2019-2020 навчальний рік

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми
«Судноводіння»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
для вступників 2019 р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Байрамова О.В. – к.філ.н., голова навчально-методичної комісії ДФМРТ.
1. З метою формування у студентів цілісної системи знань про соціально-політичну дійсність, норми соціально-політичної поведінки, соціально-політичні цінності, що сприяють вихованню освічених людей, здатних взаємодіяти та виконувати професійні обов’язки з представниками різних соціально-політичних груп, робити свідомий вибір запропоновано введення до циклу загальної підготовки студентів до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін введення навчальної дисципліни «Суспільно-політичні студії».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

2. Запропоновано до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін ввести навчальну дисципліну «Університетські студії» з метою формування у студентів системи знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку, адаптації студентів до умов та вимог навчального процесу у ВНЗ з урахуванням сучасних освітніх тенденцій та формування цілісного уявлення про структуру та зміст професійної підготовки, прищеплення навичок самостійного й ефективного навчання, а також підготовки студентів до свідомої участі у наукових дослідженнях.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

Дорошева А.О. – к.і.н., т.в.о. декана ДФМРТ
3. З метою здійснення всебічної підготовки студентів, які виконують професійну діяльність у сфері морської галузі, необхідні сучасні теоретичні знання та практичні навички, які сприятимуть розв’язанню складних задач дослідницького та інноваційного характеру у сфері філософії та гуманітаристики, у зв’язку з чим запропоновано перевести з блоку дисциплін самостійного вибору до блоку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки студентів навчальну дисципліну «Філософія».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну переведено до блоку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки студентів.

Якусевич Ю.Г. – доц., к.т.н., доц. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
4. Запропоновано об’єднати в циклі загальної підготовки в обов’язковому блоці навчальну дисципліну «Технічна хімія за професійним спрямуванням» з дисципліною «Фізика за професійним спрямуванням», у зв’язку з тим, що майбутні судноводії також повинні мати загальні компетенції з даної дисципліни для розуміння фундаментальних основ прикладних наук на рівні, необхідному для вирішення професійних завдань.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - введено інтегровану дисципліну до блоку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки.

Ткаченко В.В. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
5.Запропоновано збільшити кількість кредитів на вивчення навчальної дисципліни «Теорія та будова судна» з 5 до 7 кредитів у зв’язку з посиленням вимог до знань і компетенцій в частині забезпечення судна в морехідному стані, контролю за посадкою, остійністю та напруженням корпусу суден.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - збільшено обсяг кредитів на вивчення навчальної дисципліни «Теорія та будова судна» з 5 до 7 кредитів.

6. Запропоновано перенести з вибіркового до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки навчальну дисципліну «Морехідні якості судна».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну перенесено з вибіркового до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки.

Іваненко В.М. – ст. викладач каф. СВ та ЕТС на ВТ.
7. Запропонував розділити навчальну дисципліну «Управління судном і морська практика» в циклі професійної підготовки в обов’язковому блоці на дві окремі навчальні дисципліни.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - відокремлена навчальна дисципліна «Морська практика» від навчальної дисципліни «Управління судном і морська практика» перенесено на перший курс.

8. Запропоновано включити до циклу професійної підготовки обов’язкового блоку навчальну дисципліну «Інтегровані системи судноводіння» і «Навігаційно-інформаційні картографічні системи», а навчальну дисципліну «Автоматизовані комплекси судноводіння» залишити у вибірковому блоці, у зв’язку з тим, що кваліфікація майбутнього судноводія вимагає умінь і навичок з управління і маневрування суден з використанням електронних картографічних навігаційно-інформаційних систем, а з розвитком.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – розширено цикл професійної підготовки обов’язкового блоку за рахунок перенесення навчальних дисциплін «Інтегровані системи судноводіння» і «Навігаційно-інформаційні картографічні системи».

Чебан В.І. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
9. Запропоновано збільшити кількість кредитів з 10 до 11 на вивчення навчальної дисципліни «Навігація і лоція», враховуючи посилення вимог Стандарту спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» до знань і компетенцій судноводіїв в частині здійснення планування і навігаційної проробки рейсу та здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері судноводіння.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - збільшено обсяг кредитів на вивчення навчальної дисципліни «Навігація і лоція» з 10 до 11 кредитів.

