2021-2022 навчальний рік

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми
«Навігація і управління морськими суднами»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2021-2022 р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Іваненко В.М. – ст. викладач каф. СВ та ЕТС на ВТ, гарант ОПП «НУМС».
1. Запропонував перевести до блоку обов’язкових компонентів з блоку вибіркових компонентів циклу професійної підготовки здобувачів освітню компоненту «Виживання в екстремальних умовах»., посилаючись на посилені вимоги міжнародного морського законодавства щодо безпеки судноплавства для отримання необхідних знань і навичок з особистої безпеки, вміння вжити ефективних заходів для особистого виживання.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – освітню компоненту введено до блоку обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки здобувачів.

Роботодавці

Чимбер С.С. – виконавчий директор ТОВ «Судноремонтне підприємство «Дунайсудосервіс».
2. Запропонував повернутися до вивчення освітньої компоненти «Нарисна геометрія та інженерна графіка» як обов’язкової компоненти в циклі загальної підготовки через те, що майбутнім випускникам спеціальності 271 Річковий та морський транспорт дуже важливі навички і компетенції з суднової інженерії, а це перш за все, знання правил та методів виконання технічних зображень, просторове мислення та уява в процесі розв’язку професійних задач.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – дисципліну введено до обов’язкового блоку циклу загальної підготовки.

Бойко С.С. – директор ТОВ «ДЖЕНКО САУС ГРУП».
3. Запропонував до циклу професійної підготовки включити обов’язкову компоненту «Основи морської справи» з метою отримання майбутніми фахівцями морської галузі навичок і вмінь з користування судновими рятувальними засобами та обладнанням і з підтримки обладнання, пристроїв та систем у експлуатаційному стані з метою забезпечення безпеки судна та екіпажу.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – освітню компоненту введено до блоку обов’язкових дисциплін.

Тодорова Н.С. – нач. Ізмаїльської філії морського агентства MARLOW NAVIGATION UKRAINE».
4. Запропонувала з блоку обов’язкових компонентів перенести до блоку вибіркових компонентів циклу професійної підготовки освітню компоненту «Лоція та навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів і акваторій», у зв’язку з тим, що компетенції і результати навчання даної освітньої компоненти стосуються внутрішніх судноплавних і прибережних морських шляхів. І, якщо здобувачі планують працювати у внутрішньому судноплавстві, то вони мають змогу обрати цю дисципліну з блоку вибіркових компонентів, а для морських судноводіїв потрібні компетенції з навігації і лоції, які вимагає професійний Стандарт і Міжнародна Конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. (з поправками).

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – освітню компоненту введено до блоку самостійного вибору навчальних дисциплін.

5. Запропонувала перенести освітню компоненту «Морське право» з блоку обов’язкових компонентів професійного циклу до блоку вибіркових компонентів, замінивши на освітню компоненту «Виживання в екстремальних умовах», у зв’язку з посиленням вимог Міжнародних конвенцій до безпеки людського життя, поведінки членів екіпажів в надзвичайних ситуаціях, правил виживання в умовах надзвичайних ситуацій.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – дисципліну «Морське право» переведено до блоку вибіркових компонентів, освітню компоненту «Виживання в екстремальних умовах» введено до блоку обов’язкових навчальних дисциплін.

Єрохін А.Ю. – директор ДП «ІМТП».
6. Запропонував збільшити кількість кредитів на вивчення обов’язкової компоненти «Комерційна експлуатація судна» циклу професійної підготовки, у зв’язку з тим, що майбутнім фахівцям морського бізнесу потрібні знання з комерційної експлуатації та умов використання морських суден з метою набуття достатніх компетенцій для підвищення експлуатаційних та економічних показників роботи флоту, діяльності світового фрахтового ринку, комерційних та нормативних документів.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – кількість кредитів на освітню компоненту збільшено.

Здобувачі освіти

Глоба Д.С. – здобувач ІІІ курсу денної форми навчання ДІВТ ДУІТ.
7. Надав пропозицію щодо перенесення освітньої компоненти «Історія мореплавства та океанографії» з блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки до блоку вибіркових компонентів, у зв’язку з тим, що в професійному Стандарті для даної спеціалізації відсутні загальні і фахові компетентності та результати навчання для даної компоненти.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – освітню компоненту введено до циклу професійної підготовки в частині самостійного вибору навчальних дисциплін.

