2020-2021 навчальний рік

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми
«Навігація і управління морськими суднами»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2020-2021 р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Байрамова О.В. – к.філос.н., голова навчально-методичної комісії ДФМРТ.
1. Запропонувала оновити зміст освітньої компоненти «Університетські студії» шляхом введення додаткового змістовного модуля «Академічна доброчесність» та перевести освітню компоненту «Університетські студії» з блоку вибіркових компонентів в перелік обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – до освітньої компоненти введено додатковий модуль та переведено до обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

Дорофєєва З.Я. – ст. викладач каф. СВ та ЕТС на ВТ.
2. Запропонувала перевести освітню компоненту «Інформаційні технології» з блоку вибіркових компонентів до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки, у зв’язку з тим, що під час пандемії головним залишається якісна підготовка фахівців, здатних швидко орієнтуватися у великих обсягах наукової інформації й сучасних інформаційних технологіях. Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію, коли проблема збереження здоров’я людей стала першочерговою, необхідна зміна формату спілкування між учасниками освітнього процесу. З метою ефективної організації діяльності найбільш ефективним напрямом стає використання інформаційних технологій.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – перелік загальних компетентностей та програмних результатів навчання розширено.

3. Запропонувала доповнити обов’язкову компоненту циклу загальної підготовки «Вища математика» додатковим змістовним модулем «Прикладна математика».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – освітню компоненту введено до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

4. Запропонувала для студентів ОПП «Судноводіння» розширити компетенції за рахунок введення в цикл загальної підготовки обов’язкової освітньої компоненти «Інженерна та комп’ютерна графіка», замість дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – освітня компонента доповнена додатковим змістовним модулем.

Дем’яненко С.К. - доц. каф. СВ та ЕТС на ВТ, к.т.н., гарант ОПП «ЕСЕУ».
5. Запропонував перевести освітню компоненту «Теоретична механіка» з блоку вибіркових до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки з метою набуття спеціальних компетенцій щодо розуміння фундаментальних дисциплін та розв’язання професійних завдань в сфері сучасної морської інженерії.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – здійснено заміну обов’язкової освітньої компоненти у циклі загальної підготовки студентів.

Іваненко В.М. – ст. викладач каф. СВ та ЕТС на ВТ.
6. Запропонував виключити з блоку обов’язкових компонентів та перенести до блоку вибіркових компонентів циклу професійної підготовки освітню компоненту «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах та річкові інформаційні системи», у зв’язку з тим, що в прийнятому Стандарті спеціальності відсутні компетенції і результати навчання під дану обов’язкову компоненту. Здобувачі, які планують працювати на річці, будуть мати можливість обрати дану освітню компоненту у вибірковому блоці.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – дисципліну переведено до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

Ткаченко В.В. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
7. Запропонував ввести курсову роботу з обов’язкової компоненти «Теорія і будова судна» з метою набуття додаткових компетенцій. У зв’язку з тим, що професійний Стандарт для даної спеціалізації регламентує спеціальні компетенції для майбутніх морських фахівців щодо знань з забезпечення підтримки судна в морехідному стані, вміння здійснювати контроль за посадкою, остійністю та напруженням корпусу судна. Тому курсова робота допоможе отримати додаткові навички і вміння з розв’язку складних непередбачуваних задач і проблем у сфері судноводіння.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – з освітньої компоненти введено курсову роботу.

Дорошева А.О. – к.і.н., т.в.о. декана ДФМРТ.
8. Запропонувала перенести вибіркові компоненти циклу загальної підготовки «Менеджмент морських ресурсів» і «Морське право» до блоку вибіркових компонентів циклу професійної підготовки у зв’язку з тим, що зміст компетенцій і результатів навчання даних вибіркових компонентів відповідає професійній діяльності і пов’язаний з практикою.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – освітні компоненти введено до блоку вибіркових компонентів циклу професійної підготовки.

Роботодавці

Фролов Ю.В. – начальник служби безпеки судноплавства Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство», капітан всіх груп річкових суден.
9. Запропонував ввести як обов’язкову, а не вибіркову освітню компоненту циклу професійної підготовки «Стандарти ММО», у зв’язку з посиленням вимог Міжнародної Конвенції ПДНВ 1978 р. (з поправками) та прийняттям Стандарту спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, які вимагають від майбутніх фахівців морської галузі додаткових компетенцій у сфері міжнародного та національного законодавства щодо безпеки людського життя і охорони навколишнього середовища.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – дисципліну введено як обов’язкову освітню компоненту циклу професійної підготовки.