Майборода О.М. – проф., д.т.н., проф. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
10. Запропонував перерозподілити 30 кредитів з 50, виділених на виробничо-плавальну практику з блоку обов’язкових дисциплін в блок вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки, залишив за студентами право вибору - вибирати виробничо-плавальну практику залежно від майбутнього працевлаштування (судна прибережного плавання або морські судна вище 500 рег.т).

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - кількість кредитів на виробничо-плавальну практику перерозподілено – 30 кредитів перенесено в вибірковий блок циклу професійної підготовки.

Гуменніков Р.В. ст.. викладач каф. СВ та ЕТС на ВТ
11. Запропоновано - з урахуванням сучасних освітніх тенденцій та формування цілісного уявлення про структуру та зміст професійної підготовки, прищеплення навичок самостійного й ефективного навчання у ВНЗ, підготовки студентів до свідомої участі у наукових дослідженнях, буде доцільним для реалізації цієї мети ввести додаткову компетентність та відповідний програмний результат навчання.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - перелік загальних компетентностей та програмних результатів навчання розширено:
ЗК Прагнення до підвищення рівня академічної доброчесності та культури, оволодіння навичками наукового мовлення та письма.
РН Знання особливостей організації та функціонування сучасної системи вищої освіти, норм академічної культури, принципів політики академічної доброчесності; уміння застосовувати навички якісного академічного письма.

Дем’яненко С.К., керівник робочої (проектної) групи, гарант освітньо-професійної програми «Експлуатація суднових енергетичних установок».
12. Запропоновано введення додаткової загальної компетентності та відповідного програмного результату навчання, що спрямовані на підвищення рівня економічних знань з метою виконання професійних обов’язків щодо підвищення експлуатаційних та економічних показників роботи транспортного флоту.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – перелік загальних компетентностей та програмних результатів навчання розширено:
ЗК Здатність розуміти основи економічних теорій, закономірності ефективного функціонування морського транспорту у світовій економіці та транспортній системі, аналізувати явища та процеси на яких ґрунтується комерційна експлуатація річкового та морського транспорту.
РН Знання основ економічної теорії та техніко-економічної, комерційної експлуатації та умов використання морських суден з метою виконання професійних обов’язків щодо підвищення експлуатаційних та економічних показників роботи транспортного флоту.

Роботодавці

Фролов Ю.В. – начальник служби безпеки судноплавства Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство», капітан всіх груп річкових суден.
1. Запропоновано включити до блоку самостійного вибору студентів навчальну дисципліну «Soft-skills для моряків» – з метою формування у майбутніх фахівців морської галузі знань і компетенцій соціально-гуманітарного характеру, вміння працювати в багатонаціональній команді, володіння прийомами ефективної аргументації і комунікативної компетенції в цілому, розуміння професійної та етичної відповідальності ухвалення професійних рішень, здібності до аналізу і критики прийнятих рішень, мистецтва управління часом та правильної постановки цілей.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

2. Запропоновано додати до РН Знання сутності та специфіки філософського знання, сучасного філософського розуміння проблем людини і суспільства; особливостей української історії, культури, освіти; природи політичного і суспільного життя, конституційних прав громадянина; історичні знання у сфері мореплавства; географії судноплавства та океанських шляхів світу фразу «знання щодо розвитку соціальних компетенцій (soft-skills)».

Виступ на розширеному засіданні кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 6 від 12.02.2019 р.).

Пропозицію враховано - програмний результат навчання розширено: РН Знання сутності та специфіки філософського знання, сучасного філософського розуміння проблем людини і суспільства; особливостей української історії, культури, освіти; природи політичного і суспільного життя, конституційних прав громадянина; знання щодо розвитку соціальних компетенцій (soft-skills); історичні знання у сфері мореплавства; географії судноплавства та океанських шляхів світу.

3. Запропоновано збільшити кількість кредитів на вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням», у зв’язку з посиленням вимог до рівня володіння англійською мовою, яка є мовою спілкування членів багатонаціональних екіпажів морських суден, є запорукою гарної комунікації між усіма учасниками морської галузі і уникнення можливих непорозумінь і конфліктів.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано - кількість кредитів на вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» збільшено.