Випускники

Тудоран А.І. – випускник денної форми навчання 2019 р.
8. У зв’язку з необхідністю покращення рівня знань майбутніх морських кадрів з питань безпеки судноплавства запропонував ввести до циклу професійної підготовки обов’язкову компоненту «Основи морської справи».

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – дисципліну введено до блоку обов’язкових компонентів циклу загальної підготовки здобувачів.

Бузовський С. С. - випускник денної форми навчання 2020 р.
9. Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Годорожа С.Ф. - випускник денної форми навчання 2020 р.
10. Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми
«Управління судновими технічними системами і комплексами»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2021-2022 р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Якусевич Ю.Г. – доц., к.т.н., доц. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
1. Запропонував збільшити кількість кредитів на вивчення освітньої компоненти «Фізика за професійним спрямуванням», у зв’язку з тим, що інженерам-судномеханікам для вирішення професійних завдань потрібно більше уваги приділити вивченню фундаментальних інженерних дисциплін.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – кількість кредитів на вивчення освітньої компоненти збільшено.

Тришин В.В. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
2. Запропонував перенести освітню компоненту «Основи електротехніки, радіотехніки та електроніки» з вибіркового блоку циклу професійної підготовки до вибіркового блоку циклу загальної підготовки, через те, що змістовне наповнення даної компоненти стосується критичного осмислення основних теорій, принципів, методів і понять сучасної морської інженерії.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – дисципліну введено до вибіркового блоку циклу загальної підготовки здобувачів.

Дорофеєва З.Я. - ст. викладач каф. СВ та ЕТС на ВТ.
3. Запропонувала перенести вивчення освітньої компоненти «Адміністрування комп’ютерних мереж» у вибірковому блоці циклу професійної підготовки з 3 курсу на 2 курс, у зв’язку з тим, що знання з інформаційно-комунікаційних технологій, математичних та інженерних дисциплін для вирішення професійних завдань потрібні судномеханікам перед виробничо-плавальною практикою.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – вивчення освітньої компоненти перенесено з 3 на 2 курс.

Дорошева А.О. – к.іст.н., ст. викладач каф. СВ та ЕТС на ВТ.
4. Запропонувала перенести освітній компонент «Основи економіки морського транспорту», що забезпечить набуття необхідних знань з комерційної експлуатації морських суден, експлуатаційних і економічних показників роботи транспортного флоту.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – вивчення освітньої компоненти перенесено з 6 на 4 семестр.

Губаревич О.В. – в.о. зав. каф. СВ та ЕТС на ВТ, гарант ОПП «ЕСЕОЗА».
5. Надав пропозицію, посилаючись на вимоги професійного Стандарту для даної спеціалізації і досвід здобувачів, які зіштовхнулись на практиці з браком знань і компетенцій з основ електротехніки, електроніки, силової електроніки, систем автоматичного управління та суднових захисних пристроїв, переглянути можливість розробки і виконання курсової роботи з освітньої компоненти «Електротехніка та електрообладнання суден», перенести її виконання на 2 курс за рахунок зменшення кредитів на освітні компоненти «Теорія і будова судна» і «Матеріалознавство, технологія матеріалів».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – до освітньої компоненти введено виконання курсової роботи, перенесено її підготовку на 2 курс за рахунок зменшення кількості кредитів на такі освітні компоненти, як «Теорія і будова судна», «Матеріалознавство, технологія матеріалів».

6. Запропонував додати до освітньої компоненти «Теорія і будова судна» ще один модуль, пов’язаний з основами суднової енергетики з метою набуття компетенцій щодо здатності забезпечити планування та підготовку до роботи суднового енергетичного обладнання з урахуванням проектних параметрів силової установки та вимог рейсу.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – до освітньої компоненти введено додатковий змістовний модуль.