Єрохін А.Ю. –директор ДП «ІМТП».
10. Запропонував виключити з блоку вибіркових компонентів та перевести до блоку обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки освітню компоненту «Технологія перевезення вантажів», зауважив, що майбутні судноводії повинні мати необхідні знання і компетенції з планування, розміщення, кріплення, забезпечення безпечного завантаження, догляду під час рейсу і розвантаження вантажів, у том числі небезпечних.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – освітню компоненту введено до блоку обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки.

Студенти

Глоба Д.С. – студент ІІ курсу денної форми навчання ДФМРТ ДУІТ (ОПП «СВ»).
11. Запропонував включити до циклу професійної підготовки в блок обов’язкових компонентів освітню компоненту «Матеріалознавство та технологія матеріалів», тому як під час проходження виробничо-плавальної практики зіштовхнувся з браком знань і навичок з оцінювання властивостей матеріалів, доцільності їх вибору для конкретних умов роботи.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – дисципліну введено до циклу професійної підготовки в блок обов’язкових компонентів.

Випускники

Тудоран А.І. – випускник денної форми навчання 2019 р. (ОПП «СВ»).
12. У зв’язку з нагальною необхідністю у підвищенні рівня компетенції майбутніх моряків у розв’язанні різних інженерно-геометричних задач запропонував ввести освітній компонент «Інженерна та комп’ютерна графіка».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – дисципліну введено до циклу професійної підготовки в блок обов’язкових компонентів.

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми
«Управління судновими технічними системами і комплексами»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2020-2021 р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Байрамова О.В. – к.філос.н., голова навчально-методичної комісії ДФМРТ.
1. Запропонувала оновити зміст освітньої компоненти «Університетські студії» шляхом введення додаткового змістовного модуля «Академічна доброчесність» та перевести освітню компоненту «Університетські студії» з блоку вибіркових компонентів в перелік обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – до освітньої компоненти введено додатковий змістовний модуль та переведено до обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

2. Запропонувала включити до блоку самостійного вибору студентів циклу загальної підготовки освітню компоненту «Соціально-психологічні технології управління колективом», у зв’язку з тим, що Стандарт спеціальності для даної спеціалізації визначає ряд компетентностей, пов’язаних зі здатністю працювати в команді, організовувати роботу колективу, у тому числі, в складних і критичних умовах.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – дисципліну включено до блоку самостійного вибору студентів циклу загальної підготовки.

Дорофєєва З.Я. – ст. викладач каф. СВ та ЕТС на ВТ.
3. Запропонувала перевести освітню компоненту «Інформаційні технології» з блоку вибіркових компонентів до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки, у зв’язку з тим, що під час пандемії головним залишається якісна підготовка фахівців, здатних швидко орієнтуватися у великих обсягах наукової інформації й сучасних інформаційних технологіях. Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію, коли проблема збереження здоров’я людей стала першочерговою, необхідна зміна формату спілкування між учасниками освітнього процесу. З метою ефективної організації діяльності найбільш ефективним напрямом стає використання інформаційних технологій.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – переведено дисципліну до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки студентів.

Дем’яненко С.К. – доц. каф. СВ та ЕТС на ВТ, к.т.н., гарант ОПП «ЕСЕУ».
4. Виступив з пропозицією перевести освітню компоненту «Теоретична механіка» з блоку вибіркових до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки з метою набуття спеціальних компетенцій щодо розуміння фундаментальних дисциплін та розв’язання професійних завдань в сфері сучасної морської інженерії.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – переведено освітню компоненту до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

5. Враховуючи необхідність додаткових компетенцій у сфері термогідродинамічних процесів, механічної та електромеханічної інженерії для студентів ОПП «Експлуатація суднових енергетичних установок» запропонував освітню компоненту «Прикладна механіка» перенести з блоку вибіркових до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – дисципліну перенесено до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

Гімпель Р.М. – в.о. зав. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
6. Запропонував збільшити кредити з 4 до 5 на освітню компоненту «Технічна термодинаміка та теплопередача» та перенести її вивчення з 2 на 3 курс, у зв’язку з тим, що майбутнім судномеханікам потрібні необхідні компетенції щодо знань принципів, методів та понять, що лежать в основі термогідродинамічних процесів та механічної інженерії, які вимагають додаткових фахових компетентостей, які ще не передбачені освітньою програмою на 2 курсі.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – збільшено кількість кредитів освітньої компоненти та перенесено її вивчення з 2 на 3 курс.