Єрохін А.Ю. – директор ДП «ІМТП».
4. Запропоновано перенести до обов’язкового блоку з вибіркового блоку навчальну дисципліну «Комерційна експлуатація суден», у зв’язку з тим, що сучасним фахівцям морської галузі необхідні компетенції з організації і управління морським транспортом, а також знання системи взаємовідносин морського флоту з іншими учасниками транспортного процесу – клієнтурою, іноземними партнерами, посередницькими організаціями, змішаними видами транспорту.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано - дисципліну перенесено з вибіркового до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки.

Студенти

Жепко В.В. – студент ІІ курсу денної форми навчання ДФМРТ ДУІТ (ОПП «СВ»).
Запропоновано збільшити кількість кредитів на вивчення навчальної дисципліни «Глобальний морський зв’язок для забезпечення безпеки мореплавства, пошуку та рятування», враховуючи глобальну інформатизацію суспільства, коли своєчасний обмін достовірною інформацією збільшує шанси на попередження загибелі морських суден та якнайшвидшого надання допомоги для рятування життя і здоров'я людини, а також на мінімізацію шкоди, якої може бути завдано членам екіпажів і вантажу.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано - кількість кредитів на вивчення навчальної дисципліни «Глобальний морський зв’язок для забезпечення безпеки мореплавства, пошуку та рятування» збільшено.

Випускники

Горбик О.М. – випускник заочної форми навчання 2018 р. (ОПП «СВ»).
Запропоновано збільшити кількість годин для навчальної дисципліни «Навігація і лоція».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - кількість кредитів на вивчення навчальної дисципліни «Навігація і лоція» збільшено.

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми
«Експлуатація суднових енергетичних установок»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2019-2020 н.р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Байрамова О.В. – к.філ.н., голова навчально-методичної комісії ДФМРТ.
1. З метою формування у студентів цілісної системи знань про соціально-політичну дійсність, норми соціально-політичної поведінки, соціально-політичні цінності, що сприяють вихованню освічених людей, здатних взаємодіяти та виконувати професійні обов’язки з представниками різних соціально-політичних груп, робити свідомий вибір запропоновано введення до циклу загальної підготовки студентів до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін введення навчальної дисципліни «Суспільно-політичні студії».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

2. Запропоновано до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін ввести навчальну дисципліну «Університетські студії» з метою формування у студентів системи знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку, адаптації студентів до умов та вимог навчального процесу у ВНЗ з урахуванням сучасних освітніх тенденцій та формування цілісного уявлення про структуру та зміст професійної підготовки, прищеплення навичок самостійного й ефективного навчання, а також підготовки студентів до свідомої участі у наукових дослідженнях.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

3. Запропоновано до блоку самостійного вибору студентів циклу загальної підготовки ввести «Психологія морської галузі», замінив освітню компоненту «Соціально-психологічні технології управління колективом», у зв’язку з тим, що індивідуальна і групова робота з працівниками морської галузі розглядаються при вивченні освітньої компоненти «Менеджмент морських ресурсів», а морська психологія направлена на покращення соціальної адаптації, консультування щодо стресових станів та втоми моряків, особливо в умовах довготривалого рейсу.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

Дорошева А.О. – к.і.н., т.в.о. декана ДФМРТ.
4. З метою здійснення всебічної підготовки студентів, які виконують професійну діяльність у сфері морської галузі, необхідні сучасні теоретичні знання та практичні навички, які сприятимуть розв’язанню складних задач дослідницького та інноваційного характеру у сфері філософії та гуманітаристики, у зв’язку з чим запропоновано перевести з блоку дисциплін самостійного вибору до блоку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки студентів навчальну дисципліну «Філософія».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну переведено до блоку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки студентів.

5. Запропоновано перенести навчальну дисципліну «Менеджмент морських ресурсів» з блоку самостійного вибору циклу професійної підготовки до блоку самостійного вибору циклу загальної підготовки, враховуючи загально-прикладний характер дисципліни про організаційні, адміністративно-управлінські, правові, технологічні, групові та людські фактори.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну перенесено до блоку самостійного вибору циклу загальної підготовки.

6. Запропоновано замінити навчальну дисципліну «Основи економічних знань для інженерів флоту» на «Основи економіки морського транспорту».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – навчальну дисципліну замінено.