Дакі О.А. – директор ДІВТ ДУІТ, доц., д.т.н., проф. каф. СВ та ЕТС на ВТ, гарант ОПП «УСТСК».
7. Запропонувала додати до блоку обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки курс «Основи суднової енергетики» і збільшити кількість кредитів на вивчення освітніх компонент «Суднові палубні та вантажні механізми» і «Гідромеханіка, судновий гідро- та пневмопривід», у зв’язку з тим, що майбутнім судновим механікам потрібно достатньо знань і компетенцій з конструкції об’єктів суднових технічних засобів і систем, принципу їх роботи та розуміння процесів, що в них відбуваються, а також розуміння основних принципів, методів та понять, що лежать в основі термогідродинамічних процесів, механічної та електромеханічної інженерії.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – дисципліну «Основи суднової енергетики» введено до блоку обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки, збільшено кількість кредитів на вивчення освітніх компонент «Суднові палубні та вантажні механізми», «Гідромеханіка, судновий гідро- та пневмопривід».

8. Запропонувала розподілити кількість кредитів на проведення технологічної, навчально-плавальної та виробничо-плавальної практик, у зв’язку з тим, що професійним Стандартом для даної спеціалізації визначено багато компетенцій і результатів навчання, які треба опанувати майбутнім фахівцям із суднової інженерії.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – кредити розподілені між технологічною, навчально-плавальною та виробничо-плавальною практиками.

9. Запропонувала доповнити освітню компоненту «Суднові двигуни внутрішнього згоряння» додатковим змістовним модулем «Використання робочих речовин», з метою отримання необхідних компетенцій з технології матеріалів, фізичних та хімічних властивостей палива та мастильних матеріалів.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – освітня компонента доповнена додатковим змістовним модулем.

Чередник В.В. – к.т.н., доц. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
10. Запропонував збільшити кількість кредитів на вивчення дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів», аргументуючи це тим, що професійний Стандарт для спеціалізації «Управління судновими технічними системами і комплексами» визначає чимало компетентностей, пов’язаних зі знаннями сучасних методів ідентифікації, класифікації та виявлення несправностей суднового обладнання, умінням виявляти несправності, усувати їх та запобігати ушкоджень при роботі механізмів, умінням перевіряти та налаштовувати суднове обладнання, здійснювати метрологічну повірку основних засобів вимірювань.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – кількість кредитів на вивчення освітньої компоненти збільшено.

Штрибець В.В. - к.т.н., ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
11.Запропонував перенести освітню компоненту «Забезпечення морехідних якостей судна» з блоку вибіркових компонентів циклу професійної підготовки до блоку обов’язкових, у зв’язку з тим, що йому як фахівцю морської справи добре відомо, наскільки потрібні добрі знання вимог міжнародної морської організації стосовно остійності судна та факторів, що впливають на посадку й остійність, а також заходів, необхідних для забезпечення безпечної осадки та остійності.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – дисципліну перенесено до блоку обов’язкових освітніх компонентів циклу професійної підготовки.

Байрамова О.В. – к.філос.н., голова Ради з якості освіти ДІВТ.
12. У зв’язку із обмеженням кількості кредитів, визначених на обов’язкову частину освітньої програми, запропонувала перенести деякі освітні компоненти, зокрема освітні компоненти «Морське право», «Боротьба за живучість судна» включити до вибіркового блоку циклу професійної підготовки, у зв’язку з тим, що з змістовне наповнення даних освітніх компонентів перетинається зі змістовними модулями таких освітніх компонентів, як «Правове регулювання трудових відносин у морегосподарському комплексі», «Стандарти ММО», «Виживання в екстремальних умовах».

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – блок вибіркових компонентів циклу професійної підготовки розширено.

Федунов В.В. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС.
13. Запропонував розширити блок вибіркових компонентів циклу професійної підготовки за рахунок освітніх компонентів «Експлуатація спеціалізованих суден» - з метою набуття необхідних компетентностей та знань сучасних досягнень у морській інженерії із забезпечення надійності суднових технічних засобів та безпеки на морі.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – блок вибіркових компонентів циклу професійної підготовки розширено.