Ткаченко В.В. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
7. Запропонував освітню компоненту в обов’язковому блоці циклу професійної підготовки «Основи суднової енергетики та конструкції двигунів внутрішнього згоряння» перерозподілити таким чином, щоб кредит, пов’язаний з вивченням двигунів внутрішнього згоряння додати до окремої освітньої компоненти «Двигуни внутрішнього згоряння», а дану компоненту розширити компетенціями щодо конструкції двигунів, принципів їх роботи та розуміння процесів, що в них відбуваються.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – освітню компоненту «Основи суднової енергетики та конструкції двигунів внутрішнього згоряння» трансформовано в курс «Основи суднової енергетики», зміст розширено компетенціями щодо конструкції двигунів, принципів їх роботи та розуміння процесів, що в них відбуваються.

Тришин В.В. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
8. Запропонував включити до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки освітню компоненту «Електротехніка та електрообладнання суден», у зв’язку з тим, що професійний Стандарт для даної спеціалізації визначає компетенції стосовно безпеки для роботи з судновими електричними системами та уміння здійснювати технічне обслуговування та ремонт електричного обладнання.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – дисципліну включено до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки.

9. Запропонував включити до вибіркового блоку циклу професійної підготовки здобувачів ОПП «Експлуатація суднових енергетичних установок» освітню компоненту «Мікропроцесорна техніка».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – освітню компоненту включено до вибіркового блоку циклу професійної підготовки здобувачів.

Іваненко В. М. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ, гарант ОПП «СВ».
10. З метою можливості максимально вигідно підготуватися до професії та конкуренції на ринку праці, для реалізації потенціалу кожного здобувача спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» треба розширити перелік освітніх компонентів вибіркового блоку циклу професійної підготовки, розширити компетенції судномеханіків, включивши такі освітні компоненти, як «Міжнародні правила попередження зіткнення суден, використання РЛС і засобів автоматичної радіолокаційної прокладки» «Інтегровані системи судноводіння», «Електронавігаційні прилади».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – освітні компоненти включено до вибіркового блоку циклу професійної підготовки.

Якусевич Ю.Г. – к.т.н., доц. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
11. Запропонував як альтернативні такі освітні компоненти, як «Технологія використання робочих речовин», «Суднові системи та пристрої», «Теорія теплових двигунів», «Теорія двигуна», включивши їх до вибіркового блоку циклу професійної підготовки, що дозволить майбутнім судновим механікам отримати необхідні компетенції для свого подальшого професійного шляху.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – освітні компоненти введено до вибіркового блоку циклу професійної підготовки студентів.

Роботодавці

Назаренко К.В. – директор ПП «СІ ДАЙМОНД КРЮ КОМПАНІ».
12. Запропонувала перенести освітню компоненту «Боротьба за живучість судна» з блоку вибіркових компонентів професійного циклу до блоку обов’язкових компонентів.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – освітню компоненту включено до блоку обов’язкових компонентів.

13. Запропонувала перенести освітню компоненту «Виживання в екстремальних умовах» до блоку обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки через посилення вимог Міжнародних конвенцій до безпеки людського життя, поведінки членів екіпажів в надзвичайних ситуаціях, правил виживання в умовах надзвичайних ситуацій.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – дисципліну введено до блоку обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки.

Купрієнко В.М. – директор ПрАТ «Дунайсудноремонт».
14. Підтримав пропозицію Тришина В.В. у частині включення до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки освітню компоненту «Електроніка та електронні засоби управління».

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – дисципліну включено до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки.

Сівков Ю.А. – директор ТОВ «Судноремонтне підприємство «Дунайсудосервіс».
15. Запропонував в обов’язковому блоці циклу професійної підготовки збільшити кредити на виробничо-плавальну практику за рахунок перерозподілу кредитів на технологічну і навчально-плавальну практики, посилаючись на компетенції і результати навчання, визначені професійним Стандартом.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – в обов’язковому блоці циклу професійної підготовки збільшено кількість кредитів на виробничо-плавальну практику, перерозподілено кредити на технологічну і навчально-плавальну практики

Студенти

Пащенко І.В. – студент ІІ курсу денної форми навчання.
16. Запропонував до блоку самостійного вибору студентів циклу загальної підготовки ввести освітню компоненту «Географія судноплавства та океанські шляхи світу» задля розвитку соціальних компетенцій (soft-skills), отримання знань щодо морських просторів, портових територій світу, океанських шляхів та галузевих і регіональних комплексів, без чого неможлива організаційна та професійна діяльність майбутнього суднового механіка.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – освітню компоненту введено до блоку самостійного вибору студентів циклу загальної підготовки.