Дорофєєва З.Я. – ст. викладач каф. СВ та ЕТС на ВТ.
7. Запропоновано доповнити та оновити навчальну дисципліну «Вища математика» додатковим змістовним модулем «Прикладна математика».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – навчальну дисципліну оновлено та замінено.

8. Запропоновано збільшити кредити з 3 до 4 на вивчення навчальної дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – обсяг навчальної дисципліни збільшено з 3 на 4 кредити.

Урум Н.С. – к.пед.н., доц. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
9. Запропоновано включити до блоку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки освітню компоненту «Технічна хімія за професійним спрямуванням», враховуючи її більш прикладний характер з точки зору професійних компетенцій суднових механіків.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки.

Тришин В.В. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
10. Запропоновано перенесення з блоку самостійного вибору циклу професійної підготовки до обов’язкового блоку навчальної дисципліни «Електроніка та електронні засоби управління», оскільки судномеханікам необхідні знання сучасних досягнень у сфері електротехніки та електромеханіки, електроніки, систем управління та їх застосування у морській інженерії.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку обов’язкових дисциплін.

11. Запропонував додати до вибіркового блоку освітні компоненти «Основи морської справи», «Суднові інформаційно-вимірювальні системи, внутрішньосудновий зв’язок та сигналізація».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - навчальну дисципліну введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

Батуєв Д.Ю. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
12. Запропоновано у навчальній дисципліні «Суднові допоміжні установки, системи та технологічне обладнання» вилучити змістовний модуль з технологічного обладнання, включивши його до навчальної дисципліни «Використання суднових ресурсів, несення вахти та охоронні заходи», яку потрібно перенести до обов’язкового блоку професійного циклу, через те, що Стандартом передбачено і загальні, і загально-фахові, і спеціальні компетенції, що стосуються змістовних компетенцій даної дисципліни.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – навчальну дисципліну оновлено, нова редакція «Суднові допоміжні установки та системи». Навчальна дисципліна «Використання суднових ресурсів, несення вахти та охоронні заходи» перенесена до обов’язкового блоку професійного циклу.

13. Запропоновано перенести з вибіркового до обов’язкового блоку професійного циклу навчальну дисципліну «Суднові палубні та вантажні механізми».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - навчальну дисципліну введено до обов’язкового блоку професійного циклу.

Будолак С.Ю. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
14. Запропоновано прибрати навчальну дисципліну «Теорія двигуна» в обов’язковому блоці, замість неї об’єднати дисципліни «Суднові котельні установки» і «Суднові турбінні установки» з вибіркового блоку циклу професійної підготовки і перенести до обов’язкового блоку, у зв’язку з тим, що професійний Стандарт визначає компетентності для суднових механіків щодо здійснення експлуатації, спостереження, оцінки роботи та безпечного обслуговування рухової установки та допоміжних механізмів і пов’язаних з ними систем управління.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – утворено інтегровану навчальну дисципліну «Суднові котельні та турбінні установки» та перенесено до обов’язкового блоку.

Ткаченко В.В. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
15. Запропоновано з навчальної дисципліни «Гідромеханіка, теорія і будова судна» виключити змістовний модуль, який стосується гідромеханіки, і включити як додатковий кредит до навчальної дисципліни «Судновий гідро- та пневмопривід».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – введено оновленої інтегрованої навчальної дисципліни «Судновий гідро- та пневмопривід».

16. Запропоновано навчальну дисципліну «Теорія і будова судна» перенести до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки, оскільки Стандартом для даної спеціалізації визначено декілька загальних і спеціальних компетенцій щодо знання та розуміння основних принципів будови судна, теорій та факторів, що впливають на посадку й остійність, а також заходів, необхідних для забезпечення безпечної осадки та остійності.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – навчальну дисципліну перенесено до обов’язкового блоку.

17. Запропоновано перенести навчальну дисципліну «Суднові системи та пристрої» з блоку самостійного вибору до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки, у зв’язку з тим, що судновим механікам потрібні знання і компетенції щодо аналізу та прогнозування процесів і технічного стану суднових конструкцій та обладнання в умовах неповної або обмеженої інформації, уміння налаштовувати суднове обладнання.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – навчальну дисципліну перенесено до обов’язкового блоку.

