх фахівців морського та внутрішнього водного транспорту (доповідач доц., к.т.н. Якусевич Ю.Г.);

  2. Концептуальні знання загально-технічних дисциплін для вирішення професійних завдань майбутніх фахівців водного транспорту (доповідач доц., к.т.н. Гімпель Р.М.);

  3. Безпека мореплавання як складова підготовки фахівців морського та внутрішнього водного транспорту (доповідач доц., к.пед.н. Урум Н.С.);

  4. Формування фахових компетентностей майбутніх фахівців воднотранспортної галузі з курсу технологія відновлення зношених деталей при експлуатації суден (доповідач доц., к.т.н. Маннапова О.В.).

За підсумками роботи науково-методичного семінару науково-педагогічні працівники дійшли висновків, що задля задоволення нових запитів країни в підготовці фахівців морського та внутрішнього водного транспорту, необхідно орієнтуватися на компетентнісний підхід, який передбачає викладання навчальних дисциплін через створення проблемних ситуацій, надання практико-орієнтованих завдань, які б давали б змогу здобувачам проводити аналіз та синтез інформації, оцінювати її та створювати новий продукт. Тому значну увагу необхідно приділяти не тільки наданню здобувачам необхідних теоретичних знань, вмінь втілювати їх на практиці, але і навчити здобувачів самостійно оволодівати знаннями – це є одним із завдань сучасної морської освіти.

Також було обговорено питання мотивації для професійного вдосконалення, підвищення кваліфікації та стажування викладачів. Практика проведення подібних заходів спонукає науково-педагогічну спільноту до пошуку нових підходів до організації освітнього процесу, удосконалення змісту, структури, форм та методів подачі навчальних матеріалів з використанням сучасних інноваційних технологій навчання.

Comments are closed.