17. Запропонував включити до блоку самостійного вибору студентів циклу загальної підготовки освітню компоненту «Електроматеріалознавство», у зв’язку з тим, що під час ремонту суден, електричного обладнання та електричних суднових систем і компонентів потрібні знання особливостей електричних конструкцій та матеріалів.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – освітню компоненту введено до до блоку самостійного вибору студентів циклу загальної підготовки

18. Вніс пропозицію щодо перенесення освітньої компоненти «Судновий гвинто-рульовий комплекс» з 2 курсу до 3 курсу.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – вивчення освітньої компоненти перенесено на 3 курс, 6 семестр.

19. Вбачає доцільним перенести освітню компоненту «Основи морської справи» з блоку вибіркових компонентів циклу професійної підготовки до блоку обов’язкових компонентів.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – дисципліну введено до блоку обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки.

Випускники

Іващенко А.Г. – випускник заочної форми навчання 2019 р.
20. З метою підвищення якості підготовки з теплотехніки суднових механіків запропонував збільшити обсяг навчальної дисципліни «Технічна термодинаміка та теплопередача».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – обсяг дисципліни збільшено.

Козуб О.М. – випускник заочної форми навчання 2018 р.
21. Вбачає доцільним починати вивчати освітню компоненту «Теорія та будова судна» з виконанням курсової роботи вже на 2 курсі, замість 3, через те, що здобувачам для проходження виробничо-плавальної практики необхідні знання та розуміння основних принципів будови судна, теорій та факторів, що впливають на посадку й остійність, а також заходів, необхідних для забезпечення безпечної осадки та остійності.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – виконання курсової роботи з освітньої компоненти перенесено на 2 курс.

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми
«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2020-2021 р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Байрамова О.В. – к.філос.н., голова навчально-методичної комісії ДФМРТ.
1. Запропонувала оновити зміст освітньої компоненти «Університетські студії» шляхом введення додаткового змістовного модуля «Академічна доброчесність» та перевести освітню компоненту «Університетські студії» з блоку вибіркових компонентів в перелік обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – до освітньої компоненти введено додатковий змістовний модуль, дисципліну переведено до переліку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

2. Запропоновано введення додаткової загальної компетентності та відповідного програмного результату навчання, що спрямовані на підвищення рівня економічних знань з метою виконання професійних обов’язків щодо підвищення експлуатаційних та економічних показників роботи транспортного флоту.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – перелік загальних компетентностей та програмних результатів навчання розширено.

Дорофєєва З.Я. – ст. викладач каф. СВ та ЕТС на ВТ.
3. Запропонувала перевести освітню компоненту «Інформаційні технології» з блоку вибіркових компонентів до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки, у зв’язку з тим, що під час пандемії головним залишається якісна підготовка фахівців, здатних швидко орієнтуватися у великих обсягах наукової інформації й сучасних інформаційних технологіях. Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію, коли проблема збереження здоров’я людей стала першочерговою, необхідна зміна формату спілкування між учасниками освітнього процесу. З метою ефективної організації діяльності найбільш ефективним напрямом стає використання інформаційних технологій.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – освітню компоненту введено до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

Дем’яненко С.К. - доц. каф. СВ та ЕТС на ВТ, к.т.н., гарант ОПП «ЕСЕУ».
4. Виступив з пропозицією перевести освітню компоненту «Теоретична механіка» з блоку вибіркових до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки з метою набуття спеціальних компетенцій щодо розуміння фундаментальних дисциплін та розв’язання професійних завдань в сфері сучасної морської інженерії.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 9 від 07.04.2020 р.)

Пропозицію враховано – дисципліну введено до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки.

Роботодавці

Сідяков В.О. – голова правління ПрАТ «Дунайсудноремонт».
5. Запропонував ввести як обов’язкову освітню компоненту циклу професійної підготовки «Стандарти ММО» через те, що вимоги Міжнародних Конвенцій щодо нормативно-правових компетенцій поширюються на фахівців всіх морських спеціалізацій.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – освітню компоненту введено до блоку обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки.

6. Запропонував перевести з блоку вибіркових компонентів до блоку обов’язкових циклу професійної підготовки освітню компоненту «Боротьба за живучість судна», у зв’язку з актуалізацією проблеми безпеки людського життя на морі, навичок особистого виживання, знання громадських обов’язків на суднах.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – дисципліну введено до блоку обов’язкових освітніх компонентів професійної підготовки.

Студенти

Шидер Є.І. - студент ІІ курсу денної форми навчання.
7. Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.