Дем’яненко С.К. – к.т.н., гарант ОПП «ЕСЕУ».
18. Запропоновано перенести з блоку самостійного вибору до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки навчальну дисципліну «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів», у зв’язку з тим, що судновим механікам потрібні знання та компетенції щодо здійснення, виявлення, встановлення причин та усунення несправностей суднового механічного обладнання, приведення його в робочий стан та визначення і здійснення заходів щодо їх запобігання.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – навчальну дисципліну перенесено до обов’язкового блоку.

Майборода О.М. – проф., д.т.н., проф. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
19. Запропоновано перерозподілити кредити на виробничо-плавальну практику, залишивши 10 кредитів в обов’язковому блоці, а 30 кредитів перенести до вибіркового блоку, залишивши за студентами право вибору виробничо-плавальної практики залежно від майбутнього працевлаштування (судна прибережного плавання або морські судна вище 500 рег.т).

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – загальну кількість кредитів на виробничо-плавальну практику перерозподілено на обов’язковий блок (10 кредитів) та вибірковий блок (30 кредитів).

20. Запропоновано розширити блок вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки, додав навчальні дисципліни «Боротьба за живучість судна», «Виживання в екстремальних умовах», які набувають особливої актуальності в світі посилення вимог міжнародних конвенцій щодо безпеки судна, екіпажу і навколишнього середовища.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - введено до блоку самостійного вибору навчальні дисципліни «Боротьба за живучість судна», «Виживання в екстремальних умовах».

Іваненко В.М. – керівник робочої (проектної) групи, гарант освітньо-професійної програми «Судноводіння», ст. викладач каф. СВ та ЕТС на ВТ.
21.Запропоновано додати до вибіркового блоку навчальні дисципліни «Основи морської справи», «Суднові інформаційно-вимірювальні системи, внутрішньосудновий зв’язок та сигналізація».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - введено до блоку самостійного вибору навчальні дисципліни «Основи морської справи», «Суднові інформаційно-вимірювальні системи, внутрішньосудновий зв’язок та сигналізація».

22. Запропоновано - з урахуванням сучасних освітніх тенденцій та формування цілісного уявлення про структуру та зміст професійної підготовки, прищеплення навичок самостійного й ефективного навчання у ВНЗ, підготовки студентів до свідомої участі у наукових дослідженнях, буде доцільним для реалізації цієї мети ввести додаткову компетентність та відповідний програмний результат навчання.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - перелік загальних компетентностей та програмних результатів навчання розширено:
ЗК Прагнення до підвищення рівня академічної доброчесності та культури, оволодіння навичками наукового мовлення та письма.
РН Знання особливостей організації та функціонування сучасної системи вищої освіти, норм академічної культури, принципів політики академічної доброчесності; уміння застосовувати навички якісного академічного письма.

Дем’яненко С.К., керівник робочої (проектної) групи, гарант освітньо-професійної програми «Експлуатація суднових енергетичних установок».
23. Запропоновано введення додаткової загальної компетентності та відповідного програмного результату навчання, що спрямовані на підвищення рівня економічних знань з метою виконання професійних обов’язків щодо підвищення експлуатаційних та економічних показників роботи транспортного флоту.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - перелік загальних компетентностей та програмних результатів навчання розширено:
ЗК Здатність розуміти основи економічних теорій, закономірності ефективного функціонування морського транспорту у світовій економіці та транспортній системі, аналізувати явища та процеси на яких ґрунтується комерційна експлуатація річкового та морського транспорту.
РН Знання основ економічної теорії та техніко-економічної, комерційної експлуатації та умов використання морських суден з метою виконання професійних обов’язків щодо підвищення експлуатаційних та економічних показників роботи транспортного флоту.

Роботодавці

Фролов Ю.В. – начальник служби безпеки судноплавства Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство», капітан всіх груп річкових суден.
24. Запропоновано включити до блоку самостійного вибору студентів навчальну дисципліну «Soft-skills для моряків» – з метою формування у майбутніх фахівців морської галузі знань і компетенцій соціально-гуманітарного характеру, вміння працювати в багатонаціональній команді, володіння прийомами ефективної аргументації і комунікативної компетенції в цілому, розуміння професійної та етичної відповідальності ухвалення професійних рішень, здібності до аналізу і критики прийнятих рішень, мистецтва управління часом та правильної постановки цілей.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

25. Запропоновано збільшити кількість кредитів на вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано - кількість кредитів на вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» збільшено.