Тришин В.В. – ст. викл. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
14. Запропонував розширити блок вибіркових компонентів циклу професійної підготовки з метою розширення конкурентних можливостей майбутніх суднових механіків за рахунок включення освітніх компонентів «Мікропроцесорна техніка» - для набуття додаткових компетенцій та умінь здійснювати контроль версій програмного забезпечення та управляти програмним забезпеченням; «Електроніка та електронні засоби управління» - для набуття необхідних знань з основ електротехніки, електроніки, силової електроніки, систем автоматичного управління та суднових захисних пристроїв.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – блок вибіркових компонентів циклу професійної підготовки розширено.

Роботодавці

Чимбер С.С. – виконавчий директор ТОВ «Судноремонтне підприємство «Дунайсудосервіс».
15. Запропонував повернутися до вивчення освітньої компоненти «Нарисна геометрія та інженерна графіка» як обов’язкової компоненти в циклі загальної підготовки через те, що майбутнім випускникам спеціальності 271 Річковий та морський транспорт дуже важливі навички і компетенції з суднової інженерії, а це перш за все, знання правил та методів виконання технічних зображень, просторове мислення та уява в процесі розв’язку професійних задач.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – освітню компоненту введено до блоку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки.

16. Враховуючи посилення вимог національного та міжнародного законодавства в сфері мореплавства, запропонував збільшити кількість кредитів на вивчення освітньої компоненти «Використання суднових ресурсів, несення вахти та охоронні заходи» з метою набуття необхідних компетенцій щодо здатності нести безпечну ходову машинну вахту на судні, забезпечення охорони людського життя на морі, охорони і захисту морського середовища.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – кількість кредитів на вивчення дисципліни збільшено.

Назаренко К.В. – директор ПП «СІ ДАЙМОНД КРЮ КОМПАНІ».
17. Наголосила на необхідності збільшувати кредити на вивчення англійської мови, через те, що для фахівців всіх спеціалізацій, які планують працювати «під прапором», гарні знання англійської мови є необхідною умовою успішного працевлаштування, через те запропонувала збільшити кредити на вивчення освітньої компоненти «Англійська мова».

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – кількість кредитів на вивчення освітньої компоненти збільшено.

Купрієнко В.М. – директор ЧАО «Дунайсудноремонт».
18. Посилаючись на жорсткі умови щодо знань і компетенцій, які висуває міжнародне законодавство щодо безпеки життєдіяльності та охорони праці, запропонував для здобувачів ОПП «Управління судновими технічними системами і комплексами» збільшити кредити на вивчення освітньої компоненти «Безпека життєдіяльності, основи охорони праці та медична допомога».

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – кількість кредитів на вивчення освітньої компоненти збільшено.

19. Запропонував перенести освітню компоненту «Виживання в екстремальних умовах» з вибіркового блоку циклу професійної підготовки до обов’язкового, у зв’язку з тим, що фахівцям морської справи потрібні навички особистого виживання, забезпечення особистої безпеки та знання громадських обов’язків на суднах.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – освітню компоненту перенесено до обов’язкового блоку циклу професійної підготовки.

Здобувачі освіти

Бабенко В.А. - голова Студентської ради ДІВТ ДУІТ.
20. Позитивна характеристика

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Позитивна характеристика. Інформацію взято до відома.

Єребакан І.І. - здобувач освіти ІІ курсу.
21. Позитивна характеристика

Рецензія/відгук

Позитивна характеристика. Інформацію взято до відома.

Випускники

Іващенко А.Г. – випускник заочної форми навчання 2019 р.
22. З метою розширення професійних компетенцій суднових механіків запропонував збільшити кількість годин на вивчення освітньої компоненти «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів».

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – кількість годин на вивчення дисципліни збільшено.

Гергі В.Ф. - випускник заочної форми навчання 2020 р.
23. Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Молдован І.Д. - випускник денної форми навчання 2020 р.
24. Відгук позитивний

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.

Порівняльна таблиця
громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми
«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»
галузі знань 27 «Транспорт»
2021-2022 р.