Сідяков В.О. – голова правління ПрАТ «Дунайсудноремонт».
26. Запропоновано включити до циклу професійної підготовки в частині обов’язкового блоку навчальну дисципліну «Морське право», у зв’язку з тим, що кожна людина, зокрема майбутні фахівці морської галузі, повинні знати свої права і обов’язки як члена суспільства і контролювати виконання вимог національного та міжнародного законодавства в сфері мореплавства.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - навчальна дисципліна «Морське право» включена до циклу професійної підготовки в частині обов’язкового блоку.

Сівков Ю.А. – директор ТОВ «Судноремонтне підприємство «Дунайсудосервіс».
27. Запропоновано ввести до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки навчальну дисципліну «Стандарти ММО», у зв’язку з посиленням вимог Міжнародної Конвенції ПДНВ 1978 р. (з поправками) та прийняттям Стандарту спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, які вимагають від майбутніх фахівців морської галузі знань національних та міжнародних вимог та принципів здійснення безпечної морської практики.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано - навчальна дисципліна «Стандарти ММО» включена до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки.

Студенти

Задорін Г.А. – студент ІІ курсу денної форми навчання ДФМРТ ДУІТ (ОПП «ЕСЕУ»).
28. Запропоновано замінити навчальну дисципліну «Географія судноплавства та океанські шляхи світу» у блоці самостійного вибору циклу загальної підготовки на навчальну дисципліну «Історія мореплавства та океанографії» задля набуття знань необхідних для виконання професійних обов’язків та завдань, пов’язаних з забезпеченням потреб мореплавства, включаючи прибережну діяльність, захист навколишнього середовища і послуги з прогнозування.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано - навчальну дисципліну «Географія судноплавства та океанські шляхи світу» замінено на «Історія мореплавства та океанографії».

Випускники

Будніков В.В. – випускник заочної форми навчання 2017 р. (ОПП «ЕСЕУ»).
29. Запропоновано збільшити обсяг часу на вивчення навчальної дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка» у зв’язку з тим, що майбутнім судновим механікам потрібно збагачувати знання та компетентності з основ математичних та інженерних дисциплін.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – обсяг кредитів на навчальну дисципліну вивчення навчальної дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка» збільшено.

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми
«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2019-2020 н.р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Байрамова О.В. – к.філ.н., голова навчально-методичної комісії ДФМРТ.
1. З метою формування у студентів цілісної системи знань про соціально-політичну дійсність, норми соціально-політичної поведінки, соціально-політичні цінності, що сприяють вихованню освічених людей, здатних взаємодіяти та виконувати професійні обов’язки з представниками різних соціально-політичних груп, робити свідомий вибір запропоновано введення до циклу загальної підготовки студентів до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін введення навчальної дисципліни «Суспільно-політичні студії».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

2. Запропоновано до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін ввести навчальну дисципліну «Університетські студії» з метою формування у студентів системи знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку, адаптації студентів до умов та вимог навчального процесу у ВНЗ з урахуванням сучасних освітніх тенденцій та формування цілісного уявлення про структуру та зміст професійної підготовки, прищеплення навичок самостійного й ефективного навчання, а також підготовки студентів до свідомої участі у наукових дослідженнях.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

Дорошева А.О. – к.і.н., т.в.о. декана ДФМРТ.
3. З метою здійснення всебічної підготовки студентів, які виконують професійну діяльність у сфері морської галузі, необхідні сучасні теоретичні знання та практичні навички, які сприятимуть розв’язанню складних задач дослідницького та інноваційного характеру у сфері філософії та гуманітаристики, у зв’язку з чим запропоновано перевести з блоку дисциплін самостійного вибору до блоку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки студентів навчальну дисципліну «Філософія».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано – дисципліну переведено до переліку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

4. У зв’язку з вимогами Стандарту спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» (в частині спеціальних компетенцій до спеціалізації ЕСЕОЗА) запропоновано включити до циклу загальної підготовки у блоці самостійного вибору студентів освітню компоненту «Менеджмент морських ресурсів», замінив освітню компоненту «Соціально-психологічні технології управління судновим екіпажем».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну переведено до блоку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки студентів.