Стейкхолдери/ініціатор внесення пропозицій

Пропозиції

Форма надання пропозиції

Врахування пропозиції та її реалізація в ОПП

Науково-педагогічні працівники

Якусевич Ю.Г. – доц., к.т.н., доц. каф. СВ та ЕТС на ВТ.
1. Запропоновано включити до циклу загальної підготовки обов’язкову компоненту «Теоретична механіка», залишаючи як вибіркову освітню компоненту «Технічна хімія за професійним спрямуванням» з метою отримання здобувачами фундаментальних знань та їх застосування в професійної діяльності для розв’язку непередбачуваних задач і проблем експлуатації суднових електроенергетичних установок та обладнання.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – до циклу загальної підготовки введено обов’язкову компоненту «Теоретична механіка», залишено у блоці самостійного вибору навчальних дисциплін освітню компоненту «Технічна хімія за професійним спрямуванням».

Іваненко В.М. – ст. викладач каф. СВ та ЕТС на ВТ, гарант ОПП «НУМС».
2. Запропоновано включити до циклу професійної підготовки обов’язкову компоненту «Основи морської справи» з метою отримання майбутніми фахівцями морської галузі навичок і вмінь з користування судновими рятувальними засобами та обладнанням і з підтримки обладнання, пристроїв та систем у експлуатаційному стані, забезпечення безпеки судна та екіпажу.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – до циклу професійної підготовки введено обов’язкову компоненту «Основи морської справи».

Роботодавці

Чимбер С.С. – виконавчий директор ТОВ «Судноремонтне підприємство «Дунайсудосервіс».
3. Запропоновано повернутися до вивчення освітньої компоненти «Нарисна геометрія та інженерна графіка» як обов’язкової компоненти в циклі загальної підготовки через те, що майбутнім фахівцям морської галузі дуже важливі навички і компетенції з суднової інженерії, а це перш за все, знання правил та методів виконання технічних зображень, просторове мислення та уява в процесі розв’язку професійних задач.

Розширене засідання випускової кафедри СВ та ЕТС на ВТ (протокол № 8 від 23.02.2021 р.)

Пропозицію враховано – до циклу професійної підготовки введено обов’язкову компоненту «Нарисна геометрія та інженерна графіка».

Бойко С.С. - директор ТОВ «ДЖЕНКО САУС ГРУП».
4. Запропонував до циклу професійної підготовки включити обов’язкову компоненту «Основи морської справи» з метою отримання майбутніми фахівцями морської галузі навичок і вмінь з користування судновими рятувальними засобами та обладнанням і з підтримки обладнання, пристроїв та систем у експлуатаційному стані з метою забезпечення безпеки судна та екіпажу.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – до циклу професійної підготовки введено означену обов’язкову компоненту.

5. Надав пропозицію щодо переведення з блоку вибіркових компонентів в блок обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки освітню компоненту «Використання суднових ресурсів та охороні заходи», у зв’язку з тим, що Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі і Конвенція СОЛАС 1974 з поправками регламентують вимоги щодо взаємодії суден і портових засобів з метою посилення охорони на морі.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – дисципліну введено до блоку обов’язкових освітніх компонентів циклу професійної підготовки.

Сенілов І.В. – заст. нач. служби технічної експлуатації флоту ПрАТ «УДП».
6. Запропонував включити до циклу професійної підготовки в блок обов’язкових компонентів освітню компоненту «Основи метрології та електричні вимірювання» з метою набуття професійних компетенцій щодо отримання кількісної і якісної інформації про властивості електричних, електронних систем та іншого обладнання для виявлення несправності, встановлення місць несправностей і застосування заходів щодо запобігання ушкоджень.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано - освітню компоненту введено до блоку обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки здобувачів.

7. Внесено пропозицію щодо розширення компетенції вивчення освітньої компоненти «Монтаж та ремонт електрообладнання», замінив на освітню компоненту «Технічне обслуговування та ремонт суднового електрообладнання і засобів автоматики», у зв’язку з тим, що професійний Стандарт щодо даної спеціалізації визначає спеціальні фахові компетенції і результати навчання, які не в повні мірі охоплює попередня освітня компонента.

Рецензія/відгук

Пропозицію враховано – освітню компоненту «Монтаж та ремонт електрообладнання» замінено на дисципліну «Технічне обслуговування та ремонт суднового електрообладнання і засобів автоматики».

Здобувачі освіти

Чалок Б.В. – здобувач ІІ курсу денної форми навчання.
Відгук позитивний.

Рецензія/відгук

Позитивний відгук. Інформацію взято до відома.