Урум Н.С. – к.пед.н., доц. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
5. Запропоновано включити до блоку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки дисципліну «Технічна хімія за професійним спрямуванням», яка має прикладний характер з точки зору професійних компетенцій суднових електромеханіків.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

Тришин В.В. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
6. Запропоновано навчальну дисципліну «Надійність і діагностика електричного обладнання» з вибіркового блоку циклу професійної підготовки перенести до обов’язкового блоку даного циклу, оскільки Стандартом спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» зі спеціалізації «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» визначені спеціальні компетентності щодо технічного обслуговування і ремонту електричного та електронного обладнання.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки.

7. Включити до циклу професійної підготовки в частині обов’язкового блоку навчальну дисципліну «Суднові інформаційно-вимірювальні системи, внутрішньосудновий зв’язок та сигналізація», у зв’язку з тим, що Стандартом спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» регламентуються спеціальні компетентності для даної спеціалізації щодо знань конструкції і способів використання електричного та електронного контрольно-вимірювального обладнання з метою визначення стану технічних засобів і систем.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну переведено до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки студентів.

Іваненко В.М., керівник робочої (проектної) групи, гарант освітньо-професійної програми «Судноводіння».
8. З урахуванням сучасних освітніх тенденцій та формування цілісного уявлення про структуру та зміст професійної підготовки, прищеплення навичок самостійного й ефективного навчання у ВНЗ, підготовки студентів до свідомої участі у наукових дослідженнях, буде доцільним для реалізації цієї мети ввести додаткову компетентність та відповідний програмний результат навчання.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - перелік загальних компетентностей та програмних результатів навчання розширено:
ЗК Прагнення до підвищення рівня академічної доброчесності та культури, оволодіння навичками наукового мовлення та письма.
РН Знання особливостей організації та функціонування сучасної системи вищої освіти, норм академічної культури, принципів політики академічної доброчесності; уміння застосовувати навички якісного академічного письма.

Роботодавці

Фролов Ю.В. – начальник служби безпеки судноплавства Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство», капітан всіх груп річкових суден.
9. Запропоновано включити до блоку самостійного вибору студентів навчальну дисципліну «Soft-skills для моряків» – з метою формування у майбутніх фахівців морської галузі знань і компетенцій соціально-гуманітарного характеру, вміння працювати в багатонаціональній команді, володіння прийомами ефективної аргументації і комунікативної компетенції в цілому, розуміння професійної та етичної відповідальності ухвалення професійних рішень, здібності до аналізу і критики прийнятих рішень, мистецтва управління часом та правильної постановки цілей.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол №6 від 12.02.2019 р.)

Пропозицію враховано - дисципліну введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

Купрієнко В.М. – директор ПрАТ «Дунайсудноремонт».
10. Для виконання професійних завдань й обов’язків на суднах морського і річкового транспорту судновим електромеханікам необхідно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері суднової інженерії, зокрема мати компетенції з наук про устрій судна, експлуатацію та ремонт засобів транспорту, механічну та електричну інженерію. У зв’язку з зазначеним запропоновано включити до циклу професійної підготовки в частині обов’язкового блоку освітню компоненту «Теорія і будова судна й основи суднової енергетики».

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано - дисципліну введено до циклу професійної підготовки в частині обов’язкового блоку.

Сідяков В.О. – голова правління ПрАТ «Дунайсудноремонт».
11. Запропоновано включити до циклу професійної підготовки в частині обов’язкового блоку навчальну дисципліну «Морське право», у зв’язку з тим, що кожна людина, зокрема, майбутні фахівці морської галузі, повинні знати свої права і обов’язки як члена суспільства і контролювати виконання вимог національного та міжнародного законодавства в сфері мореплавства.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано - дисципліну введено до циклу професійної підготовки в частині обов’язкового блоку.

Студенти

Тудоран А.І. – студент ІV курсу денної форми навчання.
12. Посилити знання та розуміння електротехнологій, теорії електричних машин, уміння підготувати системи управління руховою установкою та допоміжними механізмами до роботи з судновими електричними системами.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – проведено моніторинг та оновлення змісту навчальних дисциплін професійного блоку та практичної підготовки.